SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
OPĆINA PUNAT

80.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 25/09,35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat, na 8. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2017.godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Punat za 2018. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze proračunskih korisnika, ovlasti Općinskog načelnika, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Članak 3.

Ako se tijekom godine usvoje odluke i drugi propisi na osnovi kojih nastaju nove obveze za Proračun, sredstva će se osigurati u Proračunu za sljedeću proračunsku godinu u skladu s trogodišnjim fiskalnim projekcijama i mogućnostima.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 4.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te planova razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda od poreza, pomoći, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i naknada, ostalih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Prihodima se financiraju rashodi utvrđeni za financiranje javnih potreba na razini Općine na temelju zakonskih i drugih propisa.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Uz proračun donosi se Plan razvojnih programa.

Plan razvojnih programa je dokument sastavljen za trogodišnje razdoblje, koji sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Plan razvojnih programa iskazuje planirane rashode Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u sljedeće tri godine, a usklađuje se svake godine.

Članak 5.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici Proračuna, Općinski načelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka najviše 45 dana.

Tekuće donacije planirane proračunom, osim tekućih donacija propisanih zakonom i odlukama, izvršavat će se u pravilu do razine realizacije poreznih prihoda.

Općinski načelnik donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Općinski načelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojima se ponovno uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 6.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvrđene proračunom, ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti a po dinamici ostvarenja prihoda Proračuna.

Obveze po ugovorima koje zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama mogu se preuzeti uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Članak 7.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Općinskog načelnika.

Članak 8.

Općinski načelnik odobrava preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na stavci koja se umanjuje. Općinski načelnik je obvezan uz polugodišnje i godišnje izvješće izvijestiti Općinsko vijeće o preraspodjeli sredstava.

Članak 9.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 70.000,00 kn i koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik, a obvezan je mjesečno izvještavati Općinsko vijeće o korištenju iste.

Članak 10.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće pri donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2017. godinu.

Članak 11.

Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju na žiro račun Proračuna Općine Punat u skladu sa Zakonom i drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

Prihodi koje ostvari proračunski korisnik obavljanjem vlastite djelatnosti sastavni su dio prihoda Proračuna i uplaćuju se na jedinstveni račun riznice.

Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene Proračunom mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Članak 12.

Proračunski korisnik odgovoran je za naplatu vlastitih prihoda i primitaka kao i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

IV. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 13.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava donacije čiji povrat zahtijeva donator, proračunskom korisniku umanjit će se proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljenu donaciju.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je to iskazano u Proračunu,proračunski korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, za financiranje vatrogastva, financiranje građenja i održavanje javnih građevina sportske i kulturne namjene i poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

V. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 14.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje proračuna u cjelini je Općinski načelnik.

U okviru svog djelokruga i ovlasti pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovoran je za provedbu Odluke o izvršavanju Proračuna, kao i za naplatu i prikupljanje prihoda i primitaka, tako i za izvršavanje svih rashoda i izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u posebnom dijelu Proračuna u okviru odgovarajućeg razdjela.

Isplata mora biti sukladna proračunu, uz valjane knjigovodstvene isprave ovjerene ododgovorne osobe.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Aktivnosti i projekti financirani iz sredstava Europske unije te kapitalni projekti, koji nisu izvršeni do kraja 2017. godine, mogu se prenijeti i izvršavati u 2018. godini, pod uvjetom da su proračunska sredstva, koja su za njihovu provedbu bila osigurana u Proračunu Općine Punat za 2017. godinu, na kraju 2017. godine ostala neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.

Članak 15.

Sredstva za isplatu sredstava za nabavu roba i usluga, obavljanje usluga i ustupanje radova moraju se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 16.

Sredstva raspoređena u Razdjelu 001, koja se odnose na naknade članovima predstavničkog i izvršnog tijela, obračunavat će se i isplaćivati sukladno odredbama

Općinski načelnik ovlašten je za postupanje vezano uz kratkoročno zaduživanje uz uvijet iz stavka 1. i 2. ovog članka.

VIII. PRAVA I OBVEZE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 30.

Proračunski korisnici obvezni su svoje poslovanje obavljati putem računa riznice.

Proračunski korisnici dostavljaju polugodišnje i godišnje financijske izvještaje svog plana Jedinstvenom upravnom odjelu sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« broj3/ 15 i 93/15,135/15, 2/17 i 28/17).

Proračunski korisnici dužni su dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana, izvještaj o radu te prijedlog o korištenju neutrošenih sredstava) Jedinstvenom upravnom odjelu Općine , najkasnije u roku od mjesec dana od isteka roka za predaju godišnjih financijskih izvještaja utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvješćivanju u proračunskom računovodstvu.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je izvještaj o poslovanju proračunskih korisnika dostaviti Općinskom načelniku u daljnjem roku od mjesec dana od isteka roka iz stavka 2. ovog članka.

Članak 31.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 5. rujna tekuće godine.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Općinski načelnik Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće.

IX. OVLASTI I ODGOVORNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA I ČELNIKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Članak 32.

Općinski načelnik i čelnici proračunskog korisnika odgovorni su za planiranje i izvršavanje dijela proračuna te za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također odgovorni su za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Općinski načelnik može određena prava unutarnjim propisima u skladu sa aktima o unutarnjem ustrojstvu prenijeti na druge osobe.

O zakonitom, namjenskom i svrhovitom korištenju proračunskih sredstava te učinkovitom i djelotvornom funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu, Općinski načelnik, pročelnik jedinstvenog upravnog sastavljaju Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

X. NADZOR PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 33.

Proračunski nadzor postupak je nadziranja zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja proračunskih sredstava kojim se nalažu mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, a obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostali poslovnih dokumenata.

Proračunski nadzor obavlja Ministarstvo financija.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Ova Odluka objavit će se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

KLASA:021-05/17-01/11

URBROJ:2142-02-01-17-25

U Puntu, 20. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr