SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA DOBRINJ

6.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 6. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
STATUTA OPĆINE DOBRINJ

Članak 1.

U Statutu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09 10/13 i 36/13) u članku 19. stavku 1. briše se točka na kraju rečenice i dodaje tekst: »i 2/3 vijećnika«.

U stavku 2. brojka »8« zamjenjuje se brojkom »30«.

U stavku 5. brojka »12« zamjenjuje se brojkom »6«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi: »«Ako je raspisivanje referenduma za opoziv općinskog načelnika i njegovog zamjenika predložilo 2/3 vijećnika, odluku o raspisivanju referenduma donosi Općinsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika.«

Članak 2.

U članku 20. stavak 2. brojka »8« zamjenjuje se brojkom »30«.

Članak 3.

U članku 31. stavku 1. alineji 6. riječi »te raspolaganja ostalom imovinom« zamjenjuju se riječima »te drugom raspolaganju imovinom.«

Članak 4.

Članak 35. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Mandat članova Općinskog vijeća počinje danom konstituiranja Općinskog vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljededećih redovnih izbora, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća. Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Vijećnici imaju pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 5.

U članku 49. stavak 3. alineja 5. riječi: »te raspolaganju ostalom imovinom« zamjenjuju se riječima »i drugom raspolaganju imovinom«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik je dužan objaviti odluku o imenovanju i razrješenju iz alineje 16. stavka 3. ovog članka u prvom broju »Službenih novina Primorsko-goranske županije« koji slijedi nakon donošenja te odluke.»

Članak 6.

U članku 61. riječi »i nadzire« i riječi »u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere« brišu se.

Članak 7.

U članku 68. stavak 1. riječi »organizacije i udruženja građana« zamjenjuju se riječima »vijećnici«.

U stavku 2. riječi »ili njihove organizacije i udruženja« zamjenjuju se riječima »ili vijećnici«.

Članak 8.

U članku 83. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Općinsko vijeće može na prijedlog općinskog načelnika raspustiti vijeće mjesnog odbor, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora i ne izvršava povjerene mu poslove.«

Članak 9.

U članku 85. stavku 1. riječ »domaćina« zamjenjuje se riječju »gospodara«.

Članak 10.

U članku 86. stavku 2. alineja 6. mijenja se i glasi:

»- udio u zajedničkom porezu«.

U alineji 7. riječi »i dotacije« se brišu.

Članak 11.

U članku 89. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Općinski načelnik je dužan, kao jedini ovlašteni predlagatelj, utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3..

U stavku 3. riječi »Općinsko vijeće donosi« zamjenjuju se riječima »Općinsko vijeće na prijedlog općinksog načelnika donosi do 31. prosinca«.

Članak 12.

U članku 95. riječi »te obavlja nadzor nad zakonitošću« zamjenjuju se riječima »te nadzire zakonitost«.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/18-01/1

Ur. broj: 2142-04-01-18-8

Dobrinj, 30. siječnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr