SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA BAŠKA

74.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/ 03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/ 11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 174/14, 36/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture na području
Općine Baška u 2018. godini

Članak 1.

Ovim se programom održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini na području Općine Baška, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, koji se podrazumijevaju pod obavljanjem komunalnih djelatnosti:

-Održavanje nerazvrstanih prometnica,

-Održavanje javne rasvjete,

-Održavanje zelenih i javnih površina, pomorskog
dobra,

-Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda,

-Čišćenje javnih površina,

-Održavanje groblja.

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja sa procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa sa naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje Programa planirana su u iznosu od 6.119.235,00 kuna, a osigurat će se iz slijedećih izvora:

.Prihodi od komunalne naknade - 3.319.107,00 kuna,

.Prihodi od koncesijskih naknada - 591.250,00 kuna,

.Opći prihodi - 133.582,00 kuna,

.Pomoći izvan proračuna - 409.657,00 kuna,

.Ekološka pristojba - 1.338.989,00 kuna,

.Boravišna pristojba - 326.650,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture, i to:

                                               *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Obavljanje poslova održavanja povjerava se pravnim osobama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Baška - TD Baška d.o.o. i TKD Ponikve d.o.o. Krk. Obavljanje poslova može se povjeriti i drugim pravnim osobama provedbom zakonom propisanog postupka.

Način, dinamika i ostali uvjeti obavljanja poslova koji se povjeravaju TD Baška d.o.o., prvenstveno u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih površina, uredit će se posebnim ugovorom.

Članak 5.

Sredstva za ostvarivanje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Baška za 2018. godinu, a njima raspolaže Općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik dužan je, do kraja ožujka 2019. godine, Općinskom vijeću Općine Baška podnijeti izvješće o izvršenju Programa iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 021-05/17-01/8

URBROJ: 2142-03-01/1-17-9

Baška, 11. prosinca 2017. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr