SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVI. - broj 2. Srijeda, 31. siječnja 2018.
OPĆINA BAŠKA

2.

Na temelju članka 61., 109. i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13 i 65/17), Odluke o izradi usklađenja Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Baška (N1-1) sa III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 06/17) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 12/13, 31/15, 27/17), Općinsko vijeće Općine Baška na 6. sjednici održanoj 29. siječnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
o usklađenju Urbanističkog plana uređenja
UPU-1 Baška (N1-1) s III. izmjenama i dopunama
Prostornog plana uređenja Općine Baška

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom usklađuje se Urbanistički plan uređenja UPU-1 Baška (N1-1) (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 24/12), u nastavku teksta: Plan, s III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 36/16), u nastavku teksta: PPUO Baška.

Članak 2.

(1) Elaborat pod nazivom »Urbanistički plan uređenja UPU-1 Baška (N1-1) - usklađenje s III. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Baška« izradila je tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba, registrirana za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.

(2) Sastavni dio ove Odluke je elaborat iz stavka 1. ovog članka koji se sastoji od:

1. ODREDBE ZA PROVEDBU

2.GRAFIČKI DIO PLANA - kartografski prikaz u mjerilu 1:2.000:

3.4.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I
ZAŠTITE POVRŠINA

- Oblici korištenja i način gradnje - Način gradnje

3. OBRAZLOŽENJE

4. PRILOZI PLANA

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 3.

(1) U Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Baška (N1-1) (»Službene novine« Primorsko- goranske županije, broj 24/12) u članku 15. u stavku 1. riječi: »(obiteljskih i višeobiteljskih)« se brišu.

(2) Stavak 3. se briše.

Članak 4.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»Članak 80.

(1) Stambene građevine po načinu gradnje mogu biti:

. obiteljske kuće - samostojeće, dvojne (poluugrađene) ili skupne (ugrađene) građevine;

. višeobiteljske građevine;

. višestambene građevine,

pri čemu je:

. obiteljska kuća - samostojeća stambena građevina određena ovim Planom sa najviše dva stana i maksimalne građevinske bruto površine do 400 m2, koja na vlastitoj građevnoj čestici ima slobodan neizgrađen prostor sa sve četiri strane;

. obiteljska kuća - dvojna stambena građevina određena ovim Planom sa najviše dva stana i maksimalne građevinske bruto površine do 400 m2, kojoj se jedna strana nalazi na međi građevne čestice, dok na preostale tri strane ima neizgrađeni prostor;

. obiteljska kuća - skupna stambena građevina određena ovim Planom sa najviše dva stana i maksimalne građevinske bruto površine do 400 m2, koja se sa obje bočne strane nalazi na međi građevne čestice dok je prostor ispred i iza takve građevine neizgrađeni prostor;

. višeobiteljska - stambena građevina određena ovim Planom s više od 2 stana, ali ne više od 4 stana;

. višestambena - stambena građevina određena ovim Planom s više od 4 stana, ali ne više od 6 stanova.

(2) Gradnja novih dvojnih i skupnih obiteljskih kuća, te novih višeobiteljskih i višestambenih građevina unutar obuhvata Plana nije dozvoljena.

(3) Kod rekonstrukcije postojećih dvojnih i skupnih građevina bočni zidovi koji su izgrađeni na međama moraju biti izvedeni kao vatrootporni, bez ikakvih otvora, bez vijenca krova i istaka, a sljeme krova mora biti približno okomito na susjednu među na kojoj se gradi.«

Članak 5.

Članak 88. mijenja se i glasi:

»Članak 88.

(1) Gradnja novih stambenih građevina (obiteljske kuće, višeobiteljske i višestambene građevine) u zonama mješovite namjene - pretežito stambene (M1) i pretežito poslovne (M2) u urbanoj Zoni 1 - zoni zaštite »A« kulturno-povijesne cjeline nije dozvoljena.

(2) Postojeće obiteljske kuće, višeobiteljske građevine i višestambene građevine (samostojeće, dvojne i skupne) u zonama iz stavka 1. ovog članka mogu se rekonstruirati ili izgraditi zamjenske građevine umjesto postojećih i to isključivo u postojećim gabaritima i na postojećim građevnim česticama.

(3) Vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig, koeficijent iskoristivosti, kis i drugi) ne smiju se povećati.

(4) Cijepanje i/ili spajanje građevnih čestica nije dozvoljeno.

(5) Tijekom postupka izdavanja provedbenog akta za sve građevinske radove u zoni iz stavka 1. ovog članka potrebno je pribaviti prethodno odobrenje i posebne konzervatorske uvjete koje utvrđuje nadležni konzervatorski odjel u Rijeci.

(6) Iznimno, postojeće građevine drugih namjena mogu se rekonstruirati u stambene građevine pod uvjetom da se vanjski gabariti ne smiju povećati.«

Članak 6.

Članak 89. mijenja se i glasi:

»Članak 89.

(1) Oblikovanje građevina i uređenje građevne čestice u zonama mješovite namjene - pretežito stambene (M1) i pretežito poslovne (M2) u urbanoj Zoni 1 - zoni zaštite »A« kulturno-povijesne cjeline prema uvjetima iz podtočke »1.5. Opći uvjeti smještaja građevina unutar naselja Baška« i »7.2. Zaštita kulturno-povijesnih cjelina i građevina« ove Odluke odnosno posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.

(2) Na građevnim česticama u zonama iz stavka 1. ovog članka nije nužno uređivati zelene površine.»

Članak 7.

Članak 90. mijenja se i glasi:

»Članak 90.

(1) Način priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu u zonama mješovite namjene - pretežito stambene (M1) i pretežito poslovne (M2) u urbanoj Zoni 1 - zoni zaštite »A« kulturno-povijesne cjeline prikazan je na kartografskim prikazima br. 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMETNA I ULIČNA MREŽA i 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, a uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu određeni su u točki »5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim građevinama i površinama« ove Odluke.

(2) Potreban broj parkirnih mjesta u zonama iz stavka 1. ovog članka moguće je osigurati na vlastitoj građevnoj čestici i/ili na čestici udaljenoj do 250 m od vlastite građevne čestice, a koja mora imati osiguran kolni pristup minimalne širine 3,0 m i/ili na javnom parkiralištu udaljenom do 500 m od granice kulturno-povijesne cjeline, a sve u skladu sa normativima propisanim ovom Odlukom.»

Članak 8.

Članak 92. mijenja se i glasi:

»Članak 92.

(1) Gradnja novih obiteljskih kuća, te višeobiteljskih i višestambenih građevina u urbanoj Zoni 2 - zoni zaštite »B« kulturno-povijesne cjeline nije dozvoljena.

(2) Postojeće obiteljske kuće, višeobiteljske građevine i višestambene građevine (samostojeće, dvojne i skupne) u zoni iz stavka 1. ovog članka mogu se rekonstruirati ili izgraditi zamjenske građevine umjesto postojećih i to isključivo u postojećim gabaritima.

(3) Vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig, koeficijent iskoristivosti, kis i drugi) ne smiju se povećati.

(4) Tijekom postupka izdavanja provedbenog akta za sve građevinske radove u zoni iz stavka 1. ovog članka potrebno je pribaviti prethodno odobrenje i posebne konzervatorske uvjete koje utvrđuje nadležni konzervatorski odjel u Rijeci.

(5) Iznimno, postojeće građevine drugih namjena mogu se rekonstruirati u stambene građevine pod uvjetom da se vanjski gabariti ne smiju povećati.«

Članak 9.

Članak 93. mijenja se i glasi:

»Članak 93.

(1) Oblikovanje građevina i uređenje građevne čestice u zoni mješovite namjene - pretežito stambene (M1) u urbanoj Zoni 2 - zoni zaštite »B« kulturno-povijesne cjeline prema uvjetima iz podtočke »1.5. Opći uvjeti smještaja građevina unutar naselja Baška« i »7.2. Zaštita kulturno-povijesnih cjelina i građevina« ove Odluke odnosno posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.

(2) Površine pod zelenilom građevne čestice postojeće građevine mogu se zadržati i ako su one manje od 30% površine građevne čestice.«

Članak 10.

Članak 94. mijenja se i glasi:

»Članak 94.

(1) Način priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu u zoni mješovite namjene - pretežito stambene (M1) u urbanoj Zoni 2 - zoni zaštite »B« kulturno-povijesne cjeline prikazan je na kartografskim prikazima br. 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMETNA I ULIČNA MREŽA i 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, a uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu određeni su u točki »5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim građevinama i površinama« ove Odluke.

(2) Kod prenamjene građevina u zoni iz stavka 1. ovog članka odgovarajući broj parkirališnih mjesta potrebno je osigurati na vlastitoj građevnoj čestici sukladno normativima propisanim ovom Odlukom.

(3) Kod rekonstrukcija postojećih građevina u zoni iz stavka 1. ovog članka potreban broj parkirnih mjesta moguće je osigurati na vlastitoj građevnoj čestici i/ili na čestici udaljenoj do 250 m od vlastite građevne čestice, a koja mora imati osiguran kolni pristup minimalne širine 3,0 m i/ili na javnom parkiralištu udaljenom do 500 m od granice kulturno-povijesne cjeline, a sve u skladu sa normativima propisanim ovom Odlukom.«

Članak 11.

Članak 95. se briše.

Članak 12.

Članak 96. se briše.

Članak 13.

Članak 97. se briše.

Članak 14.

Članak 99. mijenja se i glasi:

»Članak 99.

(1) Gradnja novih obiteljskih kuća, te višeobiteljskih i višestambenih građevina u zonama mješovite namjene - pretežito stambene (M1) i pretežito poslovne (M2) u dijelu urbane Zone 2 - zone zaštite »B« kulturno-povijesne cjeline oznake 2.1 nije dozvoljena.

(2) Postojeće obiteljske kuće, višeobiteljske građevine i višestambene građevine (samostojeće, dvojne i skupne) u zonama iz stavka 1. ovog članka mogu se rekonstruirati ili izgraditi zamjenske građevine umjesto postojećih i to isključivo u postojećim gabaritima.

(3) Vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig, koeficijent iskoristivosti, kis i drugi) ne smiju se povećati.

(4) Tijekom postupka izdavanja provedbenog akta za sve građevinske radove u zoni iz stavka 1. ovog članka potrebno je pribaviti prethodno odobrenje i posebne konzervatorske uvjete koje utvrđuje nadležni konzervatorski odjel u Rijeci.

(5) Iznimno, postojeće građevine drugih namjena mogu se rekonstruirati u stambene građevine pod uvjetom da se vanjski gabariti ne smiju povećati.«

Članak 15.

Članak 100. mijenja se i glasi:

»Članak 100.

(1) Oblikovanje građevina i uređenje građevne čestice u zonama mješovite namjene - pretežito stambene (M1) i pretežito poslovne (M2) u dijelu urbane Zone 2 - zone zaštite »B« kulturno-povijesne cjeline oznake 2.1 prema uvjetima iz podtočke »1.5. Opći uvjeti smještaja građevina unutar naselja Baška« i »7.2. Zaštita kulturno-povijesnih cjelina i građevina« ove Odluke odnosno posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.

(2) Površine pod zelenilom građevne čestice postojeće građevine mogu se zadržati i ako su one manje od 30% površine građevne čestice.«

Članak 16.

Članak 101. mijenja se i glasi:

»Članak 101.

(1) Način priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu u zonama mješovite namjene - pretežito stambene (M1) i pretežito poslovne (M2) u dijelu urbane Zone 2 - zone zaštite »B« kulturno- povijesne cjeline oznake 2.1 prikazan je na kartografskim prikazima br. 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMETNA I ULIČNA MREŽA i 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, a uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu određeni su u točki »5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim građevinama i površinama« ove Odluke.

(2) Kod prenamjene građevina u zonama iz stavka 1. ovog članka odgovarajući broj parkirališnih mjesta potrebno je osigurati na vlastitoj građevnoj čestici sukladno normativima propisanim ovom Odlukom.

(3) Kod rekonstrukcija postojećih građevina u zonama iz stavka 1. ovog članka potreban broj parkirnih mjesta moguće je osigurati na vlastitoj građevnoj čestici i/ili na čestici udaljenoj do 250 m od vlastite građevne čestice, a koja mora imati osiguran kolni pristup minimalne širine 3,0 m i/ili na javnom parkiralištu udaljenom do 500 m od granice kulturno-povijesne cjeline, a sve u skladu sa normativima propisanim ovom Odlukom.«

Članak 17.

Članak 102. mijenja se i glasi:

»Članak 102.

(1) Gradnja novih obiteljskih kuća u zoni mješovite namjene - pretežito stambene (M1) u dijelu urbane Zone 2 - zone zaštite »B« kulturno-povijesne cjeline oznake 2.2 nije dozvoljena.

(2) Postojeće obiteljske kuće u zoni iz stavka 1. ovog članka mogu se rekonstruirati ili izgraditi zamjenske građevine umjesto postojećih i to isključivo u postojećim gabaritima.

(3) Vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig, koeficijent iskoristivosti, kis i drugi) ne smiju se povećati.

(4) Tijekom postupka izdavanja provedbenog akta za sve građevinske radove u zoni iz stavka 1. ovog članka potrebno je pribaviti prethodno odobrenje i posebne konzervatorske uvjete koje utvrđuje nadležni konzervatorski odjel u Rijeci.

(5) Iznimno, postojeće građevine drugih namjena mogu se rekonstruirati u obiteljske kuće pod uvjetom da se vanjski gabariti ne smiju povećati.«

Članak 18.

Članak 103. mijenja se i glasi:

»Članak 103.

(1) Oblikovanje građevina i uređenje građevne čestice u zoni mješovite namjene - pretežito stambene (M1) u dijelu urbane Zone 2 - zone zaštite »B« kulturno - povijesne cjeline oznake 2.2 prema uvjetima iz podtočke »1.5. Opći uvjeti smještaja građevina unutar naselja Baška« i »7.2. Zaštita kulturno-povijesnih cjelina i građevina« ove Odluke odnosno posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.

(2) Površine pod zelenilom građevne čestice postojeće obiteljske kuće - samostojeće mogu se zadržati i ako su one manje od 30% površine građevne čestice.«

Članak 19.

Članak 104. mijenja se i glasi:

»Članak 104.

(1) Način priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu u zoni mješovite namjene - pretežito stambene (M1) u dijelu urbane Zone 2 - zone zaštite »B« kulturno - povijesne cjeline oznake 2.2 prikazan je na kartografskim prikazima br. 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMETNA I ULIČNA MREŽA i 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, a uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu određeni su u točki »5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim građevinama i površinama« ove Odluke.

(2) Potrebno je osigurati odgovarajući broj parkirališnih mjesta na vlastitoj građevnoj čestici sukladno normativima propisanim ovom Odlukom.«

Članak 20.

Podnaslov ispred članka 105. koji glasi: »Dio Zone 2 - zona zaštite »B« kulturno-povijesne cjeline oznake 2.2« se briše.

Članak 21.

Članak 105. se briše.

Članak 22.

Članak 107. mijenja se i glasi:

»Članak 107.

(1) Gradnja novih obiteljskih kuća, te višeobiteljskih i višestambenih građevina u zonama mješovite namjene - pretežito stambene (M1) i pretežito poslovne (M2) u zonama mješovite namjene - pretežito stambene (M1) i pretežito poslovne (M2) u urbanoj Zoni 3 - zoni zaštite »C« kulturno-povijesne cjeline nije dozvoljena.

(2) Postojeće obiteljske kuće, višeobiteljske građevine i višestambene građevine (samostojeće, dvojne i skupne) u zonama iz stavka 1. ovog članka mogu se rekonstruirati ili izgraditi zamjenske građevine umjesto postojećih i to isključivo u postojećim gabaritima.

(3) Vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig, koeficijent iskoristivosti, kis i drugi) ne smiju se povećati.

(4) Tijekom postupka izdavanja provedbenog akta za sve građevinske radove u zoni iz stavka 1. ovog članka potrebno je pribaviti prethodno odobrenje i posebne konzervatorske uvjete koje utvrđuje nadležni konzervatorski odjel u Rijeci.

(5) Iznimno, postojeće građevine drugih namjena mogu se rekonstruirati u stambene građevine pod uvjetom da se vanjski gabariti ne smiju povećati.«

Članak 23.

Članak 108. mijenja se i glasi:

»Članak 108.

(1) Oblikovanje građevina i uređenje građevne čestice u zonama mješovite namjene - pretežito stambene (M1) i pretežito poslovne (M2) u urbanoj Zoni 3 - zoni zaštite »C« kulturno-povijesne cjeline prema uvjetima iz podtočke »1.5. Opći uvjeti smještaja građevina unutar naselja Baška« i »7.2. Zaštita kulturno-povijesnih cjelina i građevina« ove Odluke odnosno posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.

(2) Površine pod zelenilom građevne čestice postojeće građevine mogu se zadržati i ako su one manje od 20% površine građevne čestice.«

Članak 24.

Članak 109. mijenja se i glasi:

»Članak 109.

(1) Način priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu u zonama mješovite namjene - pretežito stambene (M1) i pretežito poslovne (M2) u urbanoj Zoni 3 - zoni zaštite »C« kulturno-povijesne prikazan je na kartografskim prikazima br. 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMETNA I ULIČNA MREŽA i 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, a uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu određeni su u točki »5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim građevinama i površinama« ove Odluke.

(2) Kod prenamjene građevina u zonama iz stavka 1. ovog članka odgovarajući broj parkirališnih mjesta potrebno je osigurati na vlastitoj građevnoj čestici sukladno normativima propisanim ovom Odlukom.

(3) Iznimno, kod rekonstrukcija postojećih građevina u zonama iz stavka 1. ovog članka potreban broj parkirnih mjesta moguće je osigurati na vlastitoj građevnoj čestici i/ ili na čestici udaljenoj do 250 m od vlastite građevne čestice, a koja mora imati osiguran kolni pristup minimalne širine 3,0 m i/ili na javnom parkiralištu udaljenom do 500 m od granice kulturno-povijesne cjeline, a sve u skladu sa normativima propisanim ovom Odlukom.«

Članak 25.

Članak 110. se briše.

Članak 26.

Članak 111. se briše.

Članak 27.

Članak 112. se briše.

Članak 28.

(1) U članku 114. u stavku 1. u alineji 1. »Oblik i veličina građevne čestice« podalineje 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»- najmanja dozvoljena veličina građevne čestice 500 m2,

- najmanja dozvoljena širina građevne čestice mjereno na regulacijskom pravcu je 16,0 m,«

(2) U alineji 3. »Veličina građevine i smještaj na građevnoj čestici« podalineje 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»- najveći dopušteni koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti su: kig=0,25 i kis=0,75

- najveći broj etaža: 1 podzemna i 2 nadzemne (Po ili S + Pr + 1K ili Ppotk)

- najveća visina građevine: do završnog ruba vijenca (visina do »linde«) je 6,1 m; ukupna visina građevine (visina sljemena) je 7,6 m«

Članak 29.

Članak 115. mijenja se i glasi:

»Članak 115.

(1) Gradnja novih obiteljskih kuća - dvojnih i skupnih u zoni mješovite namjene - pretežito stambene (M1) u urbanoj Zoni 4 - izgrađeni dio naselja nije dozvoljena.

(2) Postojeće obiteljske kuće - dvojne i skupne u zoni iz stavka 1. ovog članka mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig, koeficijent iskoristivosti, kis i drugi) ne smiju povećati.

(3) Na građevnoj čestici postojeće obiteljske kuće - dvojne i skupne moguća je izgradnja pomoćnih i manjih gospodarskih građevina prema uvjetima iz podtočke »4.4. Pomoćne i manje gospodarske građevine uz stambene građevine« ove Odluke.

(4) Iznimno, postojeće građevine drugih namjena mogu se rekonstruirati u obiteljske kuće - dvojne i skupne pod uvjetom da se vanjski gabariti ne smiju povećati.«

Članak 30.

Članak 116. mijenja se i glasi:

»Članak 116.

(1) Gradnja novih višeobiteljskih građevina u zoni mješovite namjene - pretežito stambene (M1) u urbanoj Zoni 4 - izgrađeni dio naselja nije dozvoljena.

(2) Postojeće višeobiteljske građevine - samostojeće, dvojne i skupne u zoni iz stavka 1. ovog članka mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig, koeficijent iskoristivosti, kis i drugi) ne smiju povećati.

(3) Na građevnoj čestici postojeće višeobiteljske građevine moguća je izgradnja pomoćnih i manjih gospodarskih građevina prema uvjetima iz podtočke »4.4. Pomoćne i manje gospodarske građevine uz stambene građevine« ove Odluke.»

Članak 31.

Članak 117. mijenja se i glasi:

»Članak 117.

(1) Gradnja novih višestambenih građevina u zoni mješovite namjene - pretežito stambene (M1) u urbanoj Zoni 4 - izgrađeni dio naselja nije dozvoljena.

(2) Postojeće višestambene građevine u zoni iz stavka 1. ovog članka mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig, koeficijent iskoristivosti, kis i drugi) ne smiju povećati.

(3) Na građevnoj čestici postojeće višestambene građevine moguća je izgradnja pomoćnih i manjih gospodarskih građevina prema uvjetima iz podtočke »4.4. Pomoćne i manje gospodarske građevine uz stambene građevine« ove Odluke.»

Članak 32.

Članak 118. mijenja se i glasi:

»Članak 118.

(1) Oblikovanje građevina i uređenje građevne čestice u zoni mješovite namjene - pretežito stambene (M1) u urbanoj Zoni 4 - izgrađeni dio naselja prema uvjetima iz podtočke »1.5. Opći uvjeti smještaja građevina unutar naselja Baška« ove Odluke.

(2) Površine pod zelenilom građevne čestice postojeće građevine mogu se zadržati i ako su one manje od 40% površine građevne čestice.»

Članak 33.

Članak 119. mijenja se i glasi:

»Članak 119.

(1) Način priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu u zoni mješovite namjene - pretežito stambene (M1) u urbanoj Zoni 4 - izgrađeni dio naselja prikazan je na kartografskim prikazima br. 2.1. PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMETNA I ULIČNA MREŽA i 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE, a uvjeti i kriteriji priključenja građevne čestice na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu određeni su u točki »5. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektroničke komunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim građevinama i površinama« ove Odluke.

(2) Potrebno je osigurati odgovarajući broj parkirališnih mjesta na vlastitoj građevnoj čestici sukladno normativima propisanim ovom Odlukom.»

Članak 34.

(1) U članku 121. u stavku 1. u alineji 1. »Oblik i veličina građevne čestice« podalineja 1. mijenja se i glasi:

»- najmanja dopuštena širina građevne čestice mjereno na regulacijskom pravcu je 16,0 m,«

(2) U alineji 3. »Veličina građevine i smještaj na građevnoj čestici« podalineje 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»- najveći dopušteni koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti su: kig=0,25 i kis=0,75

- najveći broj etaža: 1 podzemna i 2 nadzemne (Po ili S + Pr + 1K ili Ppotk)

- najveća visina građevine: do završnog ruba vijenca (visina do »linde«) je 6,1 m; ukupna visina građevine (visina sljemena) je 7,6 m«

(3) U alineji 3. »Veličina građevine i smještaj na građevnoj čestici« u podalineji 6. riječi: »od susjedne građevine i najmanje« zamjenjuju se riječima: »ali ne manje od«.

Članak 35.

Članak 122. mijenja se i glasi:

»Članak 122.

(1) Gradnja novih obiteljskih kuća - dvojnih i skupnih u zoni mješovite namjene - pretežito stambene (M1) u urbanoj Zoni 5 - neizgrađeni dio naselja nije dozvoljena.

(2) Postojeće obiteljske kuće - dvojne i skupne u zoni iz stavka 1. ovog članka mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig, koeficijent iskoristivosti, kis i drugi) ne smiju povećati.

(3) Na građevnoj čestici postojeće obiteljske kuće - dvojne i skupne moguća je izgradnja pomoćnih i manjih gospodarskih građevina prema uvjetima iz podtočke »4.4. Pomoćne i manje gospodarske građevine uz stambene građevine« ove Odluke.»

Članak 36.

Članak 123. mijenja se i glasi:

»Članak 123.

(1) Gradnja novih višeobiteljskih građevina u zoni mješovite namjene - pretežito stambene (M1) u urbanoj Zoni 5 - neizgrađeni dio naselja nije dozvoljena.

(2) Postojeće višeobiteljske građevine u zoni iz stavka 1. ovog članka mogu se rekonstruirati pod uvjetom da se vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig, koeficijent iskoristivosti, kis i drugi) ne smiju povećati.

(3) Na građevnoj čestici postojeće višeobiteljske građevine moguća je izgradnja pomoćnih i manjih gospodarskih građevina prema uvjetima iz podtočke »4.4. Pomoćne i manje gospodarske građevine uz stambene građevine« ove Odluke.«

Članak 37.

Članak 124. mijenja se i glasi:

»Članak 124.

(1) Oblikovanje građevina i uređenje građevne čestice u zoni mješovite namjene - pretežito stambene (M1) u urbanoj Zoni 5 - neizgrađeni dio naselja prema uvjetima iz podtočke »1.5. Opći uvjeti smještaja građevina unutar naselja Baška« ove Odluke.

(2) Površine pod zelenilom građevne čestice postojeće građevine mogu se zadržati i ako su one manje od 40% površine građevne čestice.«

Članak 38.

U članku 126. ispred riječi: »višestambenih građevina« dodaju se riječi: »novih višeobiteljskih i«.

Članak 39.

U članku 132. u stavku 2. riječi: »jednostrani nogostup širine 1,5 m (ulica S1 na potezu od K25 do G1)« zamjenjuju se riječima: »iznimno jednostrani nogostup minimalne širine 1,5 m za ulicu planske oznake S1 na potezu od K25 do G1 i za ulicu planske oznake S3 (ulica Šantis) na cijelom potezu. Na jednostrani nogostup u ulicama iz ovog stavka ne smiju se postavljati stupovi javne rasvjete niti bilo kakve druge prepreke koje otežavaju kretanje pješaka«.

Članak 40.

U članku 187. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Tijekom postupka izdavanja provedbenog akta za sve radove na nepokretnom kulturnom dobru kao i za građevinske radove (gradnja, rekonstrukcija, dogradnja, nadogradnja i slično) unutar zaštićene urbane cjeline Baška (zone zaštite A, B i C) potrebno je pribaviti prethodno odobrenje i posebne konzervatorske uvjete koje utvrđuje nadležni konzervatorski odjel u Rijeci.«

Članak 41.

Iza članka 220. dodaje se novi članak 220.a. koji glasi:

»Članak 220.a.

(1) Prilikom rekonstrukcije postojećih građevina vanjski gabariti (visina građevine, izgrađenost građevne čestice, kig i koeficijent iskoristivosti, kis) ne smiju se povećati iznad vrijednosti propisanih ovom Odlukom.

(2) Iznimno, ako je izgrađenost građevne čestice (kig) na kojoj je izgrađena postojeća građevina veća od dozvoljene ovom Odlukom, ista se prilikom gradnje zamjenske građevine na toj čestici može zadržati ali se ne smije povećati.«

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Stupanjem na snagu ove Odluke elaboratu Urbanističkog plana uređenja UPU-1 Baška (N1-1) (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/12) dodaje se kartografski prikaz broj 3.4. »UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA - Oblici korištenja i način gradnje - Način gradnje« iz članka 2. stavak 2. ove Odluke.

Članak 43.

(1) Elaborat »Urbanistički plan uređenja UPU-1 Baška (N1-1) - usklađenje sa III. izmjenama i dopunama PPUO Baška« izrađen je u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Baška i potpisom predsjednice Općinskog vijeća Općine Baška.

(2) Dva primjerka izvornika elaborata iz stavka 1. ovog članka čuvaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška.

(3) Po jedan izvornik elaborata iz stavka 1. ovog članka zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

1.Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske

2.Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije

3.Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije - Ispostava Krk

4.Pismohrani Općine Baška.

(4) Uvid u elaborat iz stavka 1. ovog članka može se obaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška, Palada 88 i na službenoj mrežnoj stranici Općine Baška www.baska.hr.

Članak 44.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/18-01/1

Ur. broj: 2142-03-01/1-18-10

Baška, 29. siječnja 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1044&mjesto=10007&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr