SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
OPĆINA BAŠKA

8.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske« broj 12/13, 31/15, 27/17), Općinsko vijeće Općine Baška, na 7. sjednici održanoj 8. travnja 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima
i nagradama Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 13/98, 24/12, 35/14), u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

» Općinsko vijeće Općine Baška može pojedinu osobu koja se istakla naročitim zaslugama za napredak i promicanje ugleda Općine Baška proglasiti počasnim građaninom.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

» Godišnja nagrada Općine Baška se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos od posebnog značaja u domeni gospodarstva (turizam i ugostiteljstvo i dr.), kulture, sporta, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog rada, zaštite okoliša, društvenog života, te drugih javnih djelatnosti.

U slučaju dodjeljivanja godišnje nagrade Općine Baška fizičkoj i pravnoj osobi, vrednuju se njezina postignuća i doprinos ostvareni u godini koja prethodi godini u kojoj se dodjeljuje nagrada.

Nagrada fizičkoj i pravnoj osobi sastoji se od povelje i prikladnog poklona materijalne vrijednosti u visini koju posebnom Odlukom odredi Općinski načelnik.

Nagrade se u pravilu ne dodjeljuju članovima Općinskog vijeća za trajanja njihovih mandata kao ni ustanovama, trgovačkim društvima i drugim oblicima organiziranja kojih je Općina osnivač .

Godišnje se mogu dodjeliti najviše tri godišnje nagrade Općine Baška fizičkim osobama i tri godišnje nagrade Općine Baška pravnim osobama.

Fizička i pravna osoba kojoj je dodijeljena godišnja nagrada Općine Baška ne može se predložiti za istu nagradu sljedeće četiri kalendarske godine.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

» Nagrada za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog životnog i radnog vijeka i koje u određenoj oblasti društvenog života i rada predstavlja izuzetan i vrijedan doprinos ugledu i razvoju Općine Baška iz sljedećih područja: kulture, gospodarstva (ugostiteljstvo, turizam i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta, zaštite i unapređivanja čovjekova okoliša, promicanja mira i tolerancije i drugih javnih djelatnosti.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim osobama koje prebivaju na području Općine Baška ili su na području Općine Baška provele dio života tijekom kojeg su postigle ostvarenja za koje se nagrada dodjeljuje.

Godišnje se u pravilu dodjeljuje jedna Nagrada za životno djelo u kalendarskoj godini.

Nagrada Općine Baška za životno djelo dodjeljuje se u vidu povelje i prikladnog poklona u vrijednosti koju posebnom Odlukom odredi Općinski načelnik.«

Članak 4.

Iza članka 9. dodaje se novi članak 9a. koji glasi:

»Članak 9a.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Baška objavljuje se na oglasnim pločama i internetskoj stranici Općine Baška, uz obavijest o javnom pozivu u »Novom Listu«.

Javni poziv iz prethodnog stavka objavljuje se svake kalendarske godine, najkasnije do 15. travnja.

Rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 30 dana nakon dana objave.»

Članak 5.

Iza članka 10. dodaje se novi članak 10a. koji glasi:

»Članak 10a.

» Prijedlog za dodjelu nagrada podnosi se u pisanom obliku, a mora sadržavati:

.ime i prezime, odnosno naziv, te prebivalište odnosno sjedište ovlaštenog predlagatelja;

.ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe koja se predlaže za nagradu;

.vrstu nagrade i područje za koje se predlaže;

.prijedlog teksta pisanog priznanja;

.životopis predložnika;

.pisano obrazloženje i opis rada, djelovanja i postignuća radi kojih se predlaže dodjela nagrade.«

Članak 6.

U članku 13. iza riječi »svečanoj sjednici Općinskog vijeća« briše se točka i dodaje se tekst »povodom Dana Općine Baška«.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/2

URBROJ: 2142-03-01/1-18-7

U Baški, 8. veljače 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:
Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1046&mjesto=10007&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr