SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
OPĆINA PUNAT

81.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 153/13 ), a u svezi sa člankom 188. stavkom 1 Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13 i 65/17) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/ 09, 13/13 i 19/13-pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Punat, na 8. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU O II. IZMJENI
Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6 -
građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/T3a s pripadajućim građevinskim područjima
sportsko-rekreacijske namjene R6b

Članak 1.

U Odluci o izradi ciljanih Izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T2a/ T3a s pripadajućim građevinskim područjima sportsko- rekreacijske namjene R6b (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 40/13 i 27/16), mijenja se naziv urbanističkog plana i sada glasi: »UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R6b.«

Članak 2.

U članku 7. mijenja se točka 2 i sada glasi: » Radi sprječavanja apartmanizacije prostora, izvršit će se prenamjena zona T 2 u zonu T3.

Članak 3.

U članku 10. točki 2. mijenja se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R6b iz područja svog djelokruga rada kako slijedi:

1. Ponikve voda d.o.o. Krk, Vršanska 14

2. Ponikve eko otok Krk, Krk, Vršanska 14

3.HEP Distribucija d.o.o. DP Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk, Braće Juras 11

4.HEP - Distribucija d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2, 51000 Rijeka

5.HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

6.Odašiljači i veze d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb

7.Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarstveni odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, 51000 Rijeka, Ulica Đ. Šporera 3

8. Hrvatske ceste, Vončinina 3, 10000 Zagreb

9.Hrvatske šume, UŠP Senj, Nikole Suzane 27, 53270 Senj

10.Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg Kralja Petra Krešimira IV, 10000 Zagreb

11.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka

12.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

13.Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

14.Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12, 51000 Rijeka

15.Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb

16.Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

17.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, 51000 Rijeka, Splitska 2

18.Javna ustanova Priroda, 51000 Rijeka, Grivica 4

19.PGŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša-Ispostava Krk

Članak 4.

Stupanjem na snagu Odluke o II. izmjeni i dopuni UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjem sportsko- rekreacijske namjene R6b, prestaje vrijediti Odluka o I. izmjeni i dopuni UPU 6 - građevinsko područje ugostiteljsko turističke namjene T3a s pripadajućim građevinskim područjem sportsko-rekreacijske namjene R6b («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 27/16).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/11

URBROJ:2142-02-01-17-26

U Puntu, 20. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr