SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA MATULJI

7.

Na temelju članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpada (»Narodne novine« RH br. 94/13 i 73/17) i članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (»Narodne novine« RH br. 50/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 i prečišćeni tekst 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je dana 30. siječnja 2018. godine sljedeću

ODLUKU
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog
otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Cilj ove Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, na području Općine Matulji, a u svezi s tim i odvajanja i način odlaganja ostalih vrsta otpada (povezana usluga), u skladu s Zakonom o održivom gospodarenju otpada i u njemu popisanim načelima, te Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom.

Članak 2.

Ovom Odlukom se propisuje slijedeće:

1. kriterij obračuna količine otpada,

2.standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,

3. najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima,

4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,

5.područje pružanja javne usluge biorazgradivog i mješovitog komunalnog otpada,

6. opće uvjete ugovora s korisnicima,

7.popis adresa reciklažnih dvorišta odnosno mobilnih reciklažnih jedinica sa nazivom naselja na području Općine Matulji za koja su uspostavljena,

8.odredbe o načinu provedbe javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom

9.odredbe o provedbi Ugovora koje se primjenjuju u slučaju nastupanja posebnih okolnosti (elementarna nepogoda, katastrofa i sl.),

10.odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,

11.odredbe o uvjetima za pojedinačno korištenje javne usluge,

12.odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja usluge za pojedinog Korisnika javne usluge,

13. odredbe o cijeni obvezne minimalne javne usluge,

14.način određivanja udjela Korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

15.način određivanja udjela Korisnika javne usluge u slučaju kad su korisnici javne usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

16. odredbe o ugovornoj kazni,

17.kriterij za određivanje Korisnika javne usluge u čije ime Općina Matulji preuzima obvezu plaćanja cijene za javnu uslugu,

18.odredbe o korištenju javne površine za prikupljanje otpada,

19.odredbe o količini krupnog (glomaznog) otpada (u daljnjem tekstu: glomazni otpad) koji se preuzima u okviru usluge i

20.način obračuna naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

DAVATELJ JAVNE USLUGE I USLUGE POVEZANE S TOM USLUGOM

Članak 3.

Pružatelj javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada kao i pružatelj usluga koje su povezane s tom javnom uslugom, na području Općine Matulji je komunalno društvo KOMUNALAC d.o.o., sa sjedištem u 51213 Jurdani, Jurdani 50b, OIB 30295003016, (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge).

II KORISNIK JAVNE USLUGE I USLUGE POVEZANE S TOM USLUGOM

Članak 4.

(1) Korisnik javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada kao i usluga koje su povezane s tom javnom uslugom , na području Općine Matulji je vlasnik cijele nekretnine (stambene ili poslovne zgrade) ili njezinog posebnog dijela (stana ili poslovnog prostora), uz čije korištenje nastaje potreba prikupljanja biorazgradivog i miješanog otpada (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge).

(2) Korisnik usluge, na području njezinog davanja, može biti Korisnik (posjednik) cijele nekretnine ili njezinog posebnog dijela, ukoliko je vlasnik nekretnine ili njezinog posebnog dijela, ugovorom prenio na Korisnika (posjednika) cijele nekretnine ili njezinog posebnog dijela obvezu plaćanja javne usluge i o tome obavijestio Davatelja usluge.

III DEFINICIJE

Članak 5.

Pojedini pojmovi za potrebe ove Odluke imaju sljedeće značenje:

1. ambalaža je svaki proizvod, bez obzira na materijal od kojeg je izrađen, koji se koristi za držanje, zaštitu, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe, od sirovina do gotovih proizvoda, od proizvođača do potrošača,

2. animalni otpad je otpad pod kojim se podrazumijevaju životinjske lešine, otpad životinjskog podrijetla, sporedne nejestive nusproizvode klanja, krv koja se ne upotrebljava za daljnju preradu, životinjski proizvodi koji nisu valjani za ljudsku prehranu, otpaci iz valionica i sl.,

3. biorazgradivi otpad je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim i anaerobnim postupkom i u koji osobito spadaju kore i ostaci voća i povrća, ljuske od jaja, kruh, talog kave i čaja, vrećice čaja, ostaci biljaka i cvijeća, usitnjeno suho granje, lišće, i sl., s time da u taj otpad ne spada posebice otpad životinjskog porijekla (meso i kosti), riba, koža, mliječni proizvodi, ulja i masti,

4. cijena javne usluge je novčani iznos u kunama za pruženu javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koja se određuje prema volumenu ,

5. električni i elektronički otpad ( u daljnjem tekstu EE oprema) su: veliki kućanski uređaji, mali kućanski uređaji, oprema informatičke tehnike, oprema za telekomunikacije, oprema široke potrošnje i foto naponske ploče, rasvjetna oprema, električni i elektronički alati ( osim velikih nepokretnih industrijskih alata), igračke koje sadrže električne ili elektroničke komponente, oprema za razonodu i sportska oprema koje sadrže električne ili elektroničke komponente, medicinski proizvodi koji sadrže električne ili elektroničke komponente,

6. evidencija o preuzetom komunalnom otpadu (u daljnjem tekstu: Evidencija) je evidencija koju vodi Davatelj usluge i sadrži podatke o Korisniku i pruženoj javnoj usluzi prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, o korisniku i pruženoj usluzi prikupljanja reciklabilnog korisnog otpada, o osobama i predanom otpadu u reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište i o korištenju usluge preuzimanja glomaznog otpada,

7. građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao,

8. građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom. Ne smatra se građevinom za gospodarenje otpadom građevina druge namjene u kojoj se obavlja djelatnost uporabe otpada,

9. javna usluga je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

10. javna površina je površina javne namjene čije je korištenje namijenjeno svima pod jednakim uvjetima (opća uporaba) kao što su: nerazvrstane ceste,

nogostupi, pješački putevi , trgovi, prolazi, parkirališta, javne zelene površine i sl. ,

11. komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva,

12. krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase (kupaonska oprema, stvari za djecu, podne obloge, namještaj, kuhinjska oprema, vrtna oprema i ostalo) neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom definiran je Dodatkom Naputka o glomaznom otpadu (»Narodne novine« RH br. 79/15),

13. korištenje javne usluge je predaja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Davatelju usluge,

14. medicinski otpad je otpad nastao prilikom pružanja njege, zaštite i očuvanja zdravlja ljudi i/ili životinja, otpad nastao u istraživačkim djelatnostima kao i otpad nastao prilikom pružanja različitih usluga kod kojih se dolazi u kontakt s krvlju i/ili izlučevinama ljudi i/ili životinja,

15. miješani komunalni otpad - ostatni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.),

16. Minimalna javna usluga je obavezno prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada jednom tjedno

17. mobilno reciklažno dvorište - mobilna jedinica je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada,

18. otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni u svrhu zaštite javnog interesa,

19. odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada,

20. obračunsko mjesto je adresa nekretnine,

21. obračunsko razdoblje je razdoblje na koje se odnosi obračun iznosa cijene javne usluge,

22. obvezna minimalna javna usluga je dio javne usluge koju je potrebno osigurati kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge,

23. problematični otpad je opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu,

24. primopredaja otpada je predaja otpada od strane Korisnika usluge te preuzimanje tog otpada od strane Davatelja usluge,

25. reciklabilni korisni otpad čine otpadna plastika, otpadni metal i staklena ambalaža, papir i kartonska amba laža, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.),

26. reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada,

27. ugovor o korištenju javne usluge (u daljnjem tekstu: Ugovor) je ugovor između Davatelja usluge i Korisnika usluge kojim se uređuje pružanje i korištenje javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

28. ugovorna kazna je iznos određen Odlukom koji je dužan platiti Korisnik usluge u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru,

29. usluga povezana s javnom uslugom je odvojeno sakupljanje komunalnog otpada, putem reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta i kod Korisnika usluge, te odvojeno prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i ostalih kategorija otpada.

30. zeleni otpad je biološki razgradivi otpad pod kojim se podrazumijeva trava, lišće, granje voćaka i ukrasnog bilja i ostali slični vrtni otpad nastao na okućnicama i u domaćinstvima koja se ne bave niti jednim oblikom komercijalne djelatnosti.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

IV NAČIN PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG I MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

V-I NAČIN ODLAGANJA I PRIKUPLJANJA

Standard obavljanja javne usluge

Članak 6.

(1) Davatelj usluge je dužan pružati, a Korisnik usluge je dužan koristiti javnu uslugu prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada u skladu sa sljedećim standardom:

- Korisniku usluge mora biti osigurana mogućnost primopredaje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, putem jednog spremnika sa odloženim komunalnim otpadom, na mjestu primopredaje otpada uz njegovo obračunsko mjesto.

(2) Korisnik usluge kao fizička osoba može svoj proizvedeni biorazgradivi komunalni otpad neposredno obraditi biološkom aerobnom obradom (kompostiranje) za svoje potrebe, tako da se u tom slučaju taj komunalni otpad djelomično ili u potpunosti ne predaje putem jednog spremnika Davatelju usluge.

(3) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka Davatelj usluge može odlučiti da pojedini Korisnik usluge može koristiti vrećice za predaju biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada.

Članak 7.

(1) Davatelj usluge, fizičkim osobama i osobama koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost, kao korisnicima usluge, spremnik za prikupljanje biorazgradivog i miješanog otpada dostavlja na korištenje besplatno bez naknade. Vrećice, kao zamjenu za spremnik, Davatelj usluge dostavlja Korisniku usluge u količini dostatnoj minimalno za jedno mjesečno obračunsko razdoblje.

(2) Korisnici usluge koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka društva, obrtnici i druge osobe koje obavljaju djelatnost) dužni su o svom trošku kupiti od Davatelja usluge, spremnik određene veličine i boje za biorazgradivi i miješani komunalni otpad, za svoje potrebe koji je označen od Davatelja usluge na način predviđen ovom Odlukom.

(3) Korisnici usluge koji daju na korištenje svoju cijelu nekretninu ili dio te nekretnine na iznajmljivanje turistima ili trećim osobama, mogu za odlaganje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada turista ili trećih korisnika, kupiti vlastitim sredstvima od Davatelja usluge, spremnik određene veličine i boje za biorazgradivi i miješani komunalni otpad, za svoje potrebe koji je označen od Davatelja usluge na način predviđen ovom Odlukom.

Zajednički spremnik

Članak 8.

(1) U višestambenim zgradama u kojima ima dva i više vlasnika posebnih dijelova nekretnine kao Korisnika usluge, korisnici usluge moraju koristiti zajedničke spremnike za prikupljanje otpada, s time da o udjelu svakog Korisnika u korištenju spremnika, korisnici usluge odlučuju sporazumno.

(2) Ako nije postignut sporazum o udjelu u korištenju zajedničkih spremnika , udio svakog Korisnika usluge u zajedničkom spremniku određuje Davatelj usluge.

(3) U višestambenim zgradama u kojima postoji 10 (deset) i više Korisnika usluga može se koristiti više zajedničkih spremnika, o čemu odlučuje Davatelj usluge

(4) Zbroj udjela svih Korisnika usluge u zajedničkom spremniku određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom Davatelja sluge, mora uvijek iznositi jedan.

(5) Više Korisnika usluge kojima se može komunalni otpad preuzimati na istom primopredajnom mjestu, mogu koristiti zajednički spremnik, ukoliko su postigli sporazum o udjelu svakog od njih u tom spremniku i ukoliko svojim sredstvima sami od Davatelja usluge kupe zajednički spremnik određene veličine i boje za biorazgradivi i miješani komunalni otpad, za svoje potrebe koji je označen od Davatelja usluge na način predviđen ovom Odlukom.

Izjavi iz članka 30. ove Odluke sporazumni korisnici usluge moraju priložiti popis svih Korisnika koji koriste zajednički spremnik sa adresama.

Mjesto za primopredaju otpada

Članak 9.

(1) Preuzimanje spremnika sa otpadom vrši se na mjestu za primopredaju koje se mora nalaziti uz prometnicu ili prilazni put kako bi Davatelj usluge mogao nesmetano preuzeti otpad u svoje vozilo za otpremu otpada.

(2) Mjesto za primopredaju spremnika mora se nalaziti na javnoj površini, a može se nalaziti i u okućnici nekretnine Korisnika usluge uz prometnicu ili prilazni put na kojem Davatelj usluge preuzima otpad.

(3) Isto mjesto za primopredaju spremnika na javnoj površini može biti predviđeno za više susjednih obračunskih mjesta Korisnika usluge.

(4) Mjesta za primopredaju spremnika sa otpadom mogu biti određena adresom nekretnine Korisnika usluge ako se ono nalazi u okućnici zgrade Korisnika usluge uz prometnicu ili prilazni put na kojem se vrši skupljanje otpada ili opisnom oznakom dijela javne površine, na području Općine Matulji predviđenih kao mjesta za primopredaju otpada.

(5) Ukoliko se biorazgradivi i miješani komunalni otpad prikuplja vrećicama mjesto preuzimanja vrećica definirano je kao i mjesto preuzimanja spremnika.

Sakupljanje otpada spremnicima

Članak 10.

(1) Korisnici usluge su dužni popunjene spremnike sa biorazgradivim i miješanim komunalnim otpadom iznijeti najkasnije do 7 sati ujutro na ugovoreno mjesto primopre daju dana koji je predviđen u godišnjem planu odvoza Davatelja javne usluge.

(2) Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku, a poklopac mora biti potpuno zatvoren.

(3) Otpad mora biti složen u spremnik bez sabijanja, tako da prilikom pražnjenja sav otpad gravitacijski ispadne iz posude.

(4) Korisnik ili korisnici usluge, moraju na ugovorenom mjestu za primopredaju biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, spremnik ostaviti u cijelosti popunjen spremnik sa otpadom, a ako ostave za primopredaju nepopunjen (prazan) spremnik ili djelomično popunjen spremnik smatrat će se da se preuzima u cijelosti popunjen spremnik sa biorazgradivim i miješanim komunalnim otpadom.

(5) Korisnik ili korisnici usluge mogu zatražiti da im Davatelj usluge u njihovom trošku, osigura zaključavanje poklopca spremnika, radi onemogućavanja trećim osobama da neovlašteno odlažu otpad u spremnik kojeg ovlašteno koristi samo Korisnik ili korisnici usluge. Prilikom primopredaje otpada poklopac spremnika mora biti otključan kako bi Davatelj usluge mogao preuzeti otpad.

Označavanje spremnika i vrećica

Članak 11.

(1) Spremnici za biorazgradivi i miješani komunalni otpad moraju imati oznaku naziva vrste otpada za koju je spremnik namijenjen, oznaku Davatelja usluge i barkod ili RFID čip koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružen Korisniku usluge i obračunskom mjestu.

(2) Na zajedničkom spremniku oznaka Korisnika usluge (barkod ili RFID čip) može biti zajednička oznaka koja je pridružena svim korisnicima javne usluge koji koriste zajednički spremnik.

(3) Vrećice za prikupljanje biorazgradivog i miješanog otpada označavaju se barkodom Korisnika usluge kojemu su dodijeljene i imaju istaknutu oznaku volumena.

Veličina ugovorenog spremnika i vrećica

Članak 12.

(1) Tipizirani standardizirani spremnici za prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada su plastični spremnici sive boje sa sivim poklopcem volumena 40 litara, 60 litara, 90 litara, 120 litara, 240 litara, 660 litara, 770 litara i 1.100 litara.

(2) Volumen spremnika za Korisnike usluge utvrđuje se Izjavom /Ugovorom o načinu korištenja javne usluge, pri čemu se može ugovoriti samo spremnik jednog od standardnih volumena, iz stavka 1. ovog članka Odluke.

(3) Volumen vrećica za prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada može iznositi 30 ili 60 litara.

(4) Ukoliko korisnicima usluge koji koriste spremnike za biorazgradivi i miješani komunalni otpad volumen prikupljenog komunalnog otpada premašuje volumen spremnika, moraju višak prikupljenog otpada odlagati u vrećice za odlaganje dodatnog otpada koje se kupuju kod Davatelja sluge. Kroz nabavnu cijenu vrećica korisnici usluge plaćaju sakupljanje, odvoz i oporabu ili odlaganje ovako dodatnog prikupljenog komunalnog otpada.

(5) Zabranjeno je bilo kakav dodatni komunalni otpad odlagati na mjestu primopredaje pored spremnika, protivno stavku 4. ovog članka Odluke, jer će se takvo odlaganje otpada smatrati kao nepropisno odbačen otpad, o čemu će Davatelj usluge obavijestiti nadležno komunalno redarstvo Općine Matulji.

Najmanja učestalost odvoza otpada

Članak 13.

(1) Broj planiranih primopredaja spremnika ili vrećica za biorazgradivi i miješani komunalni otpad mora se odrediti za cijelo područje Općine Matulji sa minimalnom učestalošću od najmanje jednom tjedno.

Članak 14.

(1) Davatelj usluge dužan je najkasnije do 15.12. tekuće godine dostaviti svakom Korisniku usluge Kalendar odvoza biorazgradivog i miješanog otpada za iduću godinu sa naznakom termina odvoza za pojedina naselja u pojedinim obračunskim razdobljima godine.

(2) Kalendar je Davatelj usluge dužan objaviti i na svojim mrežnim stranicama.

(3 )Kalendarom se ne može odrediti manja učestalost odvoza biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada od one propisane prethodnim člankom 12. ove Odluke.

Prihvatljivi dokaz izvršenja usluge

Članak 15.

Dokaz o izvršenju javne usluge preuzimanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada i broja pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju je digitalna evidencija Davatelja sluge kojom se evidentiraju očitanja barkoda ili RFID taga, kod preuzimanja istog na obračunskom mjestu Korisnika usluge.

Evidencije

Članak 16.

(1) Davatelj usluge vodi evidenciju o preuzetom komunalnom otpadu.

(2) Evidencija o preuzetom biorazgradivom i miješovitom komunalnom otpadu sadrži podatke o:

Korisniku usluge

korištenju javne usluge za obračunsko mjesto

broj pražnjenja spremnika/vrećica o svakom obračunskom razdoblju.

V-II CIJENA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA BIORAZGRADIVOG I MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 17.

(1) Ukupna cijena javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada je zbroj cijene obvezne minimalne javne usluge i cijene zbrinjavanja predane količine otpada po volumenu.

(2) Ukupna cijena javne usluge povećati će se za eventualno određen iznos ugovorne kazne u skladu s ovom Odlukom, kao i za iznos eventualne naknade za građenje (ukoliko je godišnjim planom ulaganja u komunalnu infrastrukturu Općine Matulji predviđeno ulaganje u gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom).

Članak 18.

Korisnik usluge koji dokaže na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode ili na drugi način da trajno ne koristi nekretninu kao obračunsko mjesto uz čije korištenje se vezuje prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada nije u obvezi plaćati javnu uslugu.

Korisnici za koje Općina Matulji preuzima obvezu plaćanja javne usluge

Članak 19.

Općina Matulji preuzima obvezu plaćanja javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, kao troška stanovanja, korisnicima usluge na području Općine Matulji koji temeljem Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti Općine Matulji, ostvaruju pravo na isplatu troškova stanovanja koji uključuju i trošak prikupljanja otpada kao drugih troškova stanovanja.

Obračun ukupne cijene javne usluge

Članak 20.

(1) Kako se kao kriterij za određivanje preuzete količine otpada uzima volumen spremnika/vrećice koji se cijelosti popunjen otpadom daje na preuzimanje Davatelju usluge i broj pražnjenja spremnika/vrećice u obračunskom razdoblju ukupna cijena javne usluge se određuje prema izrazu: UCJU= C+ CMJU, a u kojem izrazu je:

(UCJU) - ukupna cijena javne usluge,

(C)- cijena javne usluge za količinu (volumen spremnika) predanog otpada, CMJU cijena obvezne minimalne usluge.

(2) Ukupna cijena javne usluge povećati će se za eventualno određen iznos ugovorne kazne (UK) u skladu s ovom Odlukom, kao i za iznos eventualne naknade za građenje (NG) građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

(3) Cijena javne usluge za količinu predanog otpada u obračunskom razdoblju određuje se kao umnožak ukupnog otpadom ispunjenog volumena spremnika u litrama (VS) sa jediničnom cijenom javne usluge po litri preuzetog otpada (JCV), sa brojem pražnjenja u obračunskom razdoblju (BP) i sa udjelom Korisnika usluge u tom pražnjenju otpada (U), prema izrazu:

C= VSxJCVxBPxU.

Obračunsko razdoblje

Članak 21.

Obračunsko razdoblje na koje se odnosi obračun iznosa cijene javne usluge i ukupne cijene javne usluge je mjesec dana.

Cijena minimalne javne usluge (CMJU)

Članak 22.

(1) Cijenu obvezne minimalne javne usluge određuje jednom godišnje kao fiksni iznos ukupne cijene javne usluge Davatelj usluge, tako da su temeljem godišnjeg financijskog izvješća poslovanja Davatelja usluge uzeti svi troškovi osim troškova zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu ili troškovi predaje istog otpada centru za gospodarenje otpadom. Navedeni troškovi se uvećavaju za planirani trošak razvoja sustava (nabavu opreme, usluga, vozila i sl.), osim za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

(2) Troškovi Davatelja usluge za izračun cijene minimalne javne usluge iz stavka 1. ovog članka raspoređeni su na Općinu Matulji sukladno količini proizvedenog komunalnog otpada s područja Općine Matulji u prošloj kalendarskoj godini.

Naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Članak 23.

(1) Cijena javne usluge može se uvećati za naknadu za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (NG) što je prihod Općine Matulji, a koja se obračunava po litri preuzetog otpada.

(2) Iznos naknade za građenje utvrđuje se temeljem godišnjeg plana gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji donosi općinsko vijeće, najkasnije u prosincu tekuće godine za iduću godinu.

(3) Naknada za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obračunava se samo u slučaju kada Davatelj usluge odlukom Općine Matulji dobije iznos koji treba uključiti u cijenu javne usluge.

(4 ) Davatelj usluge iznos iz stavka 3. ovog članka dijeli na litre preuzetog otpada u prethodnoj godini i za taj iznos uvećava cijenu javne usluge na način da se izračunati iznos obračunava po litri preuzetog miješanog komunalnog otpada.

Članak 24.

Cijena javne usluge korigira se svake godine i to posebno:

- za cijenu minimalne javna usluga temeljem financijskog izvješća i godišnjeg plana ulaganja u opremu i vozila Davatelja usluge,

- za jediničnu cijenu odlaganja otpada po litri temeljem troškova odlaganja/obrade miješanog i biorazgradljivog komunalnog otpada i eventualno za:

- iznos naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom temeljem godišnjeg plana ulaganja.

Suglasnost na cjenik usluge

Članak 25.

(1) Načelnik Općine Matulji daje suglasnost na cjenik, odnosno, njegove izmjene i dopune.

(2) Izmjenama cjenika ne smatraju se godišnje korekcije za izračun cijene javne usluge a koje se vrše na temelju financijskog izvješća Davatelja usluge, kao ni izmjene koje se vrše zbog promjena cijena zbrinjavanja/odlaganja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

(3) Načelnik Općine Matulji dužan se je očitovati na prijedlog cjenika u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva od strane Davatelja usluge.

(4) Ako se načelnik Općine Matulji ne očituje u roku od 15 dana, smatra se da je suglasnost dana.

Članak 26.

Općina Matulji objavit će suglasnost na cjenik u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« kao službenom glasniku Općine Matulji.

Članak 27.

Davatelj usluge je dužan obavijestiti Korisnika usluge o cjeniku i izmjeni cjenika u roku od 30 dana prije dana primjene cjenika.

V-III UGOVOR O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE

Obveze Davatelja usluge

Članak 28.

(1) Obveze Davatelja usluge su:

(1) osigurati Korisniku usluge fizičkoj osobi ili osobi koja ne obavlja gospodarsku djelatnost bez naknade označeni spremnik ili vrećice za primopredaju biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada ,

(2) prodati Korisniku usluge koji obavlja gospodarsku djelatnost označeni spremnik ili vrećice za primopredaju otpada,

(3) dostaviti Korisniku usluge Obavijest - kalendar preuzimanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada do 15.12. tekuće godine za iduću kalendarsku godinu

(4) preuzeti sadržaj spremnika od Korisnika usluge,

(5) odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge,

(6) osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku ili vrećici za primopredaju prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,

(7) osigurati objavu na svojoj web internetskoj stranici sve podatke koje moraju objavljivati suglasno ovoj Odluci,

(8) izdat će Korisnicima usluge Uputu o vrsti otpadnih stvari koje se jedino mogu odlagati u spremnik/vrećicu za biorazgradivi i miješani komunalni otpad, prilikom prvog dodjeljivanja označenih spremnika/vrećica korisnicima usluge (2) Davatelj sluge Korisniku koji nije platio javnu uslugu u dva uzastopna obračunska razdoblja, dužan je osigurati samo minimalnu javnu uslugu. Minimalna javna usluga je obavezno prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada jednom tjedno.

Obveze Korisnika usluge

Članak 29.

Korisnik usluge je dužan:

1. Korisnik usluge je dužan koristiti javnu uslugu i predati miješani i biorazgradiv komunalni otpad Davatelju usluge na ugovorenom mjestu i ugovoren termin za primopredaju tog komunalnog otpada,

2. Omogućiti Davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kad mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini,

3. Postupati s otpadom na obračunskom mjestu Korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada.

4. Odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu Korisnika usluge sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci.

5. Zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i ovoj Odluci,

6. Predavati biorazgradivi i miješani komunalni otpad odvojeno bez primjesa reciklabilnog komunalnog otpada, problematičnog otpad, glomaznog otpada i drugih vrsta otpada,

7. Redovito i u roku plaćati javnu uslugu temeljem računa Davatelja usluge

8. Pravovremeno obavijestiti Davatelja usluge o promjeni podataka navedenih u Izjavi, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

9. Snositi troškove nabave novog samostalnog spremnika ili zajedničkog spremnika razmjerno svom udjelu u njemu, ukoliko se radi o spremniku dodijeljenom bez naknade od strane Davatelja usluge, u slučaju značajnog oštećenja ili potpunog uništenja postojećeg spremnika ili nestanka spremnika, bez obzira da li je oštećenje, uništenje ili nestanak spremnika nastalo krivnjom Korisnika usluge ili bez krivnje (objektivna odgovornost), po pismenom pozivu Davatelja usluge u roku koji ne može biti kraći od 15 dana.

10. kupiti kao Korisnik usluge koji obavlja gospodarsku djelatnost od Davatelju usluge označeni spremnik za biorazgradiv i miješani komunalni otpad.

Izjava o načinu korištenja javne usluge

Članak 30.

(1) Davatelj usluge dužan je dostaviti Korisniku usluge dva primjerka obrasca Izjave o načinu korištenja javne usluge.

(2) Obrazac Izjave iz stavka 1. ovoga članka sadrži slijedeće:

1. obračunsko mjesto

2. podatke o Korisniku usluge sa napomenom da Korisnik-posjednik nekretnine može imati status Korisnika usluge samo ako izjavi priloži primjerak ugovora kojim je vlasnik na njega prenio obvezu plaćanja javne usluge,

3. mjesto primopredaje

4. vrste spremnika :sa napomenom:

-da suglasno Odluci Davatelj usluge određuje da li će se odlagati u spremniku ili vrećici,

-da suglasno Odluci zgrade sa dva ili više Korisnika usluge iz iste višestambene zgrade mogu koristiti jedan zajednički spremnik ili više njih o čemu odlučuje Davatelj usluge,

-da ukoliko više Korisnika usluge kojima se otpad može preuzimati na istom mjestu primopredaje usuglase o korištenju zajedničkog spremnika moraju izjavi priložiti popis svih Korisnika sa potpisima i adresom,

5. udio u korištenju zajedničkog spremnika sa brojem Korisnika usluge koji koriste zajednički spremnik, sa napomenom:

-da zbroj svih udjela u zajedničkom spremniku mora biti 1,

-da ukoliko između Korisnika usluge nije postignuta suglasnost o njihovim udjelima u spremniku na način da zbroj svih udjela bude 1, da će udjeli u zajedničkom spremniku pri utvrđivanju cijene javne usluge i ugovornoj kazni biti utvrđeni od strane Davatelja usluge,

6. broj planiranih primopredaja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju, sa napomenom da prema Odluci broj planiranih primopredaja može biti samo u skladu s člankom 13. ove Odluke

7. očitovanje o kompostiranju biootpada u domaćinstvu fizičke osobe pri čemu se očituje Korisnik usluge da li provodi kompostiranje i na koji način: kućni komposter ili kompostna hrpa na vlastitoj površini,

8. obavijest Davatelja usluge o uvjetima kad se Ugovor o načinu korištenja javne usluge smatra sklopljenim,

9. uvjete raskida ugovora (članak 33. Odluke)

10. izjavu Korisnika kojom potvrđuje da je upoznat s Ugovorom

11. Izvadak iz cjenika javne usluge

(3) Davatelj usluge samostalno određuje koga će se smatrati Korisnikom usluge kojem se dostavljaju obrasci Izjave temeljem: prijave samog novog Korisnika usluge kao vlasnika ili korisnika nekretnine, uvida u evidenciju obveznika plaćanja potrošnje vode, uvida u zemljišne knjige ili temeljem uvida u evidenciju obveznika komunalne naknade Općine Matulji.

(4) U Izjavi se mogu navoditi podaci o načinu dostave računa javne usluge i načinu komunikacije, a mora se navesti datum potpisivanja Izjave od strane Korisnika usluge i datum potvrde Izjave od strane Davatelja usluge.

(5) Podaci iz stavka 2. ovoga članka svrstani su u obrascu Izjave u dva stupca od kojih je prvi prijedlog Davatelja usluge, a drugi očitovanje Korisnika usluge.

(6) U pisanom dopisu uz koji Davatelj usluga dostavlja Korisniku usluge obrasce Izjave iz stavka 2. Ovog članka Odluke, Korisnik usluge će se uputiti u poveznice na internetskoj stranici Davatelja usluge na kojima se može izvršiti uvid u digitalnu presliku ove Odluke, digitalnu presliku cjenika i digitalnu evidenciju mjesta primopredaje spremnika na javnoj površini, kao i na mrežne stranice »Narodnih novina« na kojima su objavljeni Zakon o održivom gospodarenju otpadom i Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom i u mogućnost uvida u navedene isprave (Odluka, cjenik i evidencija mjesta primopredaje) u sjedištu Davatelja usluge u određeno vrijeme.

(7) Korisnik usluge je dužan vratiti Davatelju usluge oba dva primjerka popunjene

Izjave iz stavka 1. ovoga članka, s potpisom Korisnika usluge u roku od 15 dana od dana zaprimanja obrazaca Izjave

(8) Davatelj usluge je dužan po zaprimanju Izjave Korisniku usluge vratiti jedan ovjereni i sa svoje strane potvrđeni i potpisani primjerak Izjave, u roku od 8 dana od zaprimanja.

(9) Davatelj usluge je dužan primijeniti podatak iz Izjave koji je naveo Korisnik usluge (stupac: očitovanje Korisnika usluge) kada je taj podatak u skladu sa Zakonom, Uredbom i ovom Odlukom.

(10 )Iznimno od stavka 9. ovoga članka Odluke, Davatelj usluge primjenjuje podatak iz Izjave koji je naveo Davatelj usluge (stupac: prijedlog Davatelja usluge) u sljedećem slučaju:

1. kad se Korisnik usluge ne očituje o podacima iz stavka 2. ovoga članka Odluke u roku iz stavka 7. ovoga članka Odluke,

2. kad više Korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio Korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je odredio Davatelj usluge.

(11) Davatelj usluge može omogućiti davanje Izjave iz stavka 1. ovoga članka Odluke elektroničkim putem kad je takav način prihvatljiv Korisniku usluge.

Ugovor o korištenju javne usluge

Članak 31.

(1) Ugovor o korištenju javne usluge smatra se sklopljenim:

1. kad Korisnik usluge dostavi Davatelju usluge Izjavu,

2. prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad Korisnik usluge ne dostavi Davatelju usluge Izjavu.

(2) Bitne sastojke Ugovora čine: odredbe Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih sa tom javnom uslugom Općine Matulji, koje se odnose na način pružanja javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada (glava V Odluke sa člancima 6.-38. i članci 60.,61. i 63. prijelaznih i završnih odredbi Odluke), Izjava o načinu korištenja javne usluge i cjenik Davatelja usluge u dijelu koji se odnosi na javnu uslugu.

(3) Davatelj usluge dužan je obavijestiti nadležno komunalno redarstvo Općine Matulji o svim osobama - vlasnicima ili korisnicima nekretnina koji sa Davateljem usluga nisu sklopili ugovor o korištenju javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada kako bi se spriječilo njihovo eventualno nepropisno odlaganje komunalnog otpada u okoliš.

Izmjene i dopune Ugovora o korištenju javne usluge

Članak 32.

(1) Korisnik usluge dužan je obavijestiti Davatelja usluge o svakoj promjeni podataka iz Izjave koja se odnosi na Korisnika usluge ( podaci o Korisniku, podaci o broju članova obiteljskog domaćinstva, o kompostiranju, o korištenju nekretnine, o broju postelja za iznajmljivanje i o iznajmljivanju nekretnine), u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena.

(2 ) Ako su uz promjenu podataka iz stavka 1. Ovog članka Odluke vezani određeni pismeni dokazi (podaci o Korisniku ili podaci o korištenju nekretnine) onda se oni prilažu obavijesti o promjeni podataka.

(3) Temeljem dostavljene obavijesti Davatelj usluge dostavlja Korisniku usluge obrazac izmjene i dopune Izjave o načinu korištenja javne usluge u dijelu podataka koji se mijenjaju, u cijelosti na način i u postupku određenom člankom 30. ove Odluke.

Prestanak važenja Ugovora o korištenju javne usluge

Članak 33.

(1) Korisnik usluge je dužan Davatelja usluge pismeno obavijestiti o prestanku svojeg prava vlasništva na nekretnini koja predstavlja obračunsko mjesto za javnu uslugu prikupljanja otpada, odnosno o prestanku svojeg posjeda - korištenja nekretnine koja predstavlja obračunsko mjesto, u roku od 15 dana od dana prestanka posjeda predmetne nekretnine.

(2) Uz obavijest iz stavka 1. ovog članka Odluke Korisnik usluge dužan je dostaviti Davatelju usluge primjerak kupoprodajnog ugovora kojim je vlasništvo na nekretnini prenijeto na novog vlasnika, odnosno sporazumni raskid ugovora o korištenju nekretnine (raskid ugovora o zakupu ili najmu) ili drugi odgovarajući dokaz iz kojeg je vidljiv prestanak posjeda na nekretnini.

(3) Smatrat će se da je ugovor o korištenju javne usluge prikupljanja mješovitog i biorazgradivog otpada sporazumno raskinut kada Davatelj usluge po dobivenoj obavijesti iz stavaka 1. ovog članka Odluke, o raskidu pismeno obavijesti dosadašnjeg Korisnika usluge.

(4) Davatelj usluge ne može pismeno obavijestiti dosadašnjeg Korisnika usluge o raskidu ugovora, prije nego što nisu ispunjene sve njegove obveze po ugovoru, osobito u dijelu isplate ukupne cijene javne usluge i prije nego dosadašnji korisnik ne vrati Davatelju usluge spremnik koji mu je bio dodijeljen bez naknade, odnosno prije nego ne omogući Davatelju usluge da skine sve oznake sa spremnika kojeg je Korisnik usluge sam kupio vlastitim sredstvima.

(5) U slučaju sumnje da je Korisniku usluge prestalo pravo vlasništva ili pravo korištenja nekretnine kao obračunskog mjesta, Davatelj usluge pozvati će Korisnika Usluge da se očituje u određenom roku koji ne može biti kraći od 15 dana o prestanku svojeg prava korištenja javne usluge, s naznakom da u navedenom roku izmiri sve svoje obveze po ugovoru i vrati Davatelju usluge spremnik koji mu je bio dodijeljen bez naknade, odnosno da omogući Davatelj usluge brisanje njegovih oznaka na spremniku kojeg je Korisnik usluge pribavio vlastitim sredstvima.

(6 ) Ukoliko dosadašnji Korisnik usluge ne postupi po pozivu Davatelja usluge, iz prethodnog stavka ovog članka Odluke, Davatelj usluge će obavijestit Korisnika usluge da jednostrano raskida ugovor o pružanju usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, te pokrenuti postupak pred nadležnim sudom radi izmirenja svojih potraživanja i naknade eventualne štete.

(7) Ugovor o korištenju javne usluge sa korisnicima usluge se raskida ukoliko osoba određena ovom odlukom prestane biti Davateljem usluge.

Korištenje javne usluge u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti (viša sila)

Članak 34.

(1) Davatelj usluge se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole (viša sila), kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, poplava, snijeg, led, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri.

(2) O nastupu izvanrednih okolnosti, iz stavka 1. ovog članka Odluke, kao razloga kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenja javne usluge, Davatelj usluge će bez odgode obavijestiti Korisnike usluga putem mrežnih stranica i/ili sredstava javnog informiranja.

(3) Ispunjenje obveza Davatelja usluge iz Ugovora, u slučaju nastupa izvanrednih okolnosti, iz stavka 1. ovog članka Odluke, će se odgoditi ili promijeniti za vrijeme njihovog trajanja.

(4) Po prestanku uvjeta koji onemogućavaju izvršenje javne usluge prikupljanja bio razgradljivog i miješanog komunalnog otpada Davatelj usluge će Korisnika usluge obavijestiti putem internetskih stranica ili medija o načinu i vremenu izvršenja usluge.

Ugovorna kazna

Članak 35.

(1) Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom, čije su odredbe koje se odnose na pružanje javne usluge prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada bitni sastojak Ugovora o korištenju javne usluge, kojeg je Korisnik usluge dužan platiti u slučaju kad je postupio protivno Ugovoru.

(2) Iznos ugovorne kazne mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja.

(3) Smatra se da je Korisnik usluge postupio protivno Ugovoru:

- ukoliko kao Korisnik usluge predaje Davatelju usluge biorazgradiv i miješani komunalni

otpad zajedno sa problematični otpadom, reciklabilnim korisnim otpadom ili nekom drugom vrstom otpada (članak 29. Odluke), Davatelj usluge će naplatiti Korisniku usluge ugovornu kaznu u iznosu od 500,00 kn,

- ako Korisnik usluge ne koristi vrećice Davatelja usluge ( članak 12. stavak 6. Odluke), Davatelj usluge će naplatiti Korisniku usluge ugovornu kaznu u iznosu od 200,00 kn,

- ako kao Korisnik usluge u roku od 15 dana od dana kad je nastupila promjena podataka iz Izjave, pismeno ne obavijesti Davatelja usluge o promjeni podataka radi izmjene Izjave i Ugovora o korištenju javne usluge ( članak 32. Odluke), Davatelj usluge će naplatiti Korisniku usluge ugovornu kaznu u iznosu od 300,00 kn,

- ako Korisnik usluge ne omogući Davatelju usluge preuzimanje spremnika na mjestu preuzimanja koje se ne nalazi na javnoj površini u određeno vrijeme preuzimanja ( članak 29. Odluke) Davatelj usluge će naplatiti Korisniku usluge ugovornu kaznu u iznosu od 100,00 kn.

(4 ) Korisnik usluge koji u godini dana nije niti jednom postavio spremnik za pražnjenje što se dokazuje izvodom iz elektroničke evidencije pražnjenja spremnika, dužan je Davatelju usluge, na njegovo traženje, dostaviti dokaze da nije koristio nekretninu, najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljenog zahtjeva.

(5 ) Ako Korisnik usluge, iz prethodnog stavka ovog članka Odluke, ne predoči u propisanom roku Davatelju usluge dokaze da nije koristio nekretninu, Davatelj javne usluge će Korisniku javne usluge naplatiti ugovornu kaznu u ukupnom iznosu od 1.000,00 kn.

Članak 36.

Kad više Korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a ne utvrdi se odgovornosti pojedinog Korisnika za postupanja protivno Ugovoru svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik su dužni platiti ugovornu kaznu razmjerno svojim udjelima u zajedničkom korištenju spremnika.

Članak 37.

(1) Radnici Davatelja usluge na terenu utvrđuju je li određeni Korisnik usluge postupio protivno Ugovoru, odnosno je li Korisnik usluge dužnik plaćanja ugovorne kazne.

(2) Dokaz da je Korisnik usluge postupio protivno Ugovoru je fotografski zapis/video snimak spremnika/vrećice ili otpada na obračunskom mjestu. Na fotografskom zapisu/ video snimku potrebno je da obračunsko mjesto Korisnika usluge bude jasno uočljivo.

V-IV PRIGOVOR KORISNIKA USLUGE (REKLAMACIJA)

Članak 38.

(1) Davatelj usluge je dužan omogućiti Korisniku usluge podnošenje pisanog prigovora na postupanje Davatelja usluge protivno ovoj Odluci, Izjavi o načinu korištenju javne usluge i cjenika javne usluge, u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.

(2) Osim na način utvrđen stavkom 1. ovoga članka Odluke, Davatelj usluge je dužan Korisniku usluge omogućiti podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte.

(3) Davatelj usluge je dužan u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Odluke.

(4) Osim obveze iz stavaka 1, 2. i 3. ovoga članka, Davatelj usluge je dužan na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora. Rok za prigovor na ispostavljeni račun Davatelja usluge je 8 dana od dana primitka računa, u protivnom se smatra da je ispostavljeni račun nesporan, a priloženi obračun pravilan.

(5) Davatelj usluge je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore iz stavaka 1, 2. i 4. ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

(6) Ukoliko Korisnik usluge nije zadovoljan dobivenim odgovorom u roku od 15 dana može se obratiti Povjerenstvu za zaštitu potrošača Davatelja usluge. Povjerenstvo Davatelja usluge sastoji se od 5 članova od kojih je jedan predstavnik Udruge za zaštitu potrošača. Povjerenstvo za zaštitu potrošača Davatelja usluge dužno je sazvati sjednicu istog u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisane reklamacije/prigovora potrošača te u narednom roku od 8 dana od donošenja Odluke na održanoj sjednici uputiti odgovor potrošaču.

VI NAČIN PRUŽANJA USLUGA POVEZANIH SA JAVNOM USLUGOM

VI-I NAČIN PRIKUPLJANJA KORISNOG RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 39.

(1) Davatelj usluge pruža uslugu prikupljanja korisnog reciklabilnog otpada: papira i kartona, plastične, staklene i metalne ambalaže (dalje u tekstu: reciklabilni korisni otpad).

(2) Usluga koja je povezana s javnom uslugom, iz stavka 1. Ovog članka Odluke, pruža se dodjeljivanjem bez naknade svim korisnicima usluge- fizičkim i drugim osobama koje kao korisnici ne obavljaju gospodarsku djelatnost, dodatnog spremnika sive boje sa poklopcem boje magenta, volumena koga određuje Davatelj usluge, za jedinstveno sakupljanje svih vrsta korisnog reciklabilnog otpada (papira i kartona, plastične, staklene i metalne ambalaže) na obračunskom mjestu Korisnika, odvojeno od biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada.

(3) Korisnici usluge koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka društva, obrtnici i druge osobe koje obavljaju djelatnost) dužni su o svom trošku kupiti od Davatelja usluge, spremnik za otpadni papir i karton sive boje sa poklopcem od magenta zapremnine koju im odredi Davatelj usluge, za svoje potrebe koji je označen od Davatelja usluge na način predviđen ovom Odlukom.

(4) (Korisnici usluge iz prethodnog stavka ovog članka Odluke su dužni ambalažu (plastičnu, staklenu i metalnu) koja nije opasni otpad predati:

1. sakupljaču otpadne ambalaže,

2. prodavatelju proizvoda ukoliko se radi o povratnoj ambalaži,

3. ovlaštenom sakupljaču sa potrebnom pratećom dokumentacijom

(5) Izuzetno od odredbe stavka 2. ovog članka Odluke Davatelj usluge može odlučiti da se pojedinom Korisniku usluge dodjele bez naknade vrećice za predaju reciklabilnog korisnog otpada.

(6) Prilikom dodjeljivanja spremnika/vrećice za reciklabilni korisni otpad, odnosno prilikom označavanja spremnika korisnicima usluga koji obavljaju gospodarsku djelatnost, Davatelj usluge izdati će Korisnicima usluge Uputu o vrsti otpadnih stvari reciklabilnog korisnog otpada koji se jedino može odlagati u spremnik.

(7) Ukoliko Davatelj usluge, prilikom preuzimanja otpada, utvrdi da su u spremniku za reciklabilni korisni otpad odložene druge vrste otpada koje ne predstavljaju samo reciklabilni korisni otpad, koji prema odredbi ovog članka Odluke može jedino biti odložen u taj spremnik, smatrat će se kao da je Korisnik usluge odložio dodatni biorazgradivi i miješani komunalni otpad, kao javnu uslugu, pri čemu će onda Davatelju usluge biti dužan platiti ukupnu cijenu javne usluge za to obračunsko razdoblje, za taj spremnik, kao i eventualnu ugovornu kaznu prema odredbama ove Odluke predviđenih za javnu uslugu.

Članak 40.

(1) Davatelj usluge će za više stambene zgrade u kojima ima dva i više Korisnika usluge, na isti način kao za prikupljanje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada osigurati korištenje zajedničkog spremnika za prikupljanje reciklabilnog korisnog otpada.

(2) U više stambenim zgradama u kojima postoji 10 (deset) i više Korisnika usluga može se koristiti više zajedničkih spremnika za prikupljanje reciklabilnog otpada, o čemu odlučuje Davatelj usluge.

Članak 41.

Preuzimanje spremnika i vrećica sa reciklabilnim korisnim otpadom vrši se na istom mjestu za primopredaju koje je za istog Korisnika usluge određeno za preuzimanje biorazgradivog i miješanog otpada.

Članak 42.

(1) Korisnici usluge su dužni osigurati da spremnici sa reciklabilnim otpadom najkasnije do 7 sati ujutro budu na ugovorenom mjestu za primopredaju dana koji je predviđen u godišnjem planu odvoza reciklabilnog korisnog otpada Davatelja usluge.

(2) Sav odloženi komunalni otpad u spremniku mora se nalaziti u spremniku, a poklopac mora biti potpuno zatvoren.

(3) Otpad mora biti složen u spremnik bez sabijanja, tako da prilikom pražnjenja sav otpad gravitacijski ispadne iz posude.

(4) Korisnik ili korisnici usluge mogu zatražiti da im Davatelj usluge u njihovom trošku, osigura zaključavanje poklopca spremnika, radi onemogućavanja trećim osobama da neovlašteno odlažu otpad u spremnik kojeg ovlašteno koristi samo Korisnik ili korisnici usluge. Prilikom primopredaje otpada poklopac spremnika mora biti otključan kako bi Davatelj usluge mogao preuzeti otpad.

Članak 43.

(1) Spremnici za reciklabilni korisni otpad moraju imati oznaku naziva vrste otpada za koju je spremnik namijenjen, oznaku Davatelja javne usluge i oznaku barkoda ili RFID taga koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena Korisniku usluge i obračunskom mjestu.

(2) Na zajedničkom spremniku za reciklabilni otpad oznaka Korisnika usluge (barkod ili RFID tag) je zajednička oznaka koja je pridružena svim korisnicima javne usluge koji koriste zajednički spremnik

(3) Vrećice za prikupljanje reciklabilnog otpada označavaju se barkodom Davatelja usluge kojemu se povezuju sa Korisnikom usluge kome su dodijeljene i imaju istaknutu oznaku volumena.

Članak 44.

Broj planiranih primopredaja spremnika ili vrećica za reciklabilni korisni otpad mora se odrediti za cijelo područje Općine Matulji sa minimalnom učestalošću od najmanje jednom tjedno.

Članak 45.

(1) Davatelj usluge dužan je najkasnije do 15.12. tekuće godine dostaviti svakom Korisniku usluge Kalendar odvoza reciklabilnog korisnog otpada za iduću godinu sa naznakom termina odvoza za pojedina naselja u pojedinim obračunskim razdobljima godine.

(2) Kalendar je Davatelj usluge dužan objaviti i na svojim mrežnim stranicama.

(3) Kalendarom se ne može odrediti manja učestalost odvoza reciklabilnog korisnog otpada od one propisane prethodnim člankom 44. ove Odluke.

Članak 46.

(1) Davatelj usluge vodi evidenciju o preuzetom reciklabilnom korisnom otpadu.

(2) Evidencija o preuzetom reciklabilnom korisnom otpadu sadrži podatke o Korisniku usluge i datumu pražnjenja spremnika ili vrećica.

Članak 47.

(1) Korisnici usluga koji obavljaju gospodarsku djelatnost i koji su ovlašteni sakupljači ambalaže obuhvaćene povratnom naknadom, dužni su predati nadležnoj službi Općine Matulji do kraja veljače tekuće godine, za prethodnu godinu, Izvješće o vrsti i količini preuzete ambalaže u prethodnoj godini.

(2) Korisnici usluga koji otpadni papir i karton predaju ovlaštenim sakupljačima /prijevoznicima uz propisanu popratnu dokumentaciju, dužni su nadležnoj službi Općine Matulji najkasnije do 28.veljače tekuće godine, za prethodnu godinu, dati podatke o predanim količinama i vrstama otpada (ključni broj i naziv otpada).

VI-II RECIKLAŽNA DVORIŠTA

Članak 48.

Adresa reciklažnog dvorišta za područje Općine Matulji je u Jurdanima 50B na lokaciji komunalne tvrtke Komunalac d.o.o..

Članak 49.

Davatelj usluge dužan je osigurati odvojeno sakupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta najmanje jednom u svaka tri mjeseca, a sukladno godišnjem planu rasporeda reciklažnog dvorišta po pojedinim naseljima u Općini Matulji kojeg svaki Korisnik usluge dobiva krajem tekuće godine do 15. 12. tekuće godine za slijedeću kalendarsku godinu zajedno sa kalendarom rasporede odvoza biorazgradivog, miješanog i reciklabilnog otpada.

Članak 50.

Davatelj usluge u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu je dužan preuzeti otpad izvagati ga i Korisniku usluge izdati dokument sa datumom, količinom i vrstom otpada koji je Korisnik predao.

Članak 51.

(1) U reciklažno dvorište ili u mobilno reciklažno dvorište mogu korisnici usluge - fizičke osobe i druge osobe koje kao korisnici ne obavljaju gospodarsku djelatnost odlagati bez naknade najviše :

1. građevni otpad u količini najviše do 50 kg u kalendarskoj godini.

2. otpadna motorna ulja najviše 5 litara u kalendarskoj godini.

3. maksimalno 4 komada otpadnih guma.

(2) Davatelj usluge je dužan u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu (mobilna jedinica) zaprimati sve vrste otpada koji se prema ovoj Odluci i pozitivnim propisima može u njemu odlagati bez naknade, a ako je propisana ovom Odlukom ili pozitivnim propisima odlaganje samo određene količine otpada, onda je Davatelj usluge dužan preuzeti bez naknade samo propisane količine otpada. Za preuzimanje svih većih količina komunalnog otpada od dozvoljenih Davatelj usluge naplaćuje naknadu suglasno svojem troškovniku.

(3) Davatelj usluge je dužan voditi evidenciju o zaprimljenom otpadu i korisnicima koji su ga odložili u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu za područje Općine Matulji - naselja za koja je uspostavljeno to reciklažno dvorište.

Članak 52.

(1) Davatelj usluge u reciklažnim dvorištu može zaprimati i otpad koji nije nastao na području Općine Matulji za koje je uspostavljeno to reciklažno dvorište kao i otpad koji nije nastao u kućanstvu.

(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka koja predaje otpad snosi sve troškove gospodarenja tim otpadom i dužna je platiti naknadu za predaju otpada prema cjeniku Davatelja usluge.

VI-III POSEBNI NAČINI PRIKUPLJANA ODREĐENIH VRSTA OTPADA

1) Krupni (glomazni) otpad

Članak 53.

(1) Količina krupnog (glomaznog) otpada koja je manja od 3m3 godišnje, može Korisnik usluge koji kao Korisnik ne obavlja registriranu djelatnost, predati Davatelju usluge u reciklažnom dvorištu bez naknade. Za količine veće od 3m3 Korisnik usluge koji ne obavlja djelatnost plaća Davatelju usluge naknadu prema cjeniku Davatelja javne usluge.

(2) Korisnici javne usluge iz stavka 1. ovog članka Odluke mogu pozvati Davatelja usluge da preuzme krupni (glomazni) otpad do količine od 3m3 jednom godišnje na njegovom obračunskom mjestu bez naknade.

(3) Korisnici javne usluge iz stavka 1. ovog članka Odluke mogu pozvati Davatelja usluge da preuzme krupni (glomazni) otpad veće količine od 3m3 godišnje na njegovom obračunskom mjestu po cijeni prema cjeniku Davatelja usluge.

(4)Korisnici usluge koji obavljaju registriranu djelatnost (trgovačka društva, obrtnici i drugi) glomazni otpad predaju uz odgovarajuću prateću dokumentaciju i uz naknadu prema cjeniku Davatelja javne usluge.

Članak 54.

Odlaganje glomaznog (krupnog) otpada na javnim površinama, osim na dan preuzimanja istoga od strane Davatelja javne usluge, uz dogovor sa Davateljem javne usluge, je zabranjeno.

2) Zeleni rezani otpad

Članak 55.

(1) Zeleni rezani otpad ( lišće, grane, trava i sl.) je zabranjeno odlagati u spremnike za miješani otpad i biorazgradivi i reciklabilni otpad.

(2) Zeleni rezani otpad korisnici svih skupina mogu zbrinuti na jedan od slijedećih načina:

- do količine od najviše 2 m3 mogu se dopremiti dva puta godišnje, na proljeće i jesen, i predati u reciklažnom dvorištu bez naknade,

- moguće je dogovoriti preuzimanje zelenog otpada zapakiranog u crne vreće od 100 litara i to maksimalno 15 vreća, po cijeni iz cjenika Davatelja javne usluge, a temeljem pisanog ili telefonskog zahtjeva Korisnika usluge.

- moguće je dogovoriti s Davateljem usluge preuzimanje većih količina zelenog rezanog otpada i to za iznos temeljem cjenika Davatelja javne usluge

3) Prikupljanje ostalih vrsta otpada

Članak 56.

Korisnici usluga moraju poštivati načine prikupljanja ostalih različitih vrsta otpada koji su propisani posebnim pozitivnim propisima Republike Hrvatske i to osobito za: EE otpad, građevni otpad, medicinski otpad, azbest, animalni otpad, otpadna jestiva ulja, problematični otpad, otpadni tekstil i obuća, otpadne gume i otpadne baterije i akumulatore.

VII INFORMIRANJE JAVNOSTI

Članak 57.

(1) Općina Matulji i Davatelj usluge su dužni na svojoj mrežnoj stranici objaviti i ažurno održavati posebnu cjelovitu informaciju o načinu prikupljanja komunalnog i drugih posebnih kategorija otpada koja sadrži:

- lokaciju i radno vrijeme reciklažnog dvorišta koje je osigurano za potrebe Općine Matulji,

- lokacije i radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta sa njegovim godišnjim rasporedom po pojedinim naseljima Općine Matulji,

- uputu o preuzimanju glomaznog (krupnog) otpada na zahtjev Korisnika,

- brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje EE otpada,

- brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje građevnog otpada koji sadrži azbest,

- brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje otpadnih motornih vozila,

- o načinu preuzimanja uginulih životinja (kućnih ljubimaca)

- uputu o kompostiranju za Korisnike usluge koji individualno kompostiraju bio otpad

- tekst važeće Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih sa tom javnom uslugom.

(2) Davatelj usluge je osim informacija navedenih u stavku (1.) ovog članka dužan na svojim mrežnim stranicama objavljivati i:

- obavijest koja mora sadržavati godišnji plan odvoza s datumima, miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog i reciklabilnog korisnog komunalnog otpada

- digitalnu presliku cjenika usluge

- digitalnu evidenciju mjesta primopredaje spremnika na javnoj površini

- uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim korisnim komunalnim otpadom

- uputu o razvrstavanju pojedinih otpadnih svari po pojedinim vrstama otpada , s naznakom koje vrste otpadnih stvari ne potpadaju pod pojedinu vrstu otpada i to osobito pod: biorazgradivi otpad, miješani otpad, papir i karton, plastičnu ambalažu, metalnu ambalažu, staklenu ambalažu, tekstil, obuću i odjeću, problematični otpad, krupni otpad, zeleni otpad, EE otpad, medicinski otpad, građevinski i animalni otpad , kao i uputu o načinu i mjestu odlaganja pojedinih vrsta otpada posebice sa naznakom koje se vrste otpada odlažu u reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište (mobilna jedinica).

VIII NADZOR

Članak 58.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Davatelj usluge posebice u dijelu kontrole da li je postupanje Korisnika usluge u skladu s ovom Odlukom, te osobito u dijelu da li postupanje Korisnika usluge protivno ovoj Odluci dovodi do njegove obveze plaćanja ugovorne kazne i Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji u dijelu postupanja Davatelja usluge suglasno ovoj Odluci posebice rješavajući po prigovorima korisnika usluga.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

Radi usklađenja postojećih obveznika plaćanja odvoza otpada na području Općine Matulji sa ovom Odlukom Davatelj usluga je obvezan:

1.dostaviti obrasce Izjava o načinu korištenja javne usluge, iz članka 30. Ove Odluke, svim postojećim obveznicima usluge odvoza otpada na području Općine Matulji kao i sklapanje ugovora o korištenju javne usluge s njima najkasnije do 31. listopada 2018. godine, pri čemu će se smatrati da je na sve Korisnike usluge koji su posjednici nekretnina, prema stavku 2. članka 4. Ove Odluke, temeljem ugovora sa vlasnikom, vlasnik na njih prenio obvezu plaćanja javne usluge.

2.osigurati sve označene spremnike/vrećice za odlaganje biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog korisnog otpada, odnosno označavanje, suglasno članku 11. Ove Odluke sve postojeće spremnike koji će se koristiti u smislu primjene ove Odluke, a sve radi osiguravanja odlaganja otpada po ovoj Odluci, najkasnije do 31. listopada 2018. godine i

3. dostaviti svim korisnicima usluge s kojima je sklopljen ugovor o korištenju javne usluge Kalendar odvoza biorazgradivog i miješanog otpada za tekuću godinu sa naznakom termina odvoza otpada.

Članak 60.

Dok se ne osiguraju tehničko-tehnološke mogućnosti odvojenog odlaganja i gospodarenja biorazgradivim i miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivi i miješani komunalni otpad prikupljat će se kod Korisnika usluge na njegovom obračunskom mjestu zajedno i neodvojeno u jednom spremniku /vrećici (članak 6. Odluke).

Do izgradnje reciklažnog dvorišta a u svrhu primjene ove Odluke postojeći sustav odvajanja krupnog otpada putem baja ostati će na snazi.

Članak 61.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana njene objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije i primjenjivat će se na Korisnike usluge od dana sklapanja Ugovora o korištenju javne usluge s Davateljem usluge sukladno članku 31. ove Odluke.

Članak 62.

Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 3/10) i Opći uvjeti isporuke komunalnih usluga skupljanja i odvoza komunalnog otpada Davatelja usluge iz lipnja mjeseca 2010. godine, ostaju na snazi i primjenjivat će se na Korisnike usluge sve do sklapanja Ugovora o korištenju javne usluge s Davateljem usluge sukladno članku 31. ove Odluke, a najkasnije do 31. listopada 2018. godine kada navedeni akti prestaju važiti.

Klasa: 363-02/17-01/0183

Ur. broj: 2156/04-01-2-42-18-0016

Matulji, 2. veljače 2018.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=51211&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr