SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA BAŠKA

82.

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 19. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine usvaja

ANALIZU STANJA
sustava civilne zaštite na području Općine
Baška u 2017. godini

I.

Općina Baška je osnovala tijela i donijela sve akte, u skladu sa Zakonom o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), a kako je to utvrđeno Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Baška u 2017. godini, osim Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu na području Općine Baška, prijedlog koje je Općinski načelnik utvrdio i proslijedio Općinskom vijeću na donošenje.

Imenovan je Stožer civilne zaštite, donesen je Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite.

Općinski načelnik je donio Odluku o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Baška i njihovih povjerenika.

Izrada Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite za područje Općine Baška, a čega donošenje je zakonska obveza do ožujka 2018. godine, u tijeku je, a dokumente izrađuje ovlaštenik - DLS d.o.o. iz Rijeke.

Na području Općine Baška aktivnosti civilne zaštite provode:

.Stožer civilne zaštite,

.Vatrogasne snage (Vatrogasna zajednica, Javna vatrogasna postrojba Krk, DVD Baška),

.pravne osobe i službe koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (HMP, Dom zdravlja Krk, ambulanta Baška, Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Baška,...),

.udruge građana, klubovi, organizacije koje se određenim oblikom zaštite i spašavanja bave u svojoj redovnoj djelatnosti ili su za istu osnovani (HGSS, LD Orebica LJ Kamenjarka...

.osobe koje su opremljene za provođenje izvjesnih mjera zaštite i spašavanja (građevinske, komunalne i dr..).

Trenutno, još uvijek važećim Planom zaštite i spašavanja nije utvrđena potreba osnivanja i organiziranja postrojbi civilne zaštite. Naime, na području Općine Baška postoji DVD Baška (46 članova) i LD Kamenjarka (40 članova) s, kako se ocjenjuje, dovoljnim brojem članova da se mogu zadužiti za obavljanje poslova civilne zaštite.

II.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

Članovi Stožera, koji su ranije bili članovi Stožera zaštite i spašavanja, prošli su potrebnu obuku, a novi članovi će istu proći u propisanom vremenu. Tijekom 2017. godine nije održan niti jedan sastanak Stožera.

III.

VATROGASNE SNAGE

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini u Općini Baška su, među ostali, realizirane sljedeće aktivnosti:

.Donesen je Plan motrenja, čuvanja i ophodnje površina i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastupanja i širenja požara,

.s Područnom vatrogasnom zajednicom otoka Krka zaključen ugovor, među ostalim, i za ustrojavanje izviđačko-preventivnih ophodnji, ali i za druge obveze koje proizlaze iz Programa.

Okosnicu civilne zaštite na području Općine Baška čine vatrogasne snage, koje čine:

1. JVP Krk,

2. DVD Baška.

Značajnijih intervencija u 2017. godini, glede vatrozaštite na otvorenim površinama, nije bilo.

DVD Baška je sudjelovalo u rjeđim slučajevima tehničkih nezgoda, spašavanja ljudi i imovine.

IV.

PRAVNE OSOBE I SLUŽBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM, ILI ODREĐENIM OBLIKOM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, BAVE U SVOJOJ REDOVITOJ DJELATNOSTI

Kao i prethodnih godina, pravne osobe i službe koje se zaštitom i spašavanjem, ili određenim oblikom zaštite i spašavanja, bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Dom zdravlja; Hitna medicinska pomoć, Ordinacije opće medicine dr. Snježane Grgurić i Turističke ambulante, Lučka kapetanija Rijeka - ispostava Baška, Gradsko društvo Crvenog križa Krk, Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Veterinarska stanica Rijeka, Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Rijeka) provodile su aktivnosti, sukladno vlastitim planovima i potrebama službe.

V.

OSTALO

I dalje je na snazi Plan postupanja u otklanjanju posljedica mogućih vremenskih nepogoda tijekom zimskih mjeseci na području Općine Baška iz 2012. godine, kojim su propisane mjere, kako održavanja prometnica, tako i postupanja nadležnih službi u pomoći ugroženom stanovništvu, kao posljedicu mogućih ekstremno nepovoljnih vremenskih prilika.

VI.

ZAKLJUČAK

Procjena rizika od velikih nesreća je u izradi, a Plan civilne zaštite izradit će se nakon što se izradi Procjena i nakon što država donese svoj Plan civilne zaštite. Do tada, kao i do sada, ako se ne radi o katastrofama i velikim nesrećama, postojeće snage civilne zaštite udovoljavaju potrebama Općine Baška. Sve redovne snage, udruge građana i pravne osobe koje provode zadaće ili su od značaja za zaštitu i spašavanje, ustrojene su na način da pružaju kvalitetnu i pravovremenu pomoć građanima.

Kontinuirana obveza je sustavno ulagati u podizanje obučenosti, učinkovitosti i opremljenosti svih snaga.

KLASA: 021-05/17-01/8

URBROJ: 2142-03-01/1-17-19

Baška, 11. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr