SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 40. Četvrtak, 28. prosinca 2017.
OPĆINA DOBRINJ

77.

Temeljem članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 35/09, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 5. sjednici održanoj 22. prosinca 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj
za 2018. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Dobrinj za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje imovinom i dugovima Općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Općina), prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda iskazani su svi prihodi po izvorima i vrstama prihoda te rashodi po vrstama, izvorima i namjenama.

U Računu financiranja nema primitaka od financijske imovine i zaduživanja, a izdaci su iskazani za financijsku imovinu, dok otplate zajmova nema.

Posebni dio Proračuna sadrži plan rashoda i izdataka po vrstama, korisnicima, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (razvojne investicije) u slijedeće tri godine.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Godišnji proračun izvršava se do 31. prosinca fiskalne godine.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene utvrđene u Proračunu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca tekuće godine, podmiruju se iz Proračuna sljedeće fiskalne godine.

Članak 4.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda iz Proračuna.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju se najvišim dopuštenim iznosima, tako da stvarni izdaci ne smiju biti veći od iznosa utvrđenog Proračunom za pojedinu aktivnost ili projekt.

Članak 5.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Općinski načelnik.

Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama odobrava Općinski načelnik.

IV. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 6.

U Proračunu se planiraju svi prihodi koje sukladno pozitivnim propisima ostvaruje Općina.

Prihodi što ih Jedinstveni upravni odjel ostvari obavljanjem djelatnosti prihodi su Proračuna.

Pogrešno ili više naplaćene prihode vratiti će se uplatiteljima na teret tih prihoda, osim u iznimnim slučajevima kada stranke zahtjevaju plaćanje unaprijed.

V. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 7.

Prihodi koji se ostvare iz pomoći, donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi Proračuna.

Uplaćeni, a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do iznosa uplaćenih sredstava.

Uplaćene neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu, uz suglasnost Općinskog načelnika.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka, izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno, pojedini rashodi i izdaci mogu se podmirivati na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Članak 8.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini prenose se u slijedeću proračunsku godinu.

Članak 9.

Prihodi kojima je posebnim zakonskim odredbama utvrđena namjena mogu se, u slučaju nedostatka drugih prihoda Proračuna, pozajmiti za druge namjene pod uvjetom da se vodi evidencija o visini pozajmice i izvršenim povratima.

VI. PRORAČUNSKA PRIČUVA

Članak 10.

U proračunu su planirana sredstva proračunske pričuve u iznosu od 50.000,00 kn.

Sredstva proračunske pričuve koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva proračunske pričuve ne mogu se koristiti za davanje pozajmica.

O korištenju sredstava proračunske pričuve odlučuje Općinski načelnik o čemu izvještava Općinsko vijeće.

VII. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 11.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi, kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova iznad 20.000,00 kuna bez PDV-a. Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.

Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom stavke potpisuje Općinski načelnik.

Članak 12.

Sredstva za plaće zaposlenih i ostala materijalna prava isplaćuju se prema važećim općim aktima i osiguranim sredstvima. Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika Općine Dobrinj utvrđuje Općinsko vijeće općim aktom, na prijedlog Načelnika.

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. obračunavati će se i isplaćivati temeljem Odluke o naknadama troškova za rad članova Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i Odluke o visini naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.

Sredstva za pokroviteljstva, reprezentaciju, subvencije, donacije i pomoći po pojedinom korisniku raspoređuje Općinski načelnik, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Općinskog vijeća.

VIII. PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 13.

Plaćanje predujma može se ugovoriti u iznimnim slučajevima, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

IX. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 14.

Raspoloživa novčana sredstva na računu Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke, poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Ugovor o oročavanju sredstava iz stavka 1. ovog članka potpisuje Načelnik.

Sredstva ostvarena od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima, prihod su Proračuna.

Novčana sredstva mogu se plasirati samo s povratom do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 15.

Jedinstveni upravni odjel upravlja nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine koju posjeduje za obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva njezino korištenje i održavanje.

Pročelnica jedinstvenog upravnog odjela mora upravljati imovinom pažnjom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini, u skladu sa zakonom.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u Proračunu Općine.

X. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA

Članak 16.

Općina se može zaduživati za potrebe financiranja kapitalnih ulaganja, te izdavati jamstva u skladu sa Zakonom o proračunu.

Pravne osobe u vlasništvu Općine mogu se dugoročno zadužiti samo za investicije uz suglasnost Općine.

Odluku o zaduživanju i davanju suglasnosti donosi Općinsko vijeće.

Članak 17.

Općina je, temeljem dobivene suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske od 3. svibnja 2017. godine, dala jamstvo PONIKVE VODA d.o.o. Krk, za kredit HBOR-a, u svrhu financiranja EU projekta »Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka«, sukladno Odluci Općinskog vijeća od 12. travnja 2017. i razmjerno udjelu u vlasništvu od 17,57 %, u iznosu od 9.259.669,94 kuna.

U 2017. godini plaćena je naknada za obradu kredita u iznosu od 63.252,00 kuna.

U 2018. godini planirana je interkalarna kamata u iznosu od 37.336,25 kuna, tako da ukupno dano jamstvo iznosi na početku godine 9.196.417,94 kuna, a planirano na kraju godine 9.159.081,69 kuna.

XI. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 18.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka, Proračun se mora uravnotežiti. Općinski načelnik predložit će Općinskom vijeću da donese izmjene i dopune Proračuna.

Uravnoteženje Proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama Proračuna prema postupku za donošenje Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih stavaka izdataka Proračuna uz obrazloženje, a najviše do 5 % sredstava na stavci koja se umanjuje.

Općinski načelnik o odobrenoj preraspodjeli sredstava polugodišnje izvještava Općinsko vijeće.

XII. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Članak 19.

Jedinstveni upravni odjel podnosi Općinskom načelniku šestomjesečno izvješće o izvršenju Proračuna, sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca tekuće godine.

Općinski načelnik podnosi polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općinskom vijeću do 15. rujna tekuće proračunske godine i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

O rezultatu poslovanja odlučuje Općinsko vijeće donošenjem Odluke o raspodjeli rezultata.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

 

Klasa: 400-08/17-01/1

Urbroj: 2142-04-01-17-2

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr