SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 39. Petak, 22. prosinca 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

66.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 6. sjednici održanoj 13. prosinca 2017. godine donijelo je

PROGRAM GOSPODARENJA PROSTOROM,
IMOVINOM I ZAŠTITE KULTURNE I SAKRALNE BAŠTINE ZA 2018.GODINU

Članak 1.

Svrha Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine Grada Novog Vinodolskog je osiguranje sredstava za izradu prostorno-planske dokumentacijesukladno zadanim smjernicama iz Prostornog plana Primorsko-goranske županije i Prostornog plana uređenja Grada Novog Vinodolskog, učinkovito gospodarenje gradskom imovinom, ulaganje u održavanja i uređenja plaža, odnosno upravljanje pomorskim dobrom, te ulaganje u zaštitu kulturne i sakralne baštine.

Članak 2.

Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 8.239.000,00 kn.

Ovaj Program financirat će se iz prihoda od prodaje nekretnina, zakupa poslovnog prostora, spomeničke rente, prihoda od koncesija na pomorskom dobru, prihoda od koncesijskih odobrenja, prihoda ostvarenih od poreza na promet nekretnina te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Za IV. fazu uređenja plaže na Obali Petra Krešimira IV očekuje se i sufinanciranje Ministarstva turizma u iznosu od 900.000,00 kn.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na pet programskih cjelina sa podcjelinama, izraženo u kunama, kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa su gradonačelnik i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje sa voditeljem Odsjeka.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1.siječnja 2018.godine.

KLASA: 400-06/17-60/7

URBROJ:2107/02-01-17-10

Novi Vinodolski, 13. prosinca2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1041&mjesto=51250&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr