SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 40. Četvrtak, 28. prosinca 2017.
OPĆINA BAŠKA

87.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17) Općinski načelnik Općine Baška, 27. studenoga 2017. godine, donio je

P L A N
upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2018. godini

I.

Ovim Planom utvrđuje se način redovnog upravljanja pomorskim dobrom u općoj upotrebi na području Općine Baška u 2018. godini, pod čime se podrazumijeva održavanje, unapređenje, briga o zaštiti pomorskog dobra uopće, sredstva za redovno upravljanje, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti, koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Baška u 2018. godini, te mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti.

Prije početka primjene ovoga Plana isti mora potvrditi nadležno tijelo Primorsko-goranske županije.

II.

Zbog važnosti očuvanja i zaštite, te u istom smislu načina korištenja, pomorskog dobra, čemu se daje poseban značaj, u 2018. godini određuju se aktivnosti, potrebna sredstva i izvori istih, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

III.

Općinsko vijeće Općine Baška imenovalo je Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja (u daljnjem tekstu: Vijeće), koje, u skladu s Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i odredbama ovoga Plana, rješava zahtjeve za davanje koncesijskih odobrenja zaprimljene nakon potvrđivanja istoga od nadležnog tijela Primorsko-goranske županije.

U slučaju bilo kakvih nedoumica koje se pojave u postupku rješavanja zahtjeva za dodjelu koncesijskih odobrenja u odnosu na ovaj Plan, prvenstveno onih u svezi s preciziranjem površina i mikrolokacija navedenih u Planu, tumačenja i naputke daje donositelj Plana - Općinski načelnik.

Ako se do sazivanja sjednice Vijeća, za obavljanje iste djelatnosti, na istoj mikrolokaciji, zaprimi više zahtjeva, prednost pri rješavanju ima uredan i potpuni zahtjev koji je ranije zaprimljen.

Mada se koncesijska odobrenja, u pravilu, daju na vremenski rok od jedne kalendarske (nedjeljive) godine, iznimno, ako se odobrenje daje na dulji vremenski rok dulji, do najduže 5 (pet) godina, Vijeće je dužno prethodno ishoditi posebnu potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za vrijeme na koje se daje odobrenje neće biti pokrenut postupak koncesioniranja.

U smislu prethodnog stavka, predlaže se Vijeću zatražiti potvrdu nadležnog tijela u županiji, kojom se potvrđuje da za mikrolokacije navedene u ovom Planu neće biti pokrenut postupak koncesioniranja za razdoblje od 3 (tri) godine, pa, ako se takva potvrda dobije, koncesijska odobrenja, temeljem ovoga Plana, davati na razdoblje od 3 (tri) godine.

Naknade za koncesijska odobrenja utvrđuju se u najvećem iznosu predviđenom za turistički razred »A«.

Troškovi obrade zaprimljenih zahtjeva utvrđuju se u iznosu od 300,00 kn po zahtjevu.

Preduvjet izdavanja koncesijskog odobrenja je plaćanje naknade i troškova postupka, jednokratno, unaprijed.

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja može ukinuti, odnosno poništiti izdano koncesijsko odobrenje ako korisnik obavlja djelatnost suprotno uvjetima iz koncesijskog odobrenja, ili protivno odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i ovoga Plana.

IV.

POPIS DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU S MIKROLOKACIJAMA:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

V.

U slučaju odustajanja korisnika ili ukidanja, odnosno poništavanja izdanih koncesijskih odobrenja zbog nepridržavanja utvrđenih uvjeta, za upražnjene mikrolokacije će se dati koncesijsko odobrenje, na način i u svrhu utvrđenima ovim Planom.

VI.

Za isplovljavanje i uplovljavanje manjih, prenosivih plovila, u vlasništvu gostiju AC »Zablaće«, koji nemaju osigurani vez, utvrđuje se nužnost uređenja koridora, označenog plutačama, od Vele plaže do psihološke linije, širine najmanje 3 m, na približnoj mikrolokaciji zapadnog ulaza/izlaza na plažu u/iz AC »Zablaće«.

Zabranjeno je sidrenje plovila u akvatoriju ispred Vele plaže, unutar psihološke linije - plutajuće zaštitne ograde plaže, što uključuje i koridor iz stavka 1. ove točke.

VII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom ishođenja potvrde iz točke I. stavak 2., a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 342-03/17-01/8

URBROJ: 2142-03-02/1-17-1

Baška, 27. studenoga 2017. godine

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
mr. sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr