SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA MATULJI

6.

Na temelju članka 3.. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 28/10), članka 90a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 32. Statuta Općine Matulji ( »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/ 09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o plaći i drugim pravima općinskog
načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Članak 1.

U Odluci o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/10, 29/15 i 4/17) članak 5. mijenja se i glasi:

»Koeficijenti za izračun plaća dužnosnika su:

1. općinski načelnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,892

2. zamjenik općinskog načelnika . . . . . . . . . . . . 3,308

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/18-01/0003

Ur. broj: 2156/04-01-3-02-18-0002

Matulji, 30. siječnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=51211&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr