SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
OPĆINA BAŠKA

7.

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 123/17) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17), Općinsko vijeće Općine Baška, na 7. sjednici održanoj 8. veljače 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Općine Baška

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 12/ 13, 31/15, 27/17) članak 10. mijenja se i glasi:

» Mandat člana Vijeća izabranog na redovnim izborima započinje danom konstituiranja Vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do stupanja na snagu odluke Vlade RH o raspuštanju Vijeća. «

Mandat člana Vijeća izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona. «

Članak 2.

U članku 14. u stavku 1. briše se riječ »četverogodišnjeg«, a iza riječi »isteka mandata« dodaju se riječi »propisanog Statutom Općine Baška i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi«.

Članak 3.

U članku 17. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

» Član Vijeća ima pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Vijeća i njegovih radnih tijela. «

Članak 4.

U članku 24. u stavku 1. riječ »četverogodišnjeg« briše se.

Članak 5.

U članku 45. stavak 1. i 2. brišu se i zamjenjuju novim stavkom 1. koji glasi:

» Općinski načelnik i njegov zamjenik nazoče sjednicama Vijeća.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 6.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/2

URBROJ: 2142-03-01/1-18-6

U Baški, 8. veljače 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:
Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1046&mjesto=10007&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr