SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA BAŠKA

70.

Temeljem članka članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/ 15, 27/17) i članka 26. Odluke o grobljima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 40/13, 06/14, 31/15, 12/17, 21/17), Općinski načelnik Općine Baška, dana 12. prosinca 2017. godine, donio je

ODLUKU
o visini grobnih naknada na grobljima na području
Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za dodjelu grobnog mjesta i visina godišnje naknade za korištenje grobnih mjesta na grobljima na području Općine Baška.

Članak 2.

(1)Naknada za dodjelu grobnog mjesta na neodređeno vrijeme utvrđuje se u visini, kako slijedi:

.posteljni grob 8.000,00 kn,

.niša 8.000,00 kn,

.niša za urnu 4.000,00 kn,

.grobnica (do 3 ukopna mjesta) na
području već izgrađenih grobnih polja 16.000,00 kn,

.grobnica (do 3 ukopna mjesta) na
području Groblja Jurandvor - novosagrađeni
dio s komunalnom infrastrukturom 24.000,00 kn,

.obiteljska grobnica (4 i više ukopnih mjesta)
na području već izgrađenih grobnih polja 32.000,00 kn,

.obiteljska grobnica (4 i više ukopnih mjesta)
na području Groblja Jurandvor - novosagrađeni
dio s komunalnom infrastrukturom 32.000,00 kn,

(2)Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se u visini, kako slijedi:

.posteljni grob 80,00 kn,

.niša 80,00 kn,

.niša za urnu 80,00 kn,

.grobnica (do 3 ukopna mjesta) na
području već izgrađenih grobnih polja 120,00 kn,

.grobnica (do 3 ukopna mjesta) na
području Groblja Jurandvor - novosagrađeni
dio s komunalnom infrastrukturom 120,00 kn,

.obiteljska grobnica (4 i više ukopnih mjesta)
na području već izgrađenih grobnih polja 200,00 kn,

.obiteljska grobnica (4 i više ukopnih mjesta)
na području Groblja Jurandvor - novosagrađeni
dio s komunalnom infrastrukturom 200,00 kn.

Članak 3.

(1) Naknade iz članka 2. ove Odluke naplaćuje upravljač grobljima.

(2) Naknada za dodjelu grobnog mjesta plaća se jednokratno kod dodjele grobnog mjesta.

(3) Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta plaća se jednom godišnje po primitku naloga za plaćanje ispostavljenog od upravljača grobljima..

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini grobnih naknada na grobljima na području Općine Baška »Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/09, 06/10).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02/17-01/57

URBROJ: 2142-03-02/1-17-2

Baška, 12. prosinca 2017. godine

Općinski načelnik
Mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr