SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA BAŠKA

69.

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13, 31/15, 27/17), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine, donosi

O D L U K U
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE
BAŠKA ZA 2018. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Baška za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, ovlasti Općinskog načelnika, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg, Posebnog dijela i Plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine. O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće pri donošenju godišnjeg obračuna proračuna.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 5. rujna tekuće godine. Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću, na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 15. rujna tekuće godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Općinskom načelniku do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Općinski načelnik godišnji obračun Proračuna dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Općinsko vijeće.

Članak 4.

Nalogodavac i odgovorna osoba za izvršavanje Proračuna u cjelini je Općinski načelnik.

Članak 5.

Proračun Općine Baška za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu stupaju na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2018. godine.

Klasa:021-05/17-01/8

Ur.broj:2142-03-01/1-17-16

Baška, 11.12.2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica
Tanja Grlj, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr