SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
OPĆINA PUNAT

68.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/ 13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 8. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine donosi

2. IZMJENE PROGRAMA
Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Punat u 2017. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Punat u 2017. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/16 i 11/17) u članku 2. točki 1., alineji 4. umjesto iznosa:»4.000,00 kn« treba biti iznos: »0,00 kn«.

Članak 2.

Ove 2. Izmjene Programa javnih potreba stupaju na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/11

URBROJ:2142-02-01-17-11

U Puntu, 20. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr