SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 40. Četvrtak, 28. prosinca 2017.
OPĆINA DOBRINJ

80.

Na temelju članka 28.stavak 1.Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03.-proč.tekst,82/04,178/04,38/09,79/09,49/11,144/12,94/13,153/13, 147/14 i 36/15), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst) članka 9. i 48. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08., 136/12 i 15/15), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« broj 35/ 09.,10/13.,36/13) i čl. 35.Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine«broj 35/09,53/10,10/ 13,36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 5. sjednici održanoj dana 22.12.2017. godine, donosi

P R O G RA M
održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području općine Dobrinj kroz:

a) opseg radova i održavanja komunalne infrastrukture

b) financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni programom 1003 su:

1. prihodi od komunalne naknade 1.500.000,00

2. naknade za koncesiju 200.000,00

3. grobna naknada 50.000,00

4. ostali prihodi iz proračuna 1.750.500,00

UKUPNO 3.500.500,00

Članak 3.

Rashodi obuhvaćaju slijedeće redovne aktivnosti (A) i kapitalne projekte (K):

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj koji je dužan podnijeti izvješće o izvršenju tekuće godine do kraja ožujka slijedeće godine.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 01.01.2018. godine.

Klasa: 400-08/17-01/1

Urbroj:2142-04-01-17-5

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr