SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 40. Četvrtak, 28. prosinca 2017.
OPĆINA DOBRINJ

71.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02), članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) te članka 31.i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 35/09,10/13,36/13) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/09,53/ 10,10/13, 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 5. sjednici, održanoj 22. prosinca 2017. godine, donijelo je

II. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj
u 2017. godini

Članak 1.

U Godišnjem programu zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj za 2017. godinu (S.N. PGŽ br. 36/16, I izmjene 12/17) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom 1010 utvrđuju se usluge zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj kroz aktivnosti (A):

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/16-01/1

Ur.broj: 2142-04-01-17-42

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća:
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr