SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 3. Ponedjeljak, 5. veljače 2018.
GRAD MALI LOŠINJ

1.

Na temelju članka 36. stavka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 69/17), članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN RH broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 24. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN RH broj 23/04, 101/04,39/06, 63/ 08, 125/10, 102/11 i 83/12) i čl. 32. Statuta Malog Lošinja (Službene novine PGŽ broj 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj 6. sjednici dana 31. siječnja 2018.godine, donosi:

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru
za posebnu upotrebu

Članak 1.

Grad Mali Lošij (u daljnjem tekstu: davatelj koncesije) daje koncesiju na pomorskom dobru za posebnu upotrebu KD Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Turion 20/ A, Cres, OIB: 55232800223, u svrhu izgradnje kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj, područje Čikat s crpnom stanicom Čikat 3.

Koncesija se daje u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za vodnu građevinu, kanalizacija i vodoopskrba sustava Mali Lošinj područje Čikat s CS Čikat 3- područje 3.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro koje se nalazi na području Grada Malog Lošinja, a kako slijedi:

. područje Čikat

-zk.č. br. 9009/3, put, upisana u z.k.ul. 7100, k.o. Mali Lošinj, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, ukupne površine 4361 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 41 m2.

-zk.č. br. 9009/14, put, upisana u z.k.ul. 6226, k.o. Mali Lošinj, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, ukupne površine 1293 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 1068 m2.

-zk.č. br. 13339/2, put, upisana u z.k.ul. 6226, k.o. Mali Lošinj, kao pomorsko dobro u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Rijeci, ukupne površine 590 m2, od čega je za koncesiju predviđeno 297 m2.

Članak 3.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 1406m2.

Sastavni dio ove Odluke su grafički prikazi lokacija na kopiji katastarskog plana izrađeni od TOPOING d.o.o. iz Kastva, Rubeši 80a, a koji se ne objavljuju.

Članak 4.

Davatelj koncesije daje koncesionaru koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 1. ove Odluke na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Članak 5.

Koncesionar se obvezuje plaćati davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela i to:

-stalni dio naknade za koncesiju iznosi 5,00 kn/m2 godišnje odnosno ukupno 7.030,00 kn godišnje i

-promjenjivi dio naknade iznosi 1% prihoda od godišnje ubrane naknade korisnika koncesije na dijelu pripadajućeg objekta (crpne stanice s pripadajućim cjevovodom).

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima.

U slučaju da se za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na području koje se daje u koncesiju.

Koncesionar je na zahtjev davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na području koje se daje u koncesiju.

Članak 6.

Naknadu za prvu godinu koncesije, koncesionar je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji.

Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe, koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Koncesijska naknada za svaku iduću godinu plaća se do 01. kolovoza tekuće godine, s time da se promjenjivi dio naknade plaća po završnom računu koncesionara za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 7.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukadno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2018. godini, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru.

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom.

Članak 8.

Prije sklapanja Ugovora, koncesionar je dužan dostaviti davatelju koncesije dvije bjanko zadužnice na iznos od 10.000,00 kn ovjerene kod Javnog bilježnika kao instrument osiguranja plaćanja koncesijske naknade.

Članak 9.

Koncesionar je dužan koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke u skladu s Lokacijskom dozvolom:

- KLASA: UP/I-350-05/16-03/16, URBROJ: 2170/1-03- 05/3-17-11 od 15. ožujka 2017. godine.

Koncesionar se obvezuje ishoditi građevinske dozvole za planiranu gradnju u roku od 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora o koncesiji.

Članak 10.

Koncesionar se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Koncesionar ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Članak 11.

Koncesionar je dužan po isteku roka iz članka 4. ove Odluke, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati pomorsko dobro davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, a ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a davatelj koncesije može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

U slučaju da koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje davatelju koncesije u stanju u kojem ga je dobio od davatelja koncesije.

Članak 12.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, koncesionar je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi davatelj koncesije.

Članak 13.

Područje koje je predmet koncesije pristupačno je svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem posebne upotrebe iz članka 1. ove Odluke.

Članak 14.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 15.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji u roku od 10 dana od dana izvršnosti iste, a kojim će se detaljnije utvrditi ovlaštenja davatelja koncesije, te prava i obveze koncesionara.

Za davatelja koncesije Ugovor o koncesiji potpisuje Gradonačelnica Grada Malog Lošinja.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Obrazloženje

KD Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Turion 20/A, Cres podnio je dana 12. siječnja 2018. godine zahtjev Gradu Malom Lošinju za davanje koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu izgradnje kanalizacije i vodoopskrbe sustava Mali Lošinj, područje Čikat s crpnom stanicom Čikat 3. Koncesija se daje u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra za vodnu građevinu, kanalizacija i vodoopskrba sustava Mali Lošinj područje Čikat s CS Čikat 3- područje 3.

U prethodnom postupku utvrđeno je da je dana 15. ožujka 2017. godine izdana Lokacijska dozvola od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Mali Lošinj Primorsko-goranske županije i to: KLASA: UP/I-350-05/16-03/16, URBROJ: 2170/1-03- 05/3-17-11.

Isto tako utvrđeno je da je planirana gradnja u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, te je utvrđen status pomorskog dobra na katastarskim česticama na kojima se gradi i isto je upisano u zemljišnu knjigu.

Sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, za projekte lokalnog značaja koncesiju daje Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja i to na rok do 20 godina.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb putem davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili putem pošte preporučeno.

KLASA: 944-17/18-01/01

URBROJ:2213/01-01-18-4

Mali Lošinj, 31. siječanja 2018.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Elvis Živković, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1045&mjesto=10005&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr