SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
OPĆINA PUNAT

62.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 24/11, 61/11 i 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na 8. sjednici održanoj 20. prosinca 2017. godine, donosi

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti
političkih stranaka i članova s liste grupe
birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat
za 2018. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat, koja su osigurana u Proračunu Općine Punat za 2018. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Općine Punat za 2018. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 50.000,00 kuna.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da svakoj političkoj stranci i listi grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 4.425,00 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 442,50 kuna.

Članak 5.

Sukladno članku 3. ove Odluke proračunska sredstva raspoređuju se političkim strankama i članovima liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću prema broju njihovih članova u godišnjim iznosima kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Sredstva iz članka 5. ove Odluke, doznačuje nadležni odsjek Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat na žiroračun političke stranke odnosno poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ukoliko pojedinom članu Općinskog vijeća nakon konstituiranja Općinskog vijeća prestane članstvo u političkoj stranci, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 5. ove Odluke ostaju političkoj stranci kojoj je član Općinskog vijeća pripadao u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 4. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni sljednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača nakon konstituiranja Općinskog vijeća, postane član političke stranke koja participira u Općinskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Punat, ostaju tom članu izabranom s liste grupe birača.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

KLASA:021-05/17-01/11

URBROJ:2142-02-01-17-5

U Puntu, 20. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med.,v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr