SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 40. Četvrtak, 28. prosinca 2017.
OPĆINA DOBRINJ

87.

Na temelju odredbe članka 4. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09, 90/11 i 53/13), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst), članka 16 i 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12), članka 31.Statuta Općine Dobrinj(»Službene novine« PGŽ br 35/09,10/ 13,36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ br 35/09, 53/ 10,10/13,36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 5. sjednici održanoj 22.12.2017. godine, donosi

PROGRAM IZGRADNJE VODOVODA,
ODVODNJE I GOSPODARENJE OTPADOM
ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Programom 1013, financirat će se gradnja građevina za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, te gospodarenje otpadom na području Općine Dobrinj kako slijedi:

IZGRADNJA VODOVODA 100.000,00 K101301

-izgradnja dijela novih vodovodnih mreža po zahtjevu

GOSPODARENJE OTPADOM 404.000,00 K101304

- izgradnja pretovarne stanice »Ponikve eko otok Krk«

IZGRADNJA ODVODNJE 870.000,00 K101306

Iz pripadajućeg dijela vodnog doprinosa od 8 % koje ustupaju po naplati »Hrvatske vode«, financira se oborinska odvodnja na području općine.

Preko komunalnog društva »Ponikve voda« d.o.o. Krk, u vlasništvu jedinica lokalne samouprave otoka Krka, sufinancira se izgradnja komunalnih vodnih građevina po planu i programu »Ponikve voda« i »Hrvatskih voda«. Za dio učešća u zajedničkim ugovorima, povećava se udio u vlasništvu »Ponikve voda« d.o.o.

-kapitalne pomoći Ponikve voda d.o.o. (za povrat
kredita HBOR-a za EU projekt izgradnje kanalizacijskog sustava na području otoka Krka – interkalarna kamata) 40.000,00

-projekt oborinske odvodnje 60.000,00

-praćenje projekta izrade sustava odvodnje 70.000,00

-oborinska odvodnja uz EU projekt 600.000,00

-kanali za oborinsku odvodnju 100.000,00

UKUPNO 1.,374.000,00

Godišnji Program financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Dobrinj za 2018. godinu od:

-vodni doprinos 50.000,00

-ostali prihodi proračuna 1.324.000,00

UKUPNO 1.374.000,00

Članak 2.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 01.01.2018. godine.

Klasa: 400-08/17-01/1

Urbroj: 2142-04-01-17-14

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog Vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr