SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

8.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine RH«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine RH«, br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 47. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 26/09,32/09 i 10/13), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja donosi

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2018. GODINU

I. UVODNE ODREDBE

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Mali Lošinj (u daljnjem tekstu: Grad) i mikrolokacije za obavljanje djelatnosti.

II.PLAN REDOVNOG UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

Redovno upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća:

-brigu o zaštiti pomorskog dobra,

-održavanje pomorskog dobra,

-posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i ljestvi za ulaz u more i sl.), uređenjem plaža dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na plažama, postavljanjem tuševa i sl.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja. Nadzor nad prethodno navedenim za potrebe Grada provodi komunalno redarstvo.

U 2018. godini Grad će poduzeti mjere na zaštiti i održavanju pomorskog dobra u općoj upotrebi, uređenje šetnica, pješačkih staza, potpornih zidova uz plaže i prema plažama, rekonstrukcija postojećih molova, opremanje urbanom opremom i slično, za što se planira utrošiti 1.700.000,00 kn. Sredstva će se utrošiti na sljedeće namjene:

-1.065.000,00 kn za održavanje i uređenje plaža, šetnica i podmorja,

-40.000,00 kn za plaćanja utroška vode na plažama,

-140.000,00 kn za urbanu opremu na plažama i

-430.000,00 kn za čišćenje plaža, šetnica i uvala

Za rad Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja predviđa se utrošiti 25.000,00 kn.

III.SREDSTVA ZA REDOVITO UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBROM

Za provedbu mjera redovitog upravljanja pomorskim dobrom navedenih u točki II. stavak 1. ovog Plana koristit će se sredstva ostvarena od izdanih koncesijskih odobrenja i pripadajući dio od naknada za koncesije od županije.

Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurat će se iz izvora kako slijedi:

a) sredstva od naknada za koncesije na pomorskom

dobru na području Grada, a koja pripadaju Gradu - 1.300.000,00 kn

b) sredstva od naknada za koncesijska odobrenja

na području Grada - 400.000,00 kn

IV.POPIS DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI NA PODRUČJU GRADA

Na pomorskom dobru na području Grada, a kojim upravlja Grad Mali Lošinj, utvrđuju se sljedeće djelatnosti:

-morska obala, unutrašnje morske vode i teritorijalno more RH

-iznajmljivanje sredstava (brodica na motorni pogon, jedrilica i brodica na vesla, skuter, sredstvo za vuču - banana, tuba, guma, skije, padobran i sl., daska za jedrenje, sandolina, pedalina, pribor i oprema za ronjenje i kupanje);

-ugostiteljstvo i trgovina (kiosk, prikolica, montažni objekt do 12 m2, pripadajuća terasa objekta, štand - rukotvorine, igračke, suveniri i sl., ambulantna prodaja - škrinja, aparati za sladoled i sl.;

-komercijalno-rekreacijski sadržaji (jumping, aqua park, zabavni sadržaji, suncobrani, ležaljke, kulturne, komercijalne, zabavne i športske priredbe, snimanje komercijalnog programa, reklamiranje, slikanje, fotografiranje), štand za masažu i sl. djelatnosti.

V.MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI

Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti iz prethodnog članka naznačene su u skicama koje su sastavni dio ovog Plana i nalaze se u prilogu (karta: Grad Mali Lošinj-luka, uvala Čikat, Susak, Ilovik, Unije, Artatore, Rovenska - Veli Lošinj luka, Nerezine, Punta Križa). Ukoliko se pojavi interes za ishođenjem koncesijskog odobrenja na nekoj lokaciji koja se ne nalazi u priloženim skicama, Gradonačelnik može naknadno dopuniti Plan.

POPIS DJELATNOSTI PO POJEDINIM
PODRUČJIMA:

VELOPIN

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 1

- iznajmljivanje sredstava, kom 10

- komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 10

UVALA ARTATORE

- iznajmljivanje sredstava, kom 15

-komercijalno-rekreacijski sadržaji (suncobrani, ležaljke i sl.), kom 50

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 2

UVALA KOVČANJE

-ugostiteljstvo i trgovina, kom 1

-iznajmljivanje sredstava, kom 10

-komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 10

UVALA ČIKAT (do granica područja koja se nalaze
u koncesiji)

-iznajmljivanje sredstava

-komercijalno- rekreacijski sadržaji (suncobrani, ležaljke ukupno, kom 300), pedaline, sandoline, kanu, brodice na motorni pogon i sl., kom 50, štand za masažu, kom 1

-obuka jedrenja, kom 1

-ugostiteljstvo i trgovina, kom 2

SV. MARTIN (izvan granica lučkog područja)

-komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 50

-ugostiteljstvo i trgovina, kom 1

-iznajmljivanje sredstava, kom 15

KADIN

-komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 20

-ugostiteljstvo i trgovina, kom 1

-iznajmljivanje sredstava, kom 10

VALDARKE (izvan granica lučkog područja;)

-ugostiteljstvo i trgovina, kom 1

-iznajmljivanje sredstava, kom 10

-komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 20

VELI LOŠINJ (izvan granica lučkog područja), ispod
hotela Punta

-iznajmljivanje sredstava, kom 15

-komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 300

-ugostiteljstvo i trgovina, kom 2

VELI LOŠINJ: uvala Kaciol

-komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 50

-iznajmljivanje sredstava, kom 20

-ugostiteljstvo i trgovina, kom 2

ROVENSKA (izvan granica lučkog područja)

-iznajmljivanje sredstava, kom 15

-komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 50

-ugostiteljstvo i trgovina, kom 2

SUNČANA UVALA (do granice područja koja se
nalaze u koncesiji)

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 2

- iznajmljivanje sredstava, kom 10

- iznajmljivanje plovila, kom 5

- komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 10

SREBRNA UVALA (izvan granice lučkog područja)

- iznajmljivanje sredstava, kom 10

- komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 20

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 1

UVALA ZAGAZINJINE

- iznajmljivanje sredstava, kom 10

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 2

-komer.-rekreacijski sadržaji, kom 20

UVALA BOJČIĆ

- iznajmljivanje sredstava, kom 10

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 2

-komercijalno-rekreacijski sadržaji,(ležaljke, suncobrani ukupno, kom 50)

OTOK UNIJE (izvan granica lučkog područja)

-komercijalno-rekreacijski sadržaji (ležaljke, suncobrani ukupno, kom 50)

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 2

- iznajmljivanje sredstava, kom 15

OTOK SUSAK, UVALE DRAGOČAJ I BOK

- iznajmljivanje sredstava, kom 10

-komercijalno-rekreacijski sadržaji (suncobrani, ležaljke 250), zabavni sadržaj, kom 3, štand za masažu, kom 1

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 4

PUNTA KRIŽA-UVALA BOKINIĆ

- iznajmljivanje sredstava, kom 15

-komercijalno-rekreacijski sadržaji (suncobrani, ležaljke), kom 50

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 2

OTOK ILOVIK (izvan lučkog područja)

- iznajmljivanje sredstava, kom 15

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 2

- komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 50

Otok Ilovik- uvala Pržine

-iznajmljivanje sredstava, kom 15

-ugostiteljstvo i trgovina, kom 2

-komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 50

NEREZINE- A/C LOPARI

- iznajmljivanje sredstava, kom 10

- komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 20

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 2

NEREZINE-A/C RAPOĆA

- iznajmljivanje sredstava, kom 10

- komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 20

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 2

NEREZINE- UVALA ARTAC

- iznajmljivanje sredstava, kom 10

- komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 20

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 2

LUKA NEREZINE (izvan lučkog područja-desno od
istočnog gata)

- komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 80

- iznajmljivanje sredstava, kom 10

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 1

UVALA GALBOKA (izvan lučkog područja)

- komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 20

- iznajmljivanje sredstava, kom 10

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 2

UVALA RIDIMUTAK (izvan lučkog područja)

- komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 20

- iznajmljivanje sredstava, kom 10

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 1

OSOR (izvan lučkog područja)

- iznajmljivanje sredstava, kom 10

- komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 20

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 1

BELEJ - plaža Meli (izvan lučkog područja), plaža Plat

- komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 20

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 2

- iznajmljivanje sredstava, kom 10

MURTAR (izvan lučkog područja)

- komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 20

- iznajmljivanje sredstava, kom 10

- ugostiteljstvo i trgovina, kom 1

PUNTA KRIŽA A/C (do granice područja koja se
nalaze u koncesiji)

-komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 30

-iznajmljivanje sredstava, kom 10

-ugostiteljstvo i trgovina, kom 2

UVALA PLESKI

-komercijalno-rekreacijski sadržaji, kom 20

-iznajmljivanje sredstava, kom 10

-ugostiteljstvo i trgovina, kom

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine RH«, br. 36/04,63/08, 133/13 i 63/14).

Nakon što je utvrđeno da pojedini zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja sadrži sve potrebno, pristupa se odlučivanju o dodjeli koncesijkog odobrenja.

U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji, Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji je potpun.

Ako je više zahtjeva za istu djelatnost na istoj lokaciji vremenski zaprimljeno u isto vrijeme, koncesijsko odobrenje izdat će se podnositelju zahtjeva koji zahtjeva obavljanje više djelatnosti na istom dijelu pomorskog dobra.

Ukoliko pristignu dva ili više zahtjeva u isto vrijeme, kompletirana i usklađena sa godišnjim planom, podnesena od različitih podnosilaca i odnose se na istu mikrolokaciju, Vijeće će prednost dati podnosiocu koji je prijašnjih godina obavljao djelatnost na traženom mjestu, uredno podmirivao obveze i održavao lokaciju urednom.

Ukoliko je zahtjev za dodjelu koncesijskog odobrenja podnesen u trenutku kada plan upravljanja pomorskim dobrom još nije donesen, nadležno tijelo dužno je donijeti rješenje kojim se zahtjev odbacuje.

Korisnik plaže kojem je izdano koncesijko odobrenje na istoj dužan je:

-propisati i osigurati provođenje reda na plaži,

-osigurati opremu za pružanje prve pomoći,

-vidljivo ograditi plažu s morske strane,

-osigurati sredstva za spašavanje kupača i potreban broj spasioca.

Vijeće će odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva koji nije izvršio plaćanje naknade za koncesijsko odobrenje za proteklu godinu.

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko- goranske županije do 31. prosinca 2018. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Grafički dio Plana nije predmet objave.

Klasa: 934-01/17-01/06

Urbroj: 2213/01-01-17-1

Mali Lošinj, 23. listopad 2017. godine

GRAD MALI LOŠINJ
GRADONAČELNICA

Ana Kučić, mag.oec., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1045&mjesto=10005&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr