SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA PUNAT

6.

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 97/07, 113/08, 43/09, 22/14 - RUSRH i 130/17) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) načelnik Općine Punat dana 18. siječnja 2018. godine, donosi

PROGRAM
javnozdravstvenih mjera za planirano, organizirano
i sustavno suzbijanje patogenih mikroorganizama
te štetnih člankonožaca i glodavaca kroz provođenje
dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje
Općine Punat u 2018. godini

Članak 1.

Donosi se godišnji Program mjera sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti kroz provođenje preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (u daljem tekstu: Program), koji se sastoji od:

1.Osiguranja provođenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao opće mjere na površinama, prostorima, prostorijama ili objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, odnosno u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređaju i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa rekreacije, na objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda, te deponijama za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama u naseljima, te na drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti;

2.Provođenja preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Članak 2.

Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao opća mjera provodi se radi održavanja higijene, te smanjenja, zaustavljanje rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca.

Programom se utvrđuju mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, izvršitelji programa, sredstva, rokovi, te način plaćanja i provedbe Programa.

Sastavni dio ovog Programa čini Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Punat u 2018. godini, izrađen od Epidemiološkog odjela Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije koji se nalazi u privitku.

Članak 3.

Općina Punat snosi troškove provedbe preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao jedan od obveznika provedbe mjera utvrđenih ovim Programom snositi će troškove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i na onim zatvorenim objektima i prostorima, te javnim površinama kojih je vlasnik, koje koristi i kojima upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem općinskih ili državnih tijela nisu dani na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima, u kojem slučaju isti snosi troškove provedbe Programa.

Članak 4.

Troškove provedbe mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na objektima iz članka 1. stavka 1. ovog Programa koji nisu u vlasništvu ili pod upravljanjem i korištenjem Općine Punat snose, sukladno propisima njihovi vlasnici odnosno korisnici.

Članak 5.

Preventivnu i obveznu preventivnu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u objektima, prostorima, te na površinama na području Općine Punat provodi osoba ovlaštena za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno propisima, s kojom Općina Punat ima ugovor o obavljanju djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području općine sukladno propisima.

Članak 6.

Stručni nadzor nad provedbom ovog Programa provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije sukladno odredbama čl. 24. stavka 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 97/07, 113/08, 43/09, 22/14 - RUSRH i 130/17).

Troškovi stručnog nadzora iz prethodnog stavka ovog članka financirati će se iz sredstava Proračuna Općine Punat za 2018. godinu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim privitka iz članka 2. stavka 3. ovog Programa koji nije predmet objave.

KLASA: 501-01/18-01/01

URBROJ: 2142-02-02/1-18-1

Punat, 18. siječnja 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marinko Žic


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr