SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 4. Petak, 16. veljače 2018.
OPĆINA BAŠKA

6.

Na temelju članka 33. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 123/17) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17), Općinsko vijeće Općine Baška, na 7. sjednici održanoj 8. veljače 2018. godine, donijelo je

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Baška

Članak 1.

U Statutu Općine Baška (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17), u članku 14. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

» Odredba stavka 1. ovoga članka osobito se primjenjuje u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije. «

Dosadašnji stavak 2. postaje novi stavak 3.

Članak 2.

U članku 16. u stavku 1. riječ »lokalnog« briše se.

Članak 3.

U članku 17. u stavku 1. iza riječi »Općinskog vijeća« briše se točka i dodaje se tekst » kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i Statutom.«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4. i 5. koji glase:

» Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.«

Članak 4.

U članku 18. u stavku 2. iza riječi »u popis birača Općine« briše se točka i dodaje se tekst » ili 2/3 članova Općinskog vijeća«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. riječi »12 mjeseci« zamjenjuju se riječima »6 mjeseci«.

Članak 5.

U članku 19. u stavku 1. riječi » 8 dana« zamjenjuju se riječima »30 dana«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

» Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim donosi se dvotrećinskom većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. »

Članak 6.

U članku 29. u stavku 1. podstavak 7. riječi »te raspolaganju ostalom imovinom« zamjenjuju se riječima »te drugom raspolaganju imovinom«

Članak 7.

U članku 33. u stavku 1. riječi » četiri godine« zamjenjuju se riječima »do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

» Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća.«

Članak 8.

U članku 34. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

» Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. «

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 9.

U članku 40. u stavku 4. podstavak 5. riječi »te raspolaganju ostalom imovinom« zamjenjuju se riječima »te drugom raspolaganju imovinom«

U podstavku 18. riječi »o čemu odluku, u roku od 8 dana od dana donošenja, dostavlja Općinskom vijeću i istu objavljuje u službenom glasilu« zamjenjuju se riječima »o čemu je odluku dužan objaviti u prvom broju službenog glasila koji slijedi nakon donošenja te odluke.«

Članak 10.

U članku 42. u stavku 6. iza riječi »načelnik« dodaju se riječi » i njegov zamjenik«, a riječ »prisustvuje« zamjenjuje se riječju »prisustvuju«

Članak 11.

U članku 44. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

» Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika je zamjenik općinskog načelnika koji je izabran na neposrednim izborima zajedno s općinskim načelnikom, a dužnost općinskog načelnika obnaša ako je mandat općinskog načelnika prestao nakon isteka dvije godine mandata.

Zamjenik koji obnaša dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana ima sva prava i dužnosti općinskog načelnika. «

Članak 12.

U članku 48. u stavku 4. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» - Ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju službenički odnosi dovode do prestanka službe,«

U stavku 5. riječi » uređuju radni odnosi« zamjenjuju se riječima »uređuju službenički odnosi«

Članak 13.

U članku 55. u stavku 1. riječi »udruge sa sjedištem na području Općine,« zamjenjuju se riječima »članovi Općinskog vijeća«.

Stavak 2. mijenja se i glasi: »Prijedlog iz stavka 1. ovog članka dostavlja se u pisanom obliku općinskom načelniku.«

Članak 14.

Članak 70. mijenja se i glasi:

» Nadzor nad zakonitošću rada mjesnog odbora obavlja općinski načelnik te na njegov prijedlog Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove. «

Članak 15.

U članku 72. u stavku 1. riječ »domaćina« zamjenjuje se riječju »gospodara«.

Članak 16.

U članku 73. u stavku 2. podstavak 4. mijenja se i glasi:

» - prihodi od naknada za koncesije,«

Podstavak 6. mijenja se i glasi:

» - udio u zajedničkom porezu,«

U postavku 7. riječi » i dotacije« brišu se.

Članak 17.

U članku 74. stavak 1. mijenja se i glasi:

» Temeljni financijski akt Općine je proračun, u kojem se iskazuju procjena godišnjih prihoda, te utvrđeni iznosi rashoda Općine. «

Članak 18.

Članak 76. mijenja se i glasi:

» Općinski načelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim propisima.

Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.

Ako se proračun za sljedeću proračunsku godinu ne može donijeti u propisanom roku, Općinsko vijeće, na prijedlog općinskog načelnika, do 31. prosinca donosi odluku o privremenom financiranju na način i postupku propisanom zakonom, i to najdulje za razdoblje od prva tri mjeseca proračunske godine. »

Članak 19.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/18-01/2

URBROJ: 2142-03-01/1-18-5

U Baški, 8. veljače 2018. godine

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:
Tanja Grlj, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1046&mjesto=10007&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr