SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 40. Četvrtak, 28. prosinca 2017.
OPĆINA MATULJI

64.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/ 14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14, 4/15- pročišćeni tekst i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 27. prosinca 2017. god., donosi

PROGRAM
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini:

Izvori sredstava za ostvarenje ovog plana:

a/ Opći prihodi i primici. . . . . . . . . . . . . . . 143.000,00 kn

a/Ostali prihodi za posebna namjene (kom.
doprinos i ostali namjenski prihodi)....2.400.000,00 kn

UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.543.000,00 kn

Članak 2.

K 20151 - CESTE 730.000,00 kn

55 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA . . . . . . . . . . . 730.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za nastavak izrade projektnih dokumentacija i gradnju cesta koja su započeta, a odnosi se na sljedeće ceste: cestu oznake B-B2 i cestu oznake C-O, D-O i F-E-D-F unutar radne zone RZ-2 u Matuljima, cestu oznake GM-5 prema UPU Matulji, cestu unutar poslovne zone Mučići II K6 (UPU-12), rekonstrukcije ceste Brešca - groblje u Brešcima, izgradnju pristupne ceste poslovnoj Brgud (K7), poslovnoj zoni Miklavija (K8) (donesenoj pod nazivom UPU-4 radne zone RZ-12) i naselja Brgud, ceste unutar Urbanističkog plana uređenja 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dio, ceste OC1 u radnoj zoni RZ-1, te rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste Stari grad u Matuljima.

K 20153 - CENTAR MATULJA 250.000,00 kn

54.04 - CENTAR MATULJA. . . . . . . . . . . . 250.000,00 kn

Sredstva se odnose na dio ugovorene usluge tijekom 2016. godine za izradu »projektno-tehničke dokumentacije za uređenje centra Matulja i izgradnju multimedijalnog centra«, koja se nastavljaju u 2018. godini, a odnose se samo na uređenje centra Matulja.

K 20155 - OSTALA INFRASTUKTURA 490.000,00 kn

54.08 - GIS - GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

Sredstva su predviđena za obnovu licenci, te nadogradnju geografsko-informacijskog sustava (GIS-a) i terenskog prikupljanja podataka, s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

54 - IGRALIŠTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

Predviđena sredstva utrošiti će se na projektnu dokumentaciju te uređenje igrališta na području naselja Bregi, Luskino, Veli Brgud i Permani.

Uređenje pojedinog igrališta ovisiti će o dinamici rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, te ishodovanja potrebnih dozvola za građenje.

56.4 - PROŠIRENJA GROBLJA. . . . . . . . . 250.000,00 kn

Sredstva su predviđena za potrebe dovršetka proširenja groblja Brešca.

K 20157 - ODVODNJA OBORINSKIH
VODA30.000,00 kn

58.1 - OBORINSKA KANALIZACIJA. . . . 30.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju oborinske kanalizacije na nerazvrstanim cestama koja će se izvoditi prema potrebi.

K 20158 - SUFINACIRANJE JAVNIH
CESTA 1.000.000,00 kn

55.2 - SUFINANCIRANJE JAVNIH
CESTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje postupka izvlaštenja »Čvora Trinajstići« sklopljenog između trgovačkog društva Autocesta Rijeka- Zagreb d.d., te Primorsko- goranske županije, Grada Kastva i Općine Matulji, kao i za sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije i Hrvatskim cestama sukladno njihovim programima na području Općine Matulji.

K 20160 - SUFINACIRANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.000,00 kn

55.7 - SUFINANCIRANJE HRVATSKIH
ŽELJEZNICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, obnovu i modernizaciju na pružnoj dionici Škrljevo - Rijeka - Jurdani.

Članak 3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-08/17-01/0005

URBROJ: 2156/04-01-3-3-05-34

Matulji, 27.12.2017. god.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Darjan Buković, bacc. oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1042&mjesto=51211&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr