SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

5.

GRAD MALI LOŠINJ

Na temelju članka 4. stavak 2. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (« Službene novine« PGŽ br.24/17.), Odbor za statutarno pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 30. siječnja2018. godine, utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja. Pročišćeni tekst Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinjaobuhvaća Odluku o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja(»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 43/09), Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja(»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 6/10), Odluku o izmjenamaOdluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/13) i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/17)u kojima je navedeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 021-05/17-01/04

Ur.broj: 2213/01-01-18-14

Mali Lošinj, 30. siječnja 2018.

Predsjednik
Odbora za statutarno pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja
Luigi Satalić, v.r.

ODLUKA
o osnivanju i načinu rada radnih tijela
Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja
(pročišćeni tekst)

Članak 1.

U svrhu pripreme odluka iz djelokruga rada Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja osnivaju se radna tijela te se uređuje sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela.

Članak 2.

Radna tijela imaju predsjednika i članove čiji broj je određen ovom Odlukom.

Predsjednik radnog tijela bira se, u pravilu, iz redova vijećnika, dok se članovi, u pravilu, biraju iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Mandat predsjednika i članova radnog tijela traje do isteka redovitog četverogodišnjeg mandata Vijeća, ako Vijeće ne odluči drugačije.

Članovi radnog tijela imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s odlukom Vijeća.

Članak 3.

Ako predsjednik ili član radnog tijela ne prisustvuje redovito sjednicama radnog tijela, može biti razriješen članstva u radnom tijelu.

Prijedlog za razrješenje osobe iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti radno tijelo ili predsjednik Vijeća.

Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka prosljeđuje se Odboru za izbor i imenovanja, koji ga razmatra te upućuje Vijeću s odgovarajućim prijedlogom radi donošenja konačne odluke.

Ako Vijeće razriješi predsjednika ili člana radnog tijela, predsjednik Vijeća zatražit će od ovlaštenog predlagatelja da umjesto razriješenog člana u roku od 15 dana od dana razrješenja predloži novog kandidata.

Članak 4.

Radna tijela Gradskog vijeća jesu:

1. Odbor za izbor i imenovanja

2. Mandatna komisija

3. Odbor za statutarno-pravna pitanja

4. Odbor za gospodarstvo i razvoj

5. Odbor za zaštitu okoliša

6. Odbor za prostorno planiranje

7. Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju

8. Ocjenjivački sud

9.Komisija za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada

10. Odbor za branitelje

11. Komisija za unapređivanje i razvitak manjih mjesta

12. Odbor za socijalnu zaštitu građana

13. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova.

14. Odbor za nacionalne manjine

15. Odbor za obitelj.

Članak 5.

Sastav, broj članova i djelokrug rada Mandatne komisije, Odbora za statutarno-pravna pitanja i Odbora za izbor i imenovanja reguliran je Statutom Grada Malog Lošinja i Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja.

Članak 6.

Odbor za gospodarstvo i razvoj ima predsjednika i četiri člana.

Odbor za gospodarstvo i razvoj:

-obavlja poslove koji se odnose na strategiju gospodarskog razvoja Grada Malog Lošinja, gospodarski sustav, gospodarske čimbenike, razvoj poduzetništva, investicijska ulaganja od značaja za Grad Mali Lošinj i osiguravanje uvjeta za ulaganje stranih partnera i gospodarske odnose s inozemstvom,

-daje prijedlog gradonačelniku o namjeni poslovnog prostora i o promjeni ili proširenju namjene poslovnog prostora,

-obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 7.

Odbor za zaštitu okoliša ima predsjednika i šest članova.

Odbor za zaštitu okoliša:

-razmatra odluke i druge akte Gradskog vijeća kojima se utvrđuju mjere praćenja, očuvanja i unapređivanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih dobara (more, zrak, tlo, biljni i životinjski svijet), u odnosu na gospodarski razvitak,

-predlaže mjere i aktivnosti radi praćenja, očuvanja i unapređivanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih dobara,

-obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 8.

Odbor za prostorno planiranje ima predsjednika i šest članova.

Odbor za prostorno planiranje:

-radi na promicanju uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg gospodarenja prostorom,

-razmatra donošenje odluka i drugih akata Gradskog vijeća koji se odnose na prostorno uređenje i planiranje,

-obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 9.

Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju ima predsjednika i sedam članova.

Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju:

-razmatra pitanja iz područja suradnje Grada Malog Lošinja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i odgovarajućim jedinicama drugih država,

-priprema prijedloge akata i daje mišljenja o prijedlozima drugih predlagatelja koji se odnose na to područje,

-obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 10.

Ocjenjivački sud ima predsjednika i osam članova.

Ocjenjivački sud:

-razmatra prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Malog Lošinja,

-izrađuje pisani izvještaj o svom radu i mišljenje s obrazloženjem o pojedinačnim prijedlozima,

-dostavlja Gradskom vijeću na odlučivanje prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Malog Lošinja koja su u nadležnosti Vijeća,

-obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 11.

Komisija za provedbu natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada ima predsjednika i četiri člana.

Komisija za provedbu natječaja za raspolaganje gradskim nekretninama ima predsjednika i četiri člana.

Komisija za provedbu natječaja za raspolaganje gradskim nekretninama:

-razmatra ponude pristigle povodom javnog natječaja za raspolaganje gradskim nekretninama,

-utvrđuje najpovoljnije ponuditelje,

-obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 12.

Odbor za branitelje ima predsjednika i šest članova.

Odbor za branitelje:

-predlaže mjere i aktivnosti u svezi ostvarivanja statusnih prava, prava na stambeno zbrinjavanje, prekvalifikacije i samozapošljavanje, pružanja psihosocijalne pomoći, provođenja programa profesionalne rehabilitacije, prava na invalidsku i obiteljsku mirovinu, te pružanja i druge pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalida iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji radi ostvarivanja zakonom utvrđenih prava,

-predlaže mjere za poticanje aktivnosti, financiranja i/ili sufinanciranja vezanih za braniteljske udruge,

-razmatra donošenje odluka i drugih akata Gradskog vijeća koji se odnose na rad braniteljskih udruga,

-obavlja i druge poslove određene ovom odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 13.

Komisija za unapređivanje i razvitak manjih mjesta ima predsjednika i četiri člana.

Komisija za unapređivanje i razvitak manjih mjesta:

-razmatra potrebe manjih mjesta na području Grada Malog Lošinja,

-predlaže mjere i aktivnosti koje potiču unapređivanje i razvitak manjih mjesta,

-obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 14.

Odbor za socijalnu zaštitu građana ima predsjednika i četiri člana.

Odbor za socijalnu zaštitu građana:

-razmatra potrebe građana u području socijalne skrbi,

-predlaže mjere u svezi promicanja djelatnosti socijalne skrbi,

-obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 15.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova ima predsjednika i četiri člana.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova:

-razmatra provođenje aktivnosti za unapređivanje prava na ravnopravnost spolova,

-predlaže mjere u svezi promicanja ravnopravnosti spolova,

-obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 16.

Odbor za nacionalne manjine ima predsjednika i četiri člana.

Odbor za nacionalne manjine:

-razmatra pitanje djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te udruga i društava nacionalnih manjina,

-razmatra pitanja ostvarivanja zakonom utvrđenih prava nacionalnih manjina,

-daje ocjene o stupnju ostvarivanja prava nacionalnih manjina,

-predlaže Gradskom vijeću poduzimanje mjera radi unapređivanja odnosa s nacionalnim manjinama,

-razmatra prijedloge odluka i drugih akata koje donosi Vijeće, a kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine,

-obavlja i druge poslove određene ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 16.a

Odbor za obitelj ima predsjednika i četiri člana.

Odbor za obitelj:

-predlaže mjere i aktivnosti u svezi praćenja i provođenja politike koja se odnosi na brak, obitelj i skrbništvo, posebno zaštitu materinstva, djece i mladih,

-razmatra provođenje aktivnosti na podizanju kvalitete života mladih i njihovo sudjelovanje u svim djelatnostima društva,

-predlaže mjere i aktivnosti zaštite djece i mladih od svih oblika ovisnosti,

-obavlja i druge poslove određene ovom odlukom i drugim aktima Vijeća.

Članak 17.

Radno tijelo radi na sjednicama, a o radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik potpisuju predsjednik i zapisničar.

Sjednice radnog tijela su javne.

Članak 18.

Radno tijelo donosi odluke većinom glasova, ukoliko je na sjednici nazočna većina članova tijela.

Radna tijela donose zaključke, rješenja i preporuke te utvrđuju prijedloge akata kada je to utvrđeno zakonom, statutom ili ovom Odlukom.

Radna tijela surađuju međusobno, a mogu održati i zajedničku sjednicu te Vijeću podnijeti zajedničko izvješće o temi rasprave.

Članak 19.

Glasovanje na sjednici radnog tijela je javno, osim ako radno tijelo ne odluči drukčije.

Članak 20.

Predsjednik radnog tijela Vijeća:

-saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama radnog tijela,

-predlaže način rada tijela,

-osigurava konstruktivan rad sjednice, vodi i usmjerava raspravu u određenoj problematici i daje konkretne prijedloge,

-odlučuje o redoslijedu glasovanja o pojedinom prijedlogu te objavljuje rezultate glasovanja,

-na sjednicama Vijeća prezentira i obrazlaže pojedine prijedloge koji su predmetom razmatranja radnog tijela bilo na vlastiti poticaj ili na zahtjev Vijeća,

-obavlja i druge poslove u skladu s ovom Odlukom i drugim aktima Vijeća.

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika radnog tijela zamjenjuje ga član radnog tijela kojeg je predsjednik odredio kao svog zamjenika.

Članak 21.

U radu sjednice sudjeluje predstavnik upravnog odjela Grada kada se na sjednici razmatra pitanje iz njegovog djelokruga.

Članak 22.

Radno tijelo obavezno je o svojim zaključcima obavijestiti gradonačelnika i Gradsko vijeće.

Kada podnosi izvješće gradonačelniku, odnosno Gradskom vijeću, radno tijelo određuje izvjestitelja koji će na sjednici obrazložiti stajalište radnog tijela.

Predsjednik radnog tijela ili drugi izvjestitelj kojeg odredi tijelo izjašnjavaju se na sjednici Vijeća u ime radnog tijela i ne mogu iznijeti stajališta ili prijedloge radnog tijela niti odustati od njih ako za to nisu ovlašteni od radnog tijela, niti se mogu u ime radnog tijela izjašnjavati o pitanjima o kojima radno tijelo nije dalo svoje mišljenje ili zauzelo svoje stajalište.

Ukoliko radno tijelo ima podijeljena mišljenja svojih članova u svezi donesenog zaključka, može obavijestiti o tom stavu gradonačelnika, odnosno Gradsko vijeće.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 43/09, 6/10, 26/13, 24/17).

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 6/10), stupila je na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/13), stupila je na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 24/17), stupila je na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1045&mjesto=10005&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr