SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 9. Petak, 4. travnja 2003.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA
3B2 EDGAR HTML from 2003-09-mo-draga 849..853

5.

Na osovi članka 26. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03.) i članka 18. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/01 i 1/01), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga, na sjednici održanoj dana 31. ožujka 2003. godine donosi

ODLUKU
o priključenju na komunalnu infrastrukturu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak, tehničko-tehnološki uvjeti, rokovi priključenja, naknada i način plaćanja naknade za priključenje, te kaznene odredbe u svezi priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture.

Objekti i uređaji komunalne infrastrukture Općine Mošćenička Draga za koje se ovom Odlukom utvrđuje obveza, uvjeti i postupak priključenja vlasnika građevina na području Općine Mošćenička Draga (dalje u tekstu: komunalna infrastruktura) su:

- objekti i uređaji komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i

- objekti i uređaji komunalne infrastrukture za odvodnju otpadnih voda (sustav javne fekalne kanalizacije).

Članak 2.

Vlasnici svih građevina postojećih ili onih koje će se tek izgraditi na području Općine Mošćenička Draga, dužni su svoje građevine priključiti na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda, osim u slučaju kad su ovom Odlukom izuzeti od obveze tog priključenja.

Članak 3.

Pod građevinom, uz koju se vezuje obveza vlasnika za priključenje na komunalnu infrastrukturu, smatra se u primjeni ove Odluke: svaka građevina za stanovanje ili poslovna građevina za čiju je gradnju potrebna građevna dozvola prema Zakonu o građenju, kao i svaka gospodarska građevina namijenjena za poljoprivrednu djelatnost i privremena građevina za potrebe sajmova i javnih manifestacija, određena na način propisan Zakonom o građenju i za čiju izgradnju nije potrebna građevna dozvola.

Vlasnici ostalih nekretnina kao što su gradilišta, poljoprivredno zemljište ili kiosci mogu podnijeti zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, ali se ne mogu obvezati na takvo priključenje.

Članak 4.

Priključenje na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, smatra se u smislu ove Odluke, izgradnja vodovodnog priključka koji čini spojni vod koji počinje od spoja s distributivnom vodovodnom cijevi do okna, okno vodomjera i vodomjer. Okna vodomjera se smještaju na javnoj površini uz rub zemljišta koje služi redovnoj uporabi građevine.

Građevina ima onoliko vodovodnih priključaka koliko u vodomjernom oknu ima vodomjera.

Internim vodovodnim instalacijama građevine smatraju se sve ostale naprave, uređaji i vodovi koji građevinu spajaju s oknom vodomjera.

Članak 5.

Priključenjem na komunalnu infrastrukturu za odvodnju otpadnih voda - javnu kanalizaciju, smatra se u smislu ove Odluke, izgradnja kanalizacijskog priključka koji čini spojni vod od točke spoja sa sustavom javne kanalizacije do revizionog okna i reviziono okno, na kojeg se uključuje interna kanalizacijska instalacija građevine. Reviziona okna se smještaju na javnoj površini uz rub zemljišta koje služi redovnoj uporabi građevine.

Internim kanalizacijskim instalacijama građevine smatraju se naprave, uređaji i kanalizacijski vodovi koji građevinu spajaju sa revizionim oknom.

Svaka građevina ima svoj kanalizacijski priključak.

Iznimno, zajednički priključak za više građevina može se izgraditi ukoliko su vlasnici građevina zaključili sporazum o izgradnji i održavanju zajedničkih internih kanalizacijskih instalacija, a koji se obvezno prilaže zahtjevu za priključenje.

Obveza priključenja na sustav javne kanalizacije može postojati samo za svaku građevinu posebno.

Članak 6.

Privremene građevine mogu se priključiti na komunalnu infrastrukturu samo privremenim priključcima koji u tehničkom smislu moraju biti izgrađeni na način da se poštuje njihov privremeni karakter.

Uklanjanjem privremene građevine uklanjaju se i izgrađeni privremeni priključci na komunalnu infrastrukturu.

Članak 7.

Izgradnju vodovodnih i kanalizacijskih priključaka izvodi trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. sa sjedištem u Opatiji, Stubište Lipovica 2. (dalje u tekstu: Komunalno društvo).

Izgradnja internih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija građevine obveza je vlasnika građevine, odnosno obveznika priključenja.

II. POSTUPAK I ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 8.

Obveza priključenja građevina na komunalnu infrastrukturu na način i u postupku predviđenom ovom Odlukom, nastaje za:

- novoizgrađene građevine njihovom izgradnjom, ukoliko nisu izuzete od obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu sukladno članku 9. ove Odluke,

- već izgrađene građevine izgradnjom komunalne infrastrukture na njihovom području, čime prestaje izuzeće od obveze priključenja utvrđeno članka 9. ove Odluke.

Članak 9.

Građevine izgrađene u naseljima i na područjima Općine Mošćenička Draga, na kojima nije izgrađena komunalna infrastruktura za opskrbu pitkom vodom (vodovodna mreža) ili za odvodnju otpadnih voda (kanalizacijska mreža) izuzete su od obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu i ne mogu se suglasno ovoj Odluci obvezati na priključenje.

U smislu stavka 1. ovog članka uvjeti za priključenje na javnu vodovodnu mrežu ne postoje:

- u naseljima Obrš i Sv. Anton

- u dijelovima naselja Sv. Petar, Kraj, Mošćenice, Brseč, Kalac i Sučići

U smislu stavka 1. ovog članka uvjeti za priključenje na kanalizacijsku mrežu ne postoje u:

- naseljima Sv. Petar, Brseč, Zagorje, Martina, Golovik, Sv. Jelena, Kalac, Grabrova, Kraj, Sučići, Obrš i Sv. Anton,

- dijelovima naselja Mošćenička Draga i Mošćenice u kojima ne postoji izgrađena sekundarna kanalizacijska mreža.

U smislu stavka 3. alineje 2. ovog članka, smatra se da ne postoji sekundarna kanalizacijska mreža ako ona nije izgrađena neposredno uz zemljište na kojemu se nalazi građevina koja se treba spojiti na kanalizacijsku mrežu (na prilaznim cestama ili drugim prilazima ili putevima, s kojima neposredno ili posredno posredstvom tuđih privatnih nekretnina graniči zemljište na kojem je građevina izgrađena).

Članak 10.

Kada Komunalno društvo pregledom građevina za koje je prema članku 8. ove Odluke nastala obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu, utvrdi da građevina ima izgrađene interne vodovodne i kanalizacijske instalacije za priključenje na komunalnu infrastrukturu koje udovoljavaju tehničko tehnološkim uvjetima za njihovo priključenje na javni sustav komunalne infrastrukture, pisano će pozvati vlasnike ili investitore tih građevina da u roku od trideset (30) dana od dana dostave poziva, dostave Komunalnom društvu pismeni zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu.

Članak 11.

Ukoliko Komunalno društvo utvrdi da građevina nema izgrađene interne vodovodne i kanalizacijske instalacije za priključenje na komunalnu infrastrukturu ili da postojeće instalacije ne udovoljavaju tehničko-tehnološkim utvjetima za priključenje utvrđene ovom odlukom ili aktom Komunalnog društva, pozvati će vlasnike građevine da u primjerenom roku (najduže 6 mjeseci), osiguraju navedene uvjete za priključenje te da u istom roku podnesu komunalnom društvu zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu.

Uz poziv iz stavka 1. ovog članka Komunalno društvo prilaže tehničko-tehnološke uvjete za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu.

Vlasnik ili investitor građevine uz zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu mora priložiti svoju suglasnost kojom dozvoljava Komunalnom društvu da izvrši pregled izgrađene vodovodne i kanalizacijske instalacije građevine koja se priključuje.

Članak 12.

Vlasnici ili investitori novoizgrađenih građevina, moraju zahtjevu za priključenje na komunalnu infrastrukturu iz članka 10. i 11. ove Odluke, priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici ili u preslici uz predočenje izvornika:

- građevinsku dozvolu,

- zapisnik o tehničkom prijemu građevine sa priloženim atestom za izgrađene vodoinstalacije i instalacije za odvodnju otpadnih voda,

- popis svih suvlasnika - vlasnika pojedinih dijelova građevine ako ih ima dvoje ili više sa naznakom posebnih dijelova zgrade, njihovom površinom i njihovom namjenom (stambeni ili poslovni prostor) potpisan po investitoru ili svim suvlasnicima zgrade,

Vlasnici već izgrađenih građevina koje su prestale biti izuzete obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu, moraju zahtjevu za priključenje priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici ili u preslici uz predočenje izvornika:

- dokaz o vlasništvu građevine ili svih posebnih dijelova građevine (izvadak iz zemljišnjih knjiga ili ispravu o zaključenom pravnom poslu za građevinu ili svaki posebni dio građevine ako nije uknjižena u zemljišne knjige),

- popis svih suvlasnika, odnosno vlasnika pojedinih dijelova građevine, ukoliko ih je dvoje ili više, sa naznakom posebnih dijelova, površinom i namjenom (stambeni ili poslovni prostor), potpisan po ovlaštenom zastupniku građevine ili svim suvlasnicima,

Članak 13.

Komunalno društvo će po dobivenom zahtjevu za priključenje na komunalnu infrastrukturu i izvršenom pregledu svih instalacija koje se priključuju pozvati podnosioce zahtjeva - vlasnike (suvlasnike) ili investitore građevine na sklapanje Ugovora o priključenju, koji su ugovor dužni potpisati u roku od 15 dana od dana prijema poziva.

Ugovor o priključenju sklapa se za svaki vodovodni i kanalizacijski priključak zasebno, te obavezno mora sadržavati: vrstu priključka sa rokom izgradnje, mjesto priključka i građevinu na koju se odnosi, cijenu izgradnje priključka sa priloženim troškovnikom.

Primjerak Ugovora o priključenju dostavlja se na znanje Upravnom odjelu Općine Mošćenička Draga.

Članak 14.

Ukoliko vlasnici građevine za koje je nastala obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu:

- ne podnesu u rokovima određenim ovom Odlukom, zahtjev za priključenje sa propisanim prilozima, ili

- ukoliko ne izgrade priključne interne instalacije građevine ili ukoliko ne otklone tehničko-tehnološke nedostatke izgrađenih priključnih internih instalacija građevine, ili

- ne potpišu Ugovor o priključenju temeljem dostavljenog im poziva za sklapanje tog ugovora, Komunalno društvo o tome će izvijestiti Upravni odjel Općine Mošćenička Draga.

U slučajevima utvrđenim stavkom 1. ovog članka, Upravni odjel donosi po službenoj dužnosti rješenje o obvezi priključka na komunalnu infrastrukturu.

Članak 15.

Vlasnici nekretnina iz stavka 2. članka 3. ove Odluke, ukoliko žele biti priključeni na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom, pisanim zahtjevom Komunalnom društvu sami iniciraju postupak priključenja, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju uvjeti i postupak predviđen ovom Odlukom za sve obavezne priključke.

Komunalno društvo prigodom udovoljavanja zahtjevu iz stavka 1. ovog članka, u slučaju da korištenje vode nije moguće bez istovremenog izazivanja produkcije otpadnih voda, može uvjetovati istovremenu izgradnju objekta i uređaja za odvodnju otpadnih voda, na način predviđen Odlukom o odvodnji otpadnih voda. Ukoliko postoje uvjeti za priključenje na javnu kanalizaciju, Komunalno društvo će uvjetovati istovremeno podnošenje zahtjeva za priključenje na javnu kanalizacijsku mrežu.

Ukoliko gradilište na kojem će biti izgrađena građevina bude priključeno na komunalnu infrastrukturu, za koju shodno ovoj Odluci nastaje obveza priključenja na komunalnu infrastrukturu, vodovodni i kanalizacijski priključak izgradit će se kao trajni priključak za potrebe građevine koja treba biti izgrađena, uz obvezu plaćanja naknade za priključenje u iznosu predviđenom za priključenje građevine.

Članak 16.

Postupak premještaja već izgrađenih komunalnih priključaka, odnosno postupak odvajanja vodovodnih priključaka, kao i postupak uklanjanja izgrađenih priključaka, svojim za

htjevom Komunalnom društvu iniciraju vlasnici građevina, odnosno vlasnici posebnih dijelova građevina za čije se potrebe vrši odvajanje vodovodnog priključka.

Na postupak premještaja komunalnih priključaka, odnosno odvajanja vodovodnih priključaka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ove Odluke o uvjetima i postupku izgradnje novih priključaka. Postojeći vodovodni priključak smije se odvojiti na onoliki broj vodovodnih priključaka koliko je građevnom dozvolom utvrđeno zasebnih prostornih cjelina građevine.

Sve poslove vezane uz premještaj komunalnih priključaka, odnosno odvajanje vodovodnih priključaka, kao i uklanjanja izgrađenih priključaka, izvodi Komunalno društvo, a troškove snose vlasnici građevine.

III. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA

Članak 17.

Priključenje građevine na objekte komunalne infrastrukture za opskrbu pitke vode izvršit će se pod sljedećim tehničko-tehnološkim uvjetima:

- vodoopskrbni priključak izgrađuje se od vodonepropusnog materijala,

- križanje vodovodnih priključaka izvodi se u pravilu ispod instalacija struje i telefona,

- uređaj za smanjenje pritiska vode, u slučajevima kada je pritisak vode na priključku uobičajenih veličina, odnosno maksimalne jačine 6 atmosfera, postavlja se iza vodomjernog okna ili na kućnoj instalaciji, a ugrađuje ga i održava vlasnik o svom trošku,

- priključenje se u pravilu izvodi na javnoj površini putem priključnog šahta uz obvezu ugradnje brojila utroška vode zasebno za svaku stambenu i poslovnu jedinicu u građevini suglasno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Članak 18.

Priključenje građevine na javni sustav odvodnje otpadnih voda izvršit će se pod slijedećim tehničko-tehnološkim uvjetima :

- kanalizacijski priključak izrađuje se od vodonepropusnog materijala,

- svi otpusni kanali moraju biti izgrađeni gravitacijski ili tlačno uz obveznu provjeru na vodonepropusnost i protočnost,

- minimalni profil priključnog cjevovoda za fekalne otpadne vode iznosi 1 (fi) 150 mm,

- križanje kanalizacijskih priključaka izvodi se u pravilu ispod instalacija za vodu,

- priključenje se izvodi putem priključnog šahta čiji poklopac mora biti od lijevanog željeza odgovarajuće nosivosti,

- dvije ili više građevina u pravilu ne mogu imati zajednički kanalizacijski priključak, s time da se posebne tehničko- tehnološke karakteristike zajedničkih priključaka moraju posebno propisati internim aktom komunalnog društva,

- u trenutku priključenja građevine na javni sustav odvodnje postojeće septičke jame moraju biti sanirane i stavljene izvan upotrebe.

Članak 19.

Na temelju ove Odluke, ovlašćuje se Komunalno društvo da internim aktom podrobnije utvrdi tehničko-tehnološke uvjete priključenja na komunalnu infrastrukturu.

IV. TROŠKOVI PRIKLJUČENJA I NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 20.

Vlasnik građevine ili investitor plaća cijenu stvarnih troškova rada i materijala utrošenih za komunalni priključak neposredno nositelju izvedbe priključka na temelju Ugovora i priloženog troškovnika radova iz članka 12. ove Odluke.

Članak 21.

Vlasnici građevina ili inevestitori ne plaćaju naknade za priključenje na komunalnu infrastrukturu.

V. NADZOR

Članak 22.

Komunalno društvo provodi kontrolu da li su pojedini objekti priključeni na komunalnu infrastrukturu sukladno ovoj Odluci, kao i da li njihovi priključci i interne instalacije vodovoda i kanalizacije odgovaraju tehničko-tehnološkim uvjetima koji proizlaze iz ove Odluke.

Kada Komunalno društvo iz stavka 1. ovog članka utvrdi da su postojeći priključci građevina na komunalnu infrastrukturu kao i interne vodovodne i kanalizacijske instalacije neispravne u smislu tehničko-tehnoloških uvjeta propisanih ovom Odlukom, pozvati će vlasnike građevine da priključke ili instalacije dovede u ispravno stanje. U pozivu dostaviti će tehničko-tehnološke uvjete prema kojima se nedostaci na priključku trebaju otkloniti te će odrediti i rok za otklanjane nedostataka koji ne može biti kraći od 30 niti duži od 180 dana od dana dostave poziva.

Ukoliko vlasnici građevine ne postupe na način utvrđen zaprimljenom pozivu uz stavka 2. ove Odluke, Komunalno društvo izvijestiti će o tome Upravni odjel Općine Mošćenička Draga radi donošenja rješenje o obvezi priključenja prema propisanim tehničko-tehnološkim uvjetima, te radi pokretanja odgovarajućih postupaka sukladno ovlaštenju iz članka 26. ove Odluke.

Članak 23.

Upravni odjel Općine Mošćenička Draga obavlja nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke, te može pokrenuti prekršajne postupke za prekršaje predviđene ovom Odlukom kao i inicirati pokretanje prekršajnih postupaka za prekršaje predviđene drugim propisima, a koji su u vezi s nepriključivanjem građevine na komunalnu infrastrukturu ili neotklanjanjem nedostataa na postojećim instalacijama sukladno uvjetima propisanim ovom Odlukom.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 24.

Kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba iz članka 2. ove Odluke za prekršaj:

- ako u rokovima iz članka 10. i 11. ove Odluke ne podnese zahtjev za priključenje na komunalnu infrastrukturu, ili ako je zahtjev podnijet protivno članku 12. ove Odluke,

- ako ne udovolji pozivu za izgradnju priključnih instalacija građevine i otklanjanje nedostataka u tehničko-tehnološkim uvjetima za priključenje iz članka 10. ove Odluke ,

- ako ne sklopi Ugovor o priključenju na način propisan člankom 13. ove Odluke,

- ako ne podmiri trošak za priključenje sukladno odredbi članka 20. ove Odluke,

- ako ne postupi po pozivu za otklanjanje nedostataka na priključku na komunalnu infrastrukturu sukladno odredbi članka 25. ove Odluke.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi globom u iznosu od 200,00 Kn.

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba iz članka 2. ove Odluke globom u iznosu od 200,00 Kn.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

U roku od jedne (1) godine od dana stupanja na snagu ove Odluke, Komunalno društvo dužno je izraditi Popis svih postojećih građevina na području Općine Mošćenička Draga koje se moraju priključiti na komunalnu infrastrukturu, s obzirom da postoje uvjeti za njihovo priključenje, a nisu priključene, kao i građevina koje su priključene na javni kanalizacijski sustav, a da način njihovog priključenja ne odgovara tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja utvrđenih ovom Odlukom i internim aktom iz članka 16. ove Odluke, te taj Popis dostaviti Upravnom odjelu Općine Mošćenička Draga.

Komunalno društvo iz članka 7. ove Odluke, u pisanom obliku pozvat će vlasnike ili suvlasnike svih, do stupanja na snagu ove Odluke, izgrađenih građevina, a koji nisu izuzeti obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu, da podnesu zahtjev za priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu. Pozivi se upućuju u najkasnijem roku od jedne (1) godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/05

Ur. broj: 2153/03-03-1

M.Draga, 31. ožujka 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Anton Rudan, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr