SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

3.

Na temelju članka 61., 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17), Odluke o izradi usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-2 Baška-Zarok (N1-2) sa III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 06/17) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 12/13, 31/15, 27/17), Općinsko vijeće Općine Baška na 6. sjednici održanoj 29. siječnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o usklađenju Urbanističkog plana uređenja UPU-2
Baška-Zarok (N1-2) s III. izmjenama i dopunama
Prostornog plana uređenja Općine Baška

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom usklađuje se Urbanistički plan uređenja UPU-2 Baška-Zarok (N1-2) (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/12 i 10/16), u nastavku teksta: Plan, s III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 36/16), u nastavku teksta: PPUO Baška.

Članak 2.

(1) Elaborat pod nazivom »Urbanistički plan uređenja UPU-2 Baška-Zarok (N1-2) - usklađenje s III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška« izradila je tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, registrirana za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

(2) Sastavni dio ove Odluke je elaborat iz stavka 1. ovog članka koji se sastoji od:

1. ODREDBE ZA PROVEDBU

2.GRAFIČKI DIO PLANA - kartografski prikaz u mjerilu 1:2.000:

3.4.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA

- Oblici korištenja i način gradnje - Način gradnje

3. OBRAZLOŽENJE

4. PRILOZI PLANA

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 3.

(1) U Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-2 Baška-Zarok (N1-2) (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/12 i 10/16) u članku 12. u stavku 1. zarez i riječi: »dogradnja i nadogradnja« se brišu. Iza riječi: »postojećih građevina« dodaju se riječi: »pod uvjetom da se ne povećavaju vanjski gabariti«.

(2) U stavku 2. zarez i riječi: »pojedinačna ili više« i riječi: »i postavljanje montažnih građevina«se brišu.

Članak 4.

U članku 21. u stavku 1. u alineji 3. »Veličina građevine i smještaj na građevnoj čestici« u podalineji 6. riječi: »od susjedne građevine i najmanje« zamjenjuju se riječima: »ali ne manje od«.

Članak 5.

(1) U članku 22. u stavku 1. riječi: »Zoni 2 - izgrađeni dio izdvojenog dijela naselja unutar pojasa do 100 m od obalne linije« zamjenjuju se riječima: »Zoni 1 - izgrađeni dio izdvojenog dijela naselja«.

(2) U stavku 1. u alineji 3. »Veličina građevine i smještaj na građevnoj čestici« u podalineji 7. riječi: »od susjedne građevine i najmanje« zamjenjuju se riječima: »ali ne manje od«.

(3) U stavku 2. iza riječi: »poslovne građevine« dodaju se riječi: »u zoni iz stavka 1. ovog članka«.

(4) Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Postojeće poslovne građevine u zoni mješovite namjene - pretežito poslovne (M2) u Zoni 2 - izgrađeni dio izdvojenog dijela naselja unutar pojasa do 100 m od obalne linije mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig, koeficijent iskoristivosti, kis i drugi) ne smiju povećati. Gradnja novih poslovnih građevina u Zoni 2 nije dozvoljena.«

(5) Stavak 3. postaje novi stavak 4.

Članak 6.

(1) U članku 26. u stavku 1. riječi: »Zoni 2 - izgrađeni dio izdvojenog dijela naselja unutar pojasa do 100 m od obalne linije« zamjenjuju se riječima: »Zoni 1 - izgrađeni dio izdvojenog dijela naselja«.

(2) U stavku 1. u alineji 3. »Veličina građevine i smještaj na građevnoj čestici« u podalineji 7. riječi: »od susjedne građevine i najmanje« zamjenjuju se riječima: »ali ne manje od«.

(3) Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Postojeće ugostiteljsko-turističke građevine u zoni mješovite namjene - pretežito poslovne (M2) u Zoni 2 - izgrađeni dio izdvojenog dijela naselja unutar pojasa do 100 m od obalne linije mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig, koeficijent iskoristivosti, kis i drugi) ne smiju povećati. Gradnja novih ugostiteljsko-turističkih građevina u Zoni 2 nije dozvoljena.«

(4) Stavak 3. postaje novi stavak 4.

Članak 7.

U članku 34. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Gradnja višestambenih građevina unutar obuhvata Plana nije dozvoljena.«

Članak 8.

Članak 35. mijenja se i glasi:

»Članak 35.

(1) Stambene građevine po načinu gradnje mogu biti:

. obiteljske kuće - samostojeće, dvojne (poluugrađene) ili skupne (ugrađene) građevine;

. višeobiteljske građevine,

pri čemu je:

. obiteljska kuća - samostojeća stambena građevina određena ovim Planom sa najviše dva stana i maksimalne građevinske bruto površine do 400 m2, koja na vlastitoj građevnoj čestici ima slobodan neizgrađen prostor sa sve četiri strane;

. obiteljska kuća - dvojna stambena građevina određena ovim Planom sa najviše dva stana i maksimalne građevinske bruto površine do 400 m2, kojoj se jedna strana nalazi na međi građevne čestice, dok na preostale tri strane ima neizgrađeni prostor;

. obiteljska kuća - skupna stambena građevina određena ovim Planom sa najviše dva stana i maksimalne građevinske bruto površine do 400 m2, koja se sa obje bočne strane nalazi na međi građevne čestice dok je prostor ispred i iza takve građevine neizgrađeni prostor;

. višeobiteljska građevina - stambena građevina određena ovim Planom sa više od 2 stana, ali ne više od 4 stana;

(2) Gradnja novih dvojnih i skupnih obiteljskih kuća, te novih višeobiteljskih građevina unutar obuhvata Plana nije dozvoljena.

(3) Kod rekonstrukcije postojećih dvojnih i skupnih građevina bočni zidovi koji su izgrađeni na međama moraju biti izvedeni kao vatrootporni, bez ikakvih otvora, bez vijenca krova i istaka, a sljeme krova mora biti približno okomito na susjednu među na kojoj se gradi.«

Članak 9.

U članku 36. u stavku 1. rečenica »Iznimno, unutar pojasa do 100 m od obalne linije, na građevnoj čestici mješovite namjene - pretežito stambene (M1) može se rekonstruirati jedna stambena građevina i iznimno rekonstruirati jedna ili više postojećih pomoćnih i manjih gospodarskih građevina u funkciji građevine osnovne namjene.« se briše.

Članak 10.

(1) U članku 42. u stavku 1. u alineji 1. »Oblik i veličina građevne čestice« podalineje 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»- najmanja dozvoljena veličina građevne čestice 500 m2,

- najmanja dozvoljena širina građevne čestice mjereno na regulacijskom pravcu je 16,0 m,«

(2) U alineji 3. »Veličina građevine i smještaj na građevnoj čestici« podalineje 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»- najveći dopušteni koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti su: kig=0,25 i kis=0,75;

- najveći broj etaža: 1 podzemna i 2 nadzemne (Po ili S + Pr + 1K ili Ppotk);

- najveća visina građevine: do završnog ruba vijenca (visina do »linde«) je 6,1 m; ukupna visina građevine (visina sljemena) je 7,6 m;«

Članak 11.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Članak 44.

(1) Gradnja novih obiteljskih kuća - dvojnih i skupnih u zoni mješovite namjene - pretežito stambene (M1) u Zoni 1 - izgrađeni dio izdvojenog dijela naselja nije dozvoljena.

(2) Postojeće obiteljske kuće - dvojne i skupne u zoni iz stavka 1. ovog članka mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig, koeficijent iskoristivosti, kis i drugi) ne smiju povećati.

(2) Na građevnoj čestici postojeće obiteljske kuće - dvojne i skupne moguća je izgradnja pomoćnih i manjih gospodarskih građevina prema uvjetima iz podtočke »4.4. Pomoćne i manje gospodarske građevine uz stambene građevine« ove Odluke.

(4) Iznimno, postojeće građevine drugih namjena mogu se rekonstruirati u obiteljske kuće - dvojne i skupne pod uvjetom da se vanjski gabariti ne smiju povećati.»

Članak 12.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Članak 45.

(1) Gradnja novih višeobiteljskih građevina u zoni mješovite namjene - pretežito stambene (M1) u Zoni 1 - izgrađeni dio izdvojenog dijela naselja nije dozvoljena.

(2) Postojeće višeobiteljske građevine (samostojeće i dvojne) u zoni iz stavka 1. ovog članka mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig, koeficijent iskoristivosti, kis i drugi) ne smiju povećati.

(2) Na građevnoj čestici postojeće višeobiteljske građevine (samostojeće i dvojne) moguća je izgradnja pomoćnih i manjih gospodarskih građevina prema uvjetima iz podtočke »4.4. Pomoćne i manje gospodarske građevine uz stambene građevine« ove Odluke.

(4) Iznimno, postojeće građevine drugih namjena mogu se rekonstruirati u višeobiteljske građevine pod uvjetom da se vanjski gabariti ne smiju povećati.»

Članak 13.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Članak 46.

(1) Način priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu u zoni mješovite namjene - pretežito stambene (M1) u zoni mješovite namjene - pretežito stambene (M1) u Zoni 1 - izgrađeni dio izdvojenog dijela naselja prikazan je na kartografskim prikazima br. 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMETNA I ULIČNA MREŽA i 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, a uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu određeni su u točki »5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim građevinama i površinama« ove Odluke.

(2) Potrebno je osigurati odgovarajući broj parkirališnih mjesta na vlastitoj građevnoj čestici sukladno normativima propisanim ovom Odlukom.«

Članak 14.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Članak 49.

(1) Gradnja novih obiteljskih kuća u zonama mješovite namjene - pretežito stambene (M1) i pretežito poslovne (M2) u Zoni 2 - izgrađeni dio izdvojenog dijela naselja unutar pojasa do 100 m od obalne linije u zoni iz stavka 1. ovog članka nije dozvoljena.

(2) Postojeće obiteljske kuće (samostojeće, dvojne i skupne) u zonama iz stavka 1. ovog članka mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig, koeficijent iskoristivosti, kis i drugi) ne smiju povećati.

(3) Iznimno, postojeće građevine drugih namjena mogu se rekonstruirati u obiteljske kuće pod uvjetom da se vanjski gabariti ne smiju povećati.«

Članak 15.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»Članak 50.

(1) Gradnja novih višeobiteljskih građevina u zonama mješovite namjene - pretežito stambene (M1) i pretežito poslovne (M2) u Zoni 2 - izgrađeni dio izdvojenog dijela naselja unutar pojasa do 100 m od obalne linije nije dozvoljena.

(2) Postojeće višeobiteljske građevine - samostojeće i dvojne u zonama iz stavka 1. ovog članka mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig, koeficijent iskoristivosti, kis i drugi) ne smiju povećati.

(3) Iznimno, postojeće građevine drugih namjena mogu se rekonstruirati u višeobiteljske građevine pod uvjetom da se vanjski gabariti ne smiju povećati.«

Članak 16.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»Članak 51.

(1) Oblikovanje građevina i uređenje građevne čestice u zonama mješovite namjene - pretežito stambene (M1) i pretežito poslovne (M2) u Zoni 2 - izgrađeni dio izdvojenog dijela naselja unutar pojasa do 100 m od obalne linije prema uvjetima iz podtočke »1.4. Opći uvjeti smještaja građevina unutar Zaroka« ove Odluke.

(2) Površine pod zelenilom građevne čestice postojeće građevine mogu se zadržati i ako su one manje od 40% površine građevne čestice.«

Članak 17.

Članak 52. mijenja se i glasi:

»Članak 52.

(1) Način priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu u zonama mješovite namjene - pretežito stambene (M1) i pretežito poslovne (M2) u Zoni 2 - izgrađeni dio izdvojenog dijela naselja unutar pojasa do 100 m od obalne linije prikazan je na kartografskim prikazima br. 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMETNA I ULIČNA MREŽA i 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, a uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu određeni su u točki »5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim građevinama i površinama« ove Odluke.

(2) Potrebno je osigurati odgovarajući broj parkirališnih mjesta na vlastitoj građevnoj čestici sukladno normativima propisanim ovom Odlukom.«

Članak 18.

Članak 53. se briše.

Članak 19.

U članku 54. u stavku 2. iza riječi: »u funkciji osnovne namjene« dodaju se riječi: »pod uvjetom da se vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig, koeficijent iskoristivosti, kis i drugi) ne smiju povećati«.

Članak 20.

U članku 58. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Iznimno, Planom se omogućava rekonstrukcija u postojećem profilu nerazvrstanih cesta čije je održavanje u nadležnosti Općine Baška.«

Članak 21.

Iza članka 109. dodaje se novi članak 109.a. koji glasi:

»Članak 109.a.

(1) Prilikom rekonstrukcije postojećih građevina vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig i koeficijent iskoristivosti, kis) ne smiju se povećati iznad vrijednosti propisanih ovom Odlukom.

(2) Iznimno, ako je izgrađenost građevne čestice (kig) na kojoj je izgrađena postojeća građevina veća od dozvoljene ovom Odlukom, ista se prilikom gradnje zamjenske građevine na toj čestici može zadržati ali se ne smije povećati.

(3) U prostoru obuhvata Plana u pojasu najmanje 100 m od obalne crte ne može se planirati građenje novih građevina.

(4) Iznimno, u zoni iz stavka 3. ovog članka moguća je gradnja građevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova te uređenje javnih površina i parkirališta.

(5) Rekonstrukcija postojećih građevina u zoni iz stavka 3. ovog članka moguća je samo pod uvjetom da se ne povećavaju vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig i koeficijent iskoristivosti, kis).«

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Stupanjem na snagu ove Odluke elaboratu Urbanističkog plana uređenja UPU-2 Baška-Zarok (N1-2) (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/12 i 10/16) dodaje se kartografski prikaz broj 3.4. »UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA - Oblici korištenja i način gradnje - Način gradnje« iz članka 2. stavak 2. ove Odluke.

Članak 23.

(1) Elaborat »Urbanistički plan uređenja UPU-2 Baška- Zarok (N1-2) - usklađenje sa III. izmjenama i dopunama PPUO Baška« izrađen je u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Baška i potpisom predsjednice Općinskog vijeća Općine Baška.

(2) Dva primjerka izvornika elaborata iz stavka 1. ovog članka čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška.

(3) Po jedan izvornik elaborata iz stavka 1. ovog članka zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

1.Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske

2.Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije

3.Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije - Ispostava Krk

4. Pismohrani Općine Baška.

(4) Uvid u elaborat iz stavka 1. ovog članka može se obaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška, Palada 88 i na službenoj mrežnoj stranici Općine Baška www.baska.hr.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/18-01/1

Ur. broj: 2142-03-01/1-18-11

Baška, 29. siječnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=10007&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr