SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 40. Četvrtak, 28. prosinca 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

74.

Na temelju članka 5.stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« RH 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 12/13) Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 21. prosinca 2017. godine donosi

PLAN UPRAVLJANJA
POMORSKIM DOBROM ZA 2018. GODINU

I.

Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) određuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Novi Vinodolski ( u daljnjem tekstu : Grad) sa mikrolokacijama za obavljanje djelatnosti.

II.

Grad redovno upravlja pomorskim dobrom na svojem području.

Pod redovnim upravljanjem smatra se:

-briga o zaštiti pomorskog dobra,

-održavanje pomorskog dobra,

-posebna upotreba pomorskog dobra na temelju koncesijskog odobrenja.

Briga o zaštiti pomorskog dobra i održavanje pomorskog dobra provodi se uređenjem plažnih prostora, sanacijom nastalih manjih oštećenja na pomorskom dobru (saniranje manjih pukotina na plažama na prostorima namijenjenim sunčanju, popravljanje ograda i ljestvi za ulaz u more i sl.), dohranjivanjem plaža sa dovozom pijeska i drugog materijala na način da se ne mijenja granica kopnenog i morskog dijela pomorskog dobra, čišćenjem i odvozom smeća, postavljanjem posuda za odlaganje smeća na prostorima namijenjenim sunčanju odnosno na plažama, postavljanjem tuševa, ograda i ljestvi za ulaz u more na plažama i sl.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije odnosno korisnik koncesijskog odobrenja.

III.

Za zaštitu i održavanje pomorskog dobra određeno u točki II. stavak 3. ovog Plana koristit će se sredstva ostvarena od izdanih koncesijskih odobrenja i to za zaštitu, održavanje i saniranje plaža u Novom Vinodolskom, plaže u Povilama, plaže u Klenovici (ispred kampa Zidinice) i plaže u Smokvici, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

IV.

Na pomorskom dobru na području Grada Novi Vinodolski utvrđuju se slijedeće djelatnosti sa mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja:

Na pomorskom dobru na području Grada utvrđuju se slijedeće djelatnosti sa mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja koje se odnose na kulturne, zabavne i sportske manifestacije:

Štandovi koji se mogu postavljati na lokacijama utvrđenim u točki IV. moraju biti tipski, veličine 2,00 x 1,00 m i to jedan od dva tipa drvenih sklopivih štandova (samo sa pultom ili sa kutijom), sa platnenom tendom, pastelnih boja, ili tipiziran od proizvođača.

Ostale naprave navedene u točki I. moraju imati standardiziran oblik, te se svojim izgledom moraju uklapati u zatečeni ambijent.

Priključke struje i vode, ukoliko ih nema na planiranim lokacijama, osigurava korisnik koncesijskog odobrenja.

Troškove potrošnje struje i vode snosi korisnik koncesijskog odobrenja.

Korisnik koncesijskog odobrenja dužan je ispuniti uvjete propisane Pravilnikom o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN, broj: 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14).

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće na način i po postupku propisanom Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru ( N.N.RH 36/ 04, 63/08, 133/13 i 63/14).

U slučaju kada je Vijeću dostavljeno više zahtjeva za obavljanje iste djelatnosti na istoj lokaciji Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva čiji je zahtjev vremenski prije zaprimljen i koji je potpun i moguć.

Ako je više zahtjeva za istu djelatnost na istoj lokaciji vremenski zaprimljeno u isto vrijeme koncesijsko odobrenje izdat će se podnositelju zahtjeva koji zahtjeva obavljanje više djelatnosti na istom dijelu pomorskog dobra ako je zahtjev potpun i moguć.

Odredba stavka 2. i stavka 3. ove točke ne odnosi se na mikrolokacije na morskoj obali na kojoj postoji pravo vlasništva ili drugo stvarno pravo, a postupak izvlaštenja još nije okončan i za ove mikrolokacije Vijeće će izdati koncesijsko odobrenje isključivo nosiocu prava vlasništva ili drugog stvarnog prava.

Vijeće će odbiti zahtjev za koncesijsko odobrenje podnositelju zahtjeva koji nije izvršio plaćanje naknade za koncesijsko odobrenje za proteklu godinu.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

VI.

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu stupa na snagu danom dobivanja Potvrde Primorsko- goranske županije, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze i isti će se objaviti u Službenim novinama Primorsko- goranske županije.

Grafički dio Plana nije predmet objave.

Klasa: 342-01/17-10/21

Ur.broj: 2107/02-04-17-3

Novi Vinodolski, 21. prosinca 2017.

Gradonačelnik
Velimir Piškulić, oec.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1042&mjesto=51250&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr