SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA MATULJI

5.

Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne Novine broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/098/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst i 39/15) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018. donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/01) u članku 3. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti iz stavka 2. ovog članka donosi Općinsko vijeće Općine Matulji svake kalendarske godine na prijedlog Općinskog načelnika.«

Članak 2.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Ovisno o pogodnosti položaja i komunalnoj opremljenosti područje Općine Matulji dijeli se na zone koje čine naselja i ulice na području Općine Matulji.

Područje Općine Matulji dijeli se u 4. zone s koeficijentima:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

U članku 13. riječi »Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela« zamjenjuju se riječima »Jedinstveni upravni odjel«.

Članak 4.

U članku 14. riječi »Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela« zamjenjuju se riječima »Jedinstveni upravni odjel«.

Članak 5.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka komunalna naknada za stambene i poslovne prostore koji se nalaze u zoni 4. ove odluke kao i za garažne prostore plaća se:«

U istom članku stavku 5. riječi »Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela« zamjenjuju se riječima »Jedinstveni upravni odjel«.

Članak 6.

Članak 16. mijenja se i glasi:

Protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela iz članka 13. ove Odluke može se izjaviti žalba Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

Članak 7

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/17-01/0027

Ur. broj: 2156/04-01-3-02-18-0003

Matulji, 30. siječnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=51211&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr