SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA PUNAT

4.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 144/12, 5/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/ 15), članka 36. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 69/17), članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Punat (»Službene novine PGŽ, br. 14/ 15 i 25/17«) te članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine PGŽ« br. 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat na 9. sjednici održanoj 24. siječnja 2018. godine donosi

O D L U K U
O DAVANJU KONCESIJE ZA OBAVLJANJE
KOMUNALNIH DJELATNOSTI - OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU
OPĆINE PUNAT

Članak 1.

Općina Punat (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Punat ekonomski najpovoljnijem ponuditelju:

Dimopromet d.o.o., Hrastni prilaz 2, 10000 Zagreb, OIB: 6862617619.

Članak 2.

Ponuda ponuditelja u potpunosti je sukladna uvjetima nadmetanja i kao takva valjana, jedina pristigla na objavljeno nadmetanje i ocijenjena bodovima 94 od 100, te je temeljem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude odlučeno kao u članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Koncesija iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od 5 (pet) godina. Rok započinje teći sklapanjem Ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Koncesionar je dužan dimnjačarske poslove obavljati u skladu sa svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o zaštiti od požara.

Koncesionar je dužan pridržavati se odredaba Odluke o dimnjačarskim poslovima (»Službene novine PGŽ« br. 7/ 97 i 25/09) kojom se detaljnije utvrđuju poslovi koje koncesionar mora obavljati, kao i ostale obaveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

Članak 5.

Visina naknade za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova utvrđuje se u visini od 5.000,00 kn (s uključenim PDV-om) godišnje, koja se plaća u dvije rate i to: prva rata do 30. lipnja, druga rata do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 6.

Koncesionar je dužan naplaćivati pruženu uslugu prema cijenama iz cjenika priloženog uz ponudu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Koncesionar će svoje usluge naplatiti nakon što iste izvrši, na temelju ispostavljenog pisanog računa.

Članak 7.

Davatelj koncesije i odabrani ponuditelj sklopiti će Ugovor o koncesiji najkasnije u roku 10 dana od dana isteka roka mirovanja koji iznosi 15 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju. Ukoliko se žalbom pokrene postupak pravne zaštite, ugovor o dodjeli koncesije potpisati će se kada Odluka o dodjeli koncesije postane izvršna.

Članak 8.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat da na temelju ove Odluke, s odabranim ponuditeljem sklopi Ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze.

Članak 9.

Odabrani ponuditelj je dužan prije sklapanja ugovora dostaviti Davatelju koncesije jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos od 2.500,00 kuna u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice koja mora biti solemnizirana kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (»Narodne novine«, broj 115/ 12 i 82/17) ili Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (Narodne novine, broj 115/12 i 82/17) ili u obliku bankarske garancije.

Jamstvo se izdaje u korist Davatelja koncesije, s rokom važenja od 60 dana od dana isteka ugovora. Odabrani ponuditelj predat će jamstvo za uredno ispunjenje ugovora zajedno s predajom potpisanih primjeraka ugovora, a kao jamstvo može dati i novčani polog u traženom iznosu.

Članak 10.

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od njezina primitka u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda ili razloge poništenja.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, u pisanom obliku, a dostavlja se neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

U žalbenom roku, žalitelj primjerak žalbe dostavlja i središnjem tijelu za nabavu na dokaziv način, a sve sukladno članku 405. Zakona o javnoj nabavi.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/18-01/1

URBROJ:2142-02-01-18-8

U Puntu, 24. siječnja 2018. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr