SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA BAŠKA

85.

Temeljem članka 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17), Općinsko vijeće Općine Baška, dana 11. prosinca 2017. godine, donijelo je

O D L U K U
o prijenosu dugotrajne imovine

Članak 1.

Dugotrajna imovina, zgrada osmogodišnje škole i školska sportska dvorana u Baški s pripadajućim namještajem i opremom, prenosi se na Osnovnu školu »Fran Krsto Frankopan« Frankopanska 40, Krk, OIB: 23640080861.

Zgrada i dvorana iz prethodnog stavka izgrađene su na k.č.br. 2238/1, z.k.ul. 1488, k.o. Baška - nova, ukupne površine 2.949 m2; zgrada škole ima prizemlje i dva kata, s aneksom koji ima prizemlje i jedan kat, a sportska dvorana ima jednu etažu - prizemlje; ukupna neto površina škole i dvorane iznosi 1.782,45 m2, od čega na školske prostore otpada 1.074,80 m2, a na dvoranu s pripadajućim sadržajima 707,65 m2.

Članak 2.

Dugotrajnu imovinu iz članka 1. čine:

-zgrada osmogodišnje škole i školska sportska dvorana, ukupne nabavne vrijednosti 15.567.307,60 kuna;

-školski namještaj i oprema, ukupne nabavne vrijednosti 387.466,50 kuna;

-oprema za školsku sportsku dvoranu, ukupne nabavne vrijednosti 1.143.000,45 kuna.

Zgrada osmogodišnje škole je rekonstruirana, a školska sportska dvorana izgrađena prema:

-Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Područne škole Baška sa dogradnjom školske sportske dvorane (KLASA: 030-08/14-01/5; URBROJ: 2142-03- 03/1-14-48 od 30. prosinca 2014. godine,

-Dodatku I Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Područne škole Baška sa dogradnjom školske sportske dvorane KLASA: 030-08/16-01/5; URBROJ: 2142-03-02/2-16-14 od 17. listopada 2016. godine i

-Dodatku II Ugovoru o izvođenju radova na rekonstrukciji zgrade Područne škole Baška sa dogradnjom školske sportske dvorane KLASA: 030-01/17-01/29; URBROJ: 2142-03-02/1-17-2 od 10. travnja 2017. godine, zaključenih s izvoditeljem radova GP Krk d.d. iz Krka, u ukupnoj vrijednosti od 14.890.017,82 kn.

Članak 3.

Vrijednost investicije sadrži i ostale troškove vezane za rekonstrukciju zgrade i izgradnju školske sportske dvorane, te se prenosi bez naknade, a na teret vlastitih izvora sredstava.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/17-01/8

URBROJ: 2142-03-01/1-17-22

Baška, 11. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr