SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 40. Četvrtak, 28. prosinca 2017.
OPĆINA DOBRINJ

81.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine « broj 26/03 - proč. tekst, 82/04,178/ 04,38/09,79/09,49/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 9.i 48. Zakona o proračunu (NN 87/08.,136/12.i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09., 10/13, 36/13) i čl.35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»SN PGŽ« 35/09,53/ 10,10/13, 36/13), Općinsko Vijeće Općine Dobrinj na . sjednici održanoj dana 22.12.2017.g. donosi

PROGRAM GRADNJE
OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2018. GODINI

Članak 1.

Ovim programom 1004 određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za javne površine, groblja, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu.

Sredstva potrebna za ostvarivanje osiguravaju se u Proračunu Općine Dobrinj, a sastoje se od:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 3.000.000,00

2.Kapitalne pomoći iz fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 435.000,00

3. Ostali nespomenuti prihodi - grobnice 60.000,00

4. Doprinosi za šume 1.000,00

5. Višak prihoda 507.250,00

UKUPNO 4.003.250,00

Članak 2.

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine,nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka kroz kapitalne projekte (K) obuhvaća:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovaj program objavit će se u »Službenim novinama« Primorske goranske županije, a stupa na snagu 01.01.2018. godine.

 

Klasa: 400-08/17-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-17-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr