SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
GRAD RAB

2.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak i 123/17), članka 38. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/ 97, 47/99 i 35/08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju ravnateljice
Pučkog otvorenog učilišta Rab

Članak 1.

Katarina Ribarić iz Raba, Palit 177, imenuje se ravnateljicom Pučkog otvorenog učilišta Rab, Rab, Bobotine 1/a.

Članak 2.

Katarina Ribarić imenuje se ravnateljicom na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/18-01/01

Ur. broj: 2169-01-02/7-18-2

Rab, 31. siječnja 2018.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, mag. ing. agr., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr