SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 38. Četvrtak, 21. prosinca 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

55.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine« broj 86/ 12, 143/13 i 65/17) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 6. sjedniciodržanoj dana 13. prosincagodine donosi

PROGRAM
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori financiranja gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih građevina, te procjena troškova za gradnju istih razrađeno po djelatnostima, a za razdoblje od 1.1.2018. do 31.12.2018. godine.

Članak 2.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ukupni prihod iz članka 2. ovog Programa raspoređuje se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, izraženo u kunama, kako slijedi:

tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Planirani prihod po osnovi komunalnog doprinosa, komunalne naknade, šumskog doprinosa,vodnog doprinosa, naknade za koncesije iz obavljanja komunalnih djelatnosti te naknade za pravo puta od TK operaterau ukupnom iznosu od6.800.000,00kn namjenski će se utrošiti za otplatu anuiteta po kreditnim zaduženjima u iznosu od 1.604.000,00, te novo planiranu gradnju iz članka 3., točaka A - G i I.

Planirani rashod iz članka 3., točke H ovog Programa financirat će se iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru.

Završna sanacija deponija neopasnog otpada Dupljasufinancirat će se iz sredstava Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te djelomično iz proračuna Grada Crikvenice i Općine Vinodolske.

Izgradnja infrastrukture Poslovne zone Zapad sufinancirat će se iz sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, zatim Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te sredstava KTD-a Vodovod Žrnovnica.

Uređenje puta i rasvjete za održavanje glazbenog festivala u Malom polju sufinancirat će se donacijama iz sustava turističkih zajednica.

Planira se i ostvarenje prihoda od 50.000,00 kn od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja koje će se utrošiti na rashode iz članka 3., točke A ovog Programa.

Članak 5.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog.

Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa svake godine, do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 1.1.2018. godine.

KLASA:363-02/17-01/34

URBROJ: 2107/02-04-17-2

Novi Vinodolski, 13. prosinca 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1040&mjesto=51250&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr