SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA MATULJI

60.

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 03/17) i članka 43. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15-pročišćeni tekst, i 39/15), Općinski načelnik Općine Matulji dana 01.prosinca. 2017. godine donosi

ODLUKU
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške
procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna
Urbanističkog plana uređenja Matulji

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Općine Matulji (u daljnjem tekstu II. Izmjene i dopune UPU Matulji).

Izrada II. Izmjena i dopuna UPU Matulji započela je donošenjem Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«broj 13/16).

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna UPU Matulji provodi se u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije.

II.

Nositelj izrade II. Izmjena i dopuna UPU Matulji i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji (u daljnjem tekstu: nositelj izrade).

Izrađivač II. Izmjena i dopuna UPU Matulji je Urbanistički studio Rijeka d.o.o. Strossmayerova 3.

III.

Razlozi za izradu i donošenje II. Izmjena i dopuna UPU Matulji su slijedeći:

. potreba za usklađenjem s Prostornim planom uređenja Općine Matulji (odredbe za provođenje, prometna rješenja),

. potreba za usklađenjem s odredbama Zakona o prostornom uređenju na način da se redefinira obveza izrade detaljnih planova uređenja koji su bili predviđeni važećim Planom,

. potreba za usklađenjem granice obuhvata Plana s podacima nove izmjere za katastarske općine Matulji i Mihotići,

. potreba za gradnjom građevina društvene namjene (dom za starije osobe i dr.),

. detaljnije planiranje površina za koje je važećim Planom bila predviđena obveza izrade DPU-a,

. nemogućnost provedbe odredbi važećeg Plana na dijelu poslovne pretežito trgovačke namjene (u zoni K2 i drugdje),

. promjena vlasničkih odnosa dijela zone oznake K4 poslovno-centralna i potreba za sadržajima mješovite namjene, pretežito poslovne,

. promjena okolnosti vezano za područja poslovno-turističke namjene oznake K5 i sportsko rekreacijske namjene R2,

. potrebe osiguranja zemljišta za izgradnju zamjenskih građevina za građevine koje se planiraju ukloniti izgradnjom punog profila autoceste A8 dionica Rogovići - Matulji

. potreba prenamjene neizgrađene planirane zone R2 u cilju racionalnijeg korištenja zemljišta za naseljske funkcije Matulja (turističke i uslužne),

. nemogućnost uređenja prometnica prema uvjetima iz važećeg Plana (u zoni M2 i drugdje),

. potreba za usklađenjem s elementima državnih cesta (čvor Trinajstići, puni profilautoceste Matulji-Rogovići, čvor Kuk),

. potreba za usklađenjem željezničke infrastrukture postojeće željezničke pruge M203 Rijeka-Šapjane - državna granica u obuhvatu Plana sukladno rezultatima Studije okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo- Rijeka-Šapjane,

. potreba prenamjene planirane zone autobusnog kolodvora - terminala,

. potreba planiranja plinske mreže i usklađenja mreže vodoopskrbe i odvodnje.

IV.

Ciljevi i programska polazišta II. Izmjena i dopuna UPU Matulji su slijedeći:

. Izvršiti usklađenje Plana s odredbama Zakona o prostornom uređenju osobito da se izrada detaljnih planova uređenja ne planira,

. Izvršiti usklađenje s Prostornim planom uređenja Općine Matulji,

. Izvršiti usklađenje Plana s podacima iz nove katastarske izmjere za katastarske općine Matulji i Mihotići,

. Organizaciju i uređenje centralne zone Matulja planirati na način da se u prostor implementira idejno urbanističko arhitektonsko rješenje uređenja središta naselja sa zgradom multimedijalnog centra,

. Obuhvat važećih detaljnih planova uređenja uskladiti s granicom obuhvata Plana uključujući i usklađenje s podacima nove izmjere za katastarske općine Matulji i Mihotići, te Usklađenje s novim prometnim rješenjima i po potrebi drugim elementima Plana,. Na prostoru Kopićevac organizirati stambenu namjenu s ciljem osiguranja zamjenskih gradilišta za građevine koje se planiraju ukloniti izgradnjom punog profila autoceste A8 dionica Rogovići - Matulji,

. U skladu s Prostornim planom uređenja, obzirom na činjenicu da su sport i rekreacija planirani na drugim područjima naselja, umjesto sportske namjene planirati turističku namjenu na prostoru Kopićevac,

. Na području poslovno-turističke namjene K5 planirati sadržaje trgovačke i druge poslovne namjene,

. Na dijelu poslovno-centralne zone oznake K4 (u zoni »Tiba«) omogućiti zadržavanje i rekonstrukciju postojećih sadržaja. U dijelu područja planirane namjene K4 predvidjeti poslovno-stambene centralne sklopove i mogućnost prenamjene u mješovitu pretežito poslovnu namjenu s centralnim sadržajima. Planirati veliki udio zelenih površina, dječja igrališta, pješačke i kolne komunikacije s parkiranjem u podzemnim etažama,

. Osigurati adekvatnu površinu za izgradnju objekata javne i društvene namjene vodeći računa o vlasništvu zemljišta vezano uz optimalni vremenski rok realizacije zahvata,

. Izmijeniti i dopuniti prometnu mrežu javnih i nerazvrstanih cesta, definirati potrebe i mogućnosti rekonstrukcije pojedinih nerazvrstanih cesta, izgradnju i rekonstrukciju raskrižja, te izmjene u regulaciji prometa temeljem »Prostorno-prometne studije naselja Matulji unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja Matulji« uključujući usklađenje s prometnim projektima,

. Planirati plinsku mrežu,

. Uskladiti željezničku infrastrukturu u koridoru postojeće željezničke pruge M203 Rijeka-Šapjane-državna granica u obuhvatu Plana sukladno rezultatima Studije okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo-Rijeka-Šapjane,

. Izvršiti promjenu namjene zone autobusnog kolodvora-terminala,

. Planirati uvjete za unapređenje stanja u prostoru, stanovanja i razvoja gospodarstva na području Općine Matulji prema prijedlozima građana i gospodarskih subjekata u tijeku izrade II. izmjena i dopuna Plana.

V.

Obuhvat II. Izmjena i dopuna UPU Matulji utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 36/08 i 46/11).

Granica važećeg Plana se sukladno stavku 1. mijenja i usklađuje s granicom utvrđenom Prostornim planom uređenja Općine Matulji, i kao takva usklađuje s podacima nove izmjere za katastarske općine Matulji i Mihotići.

VI.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja II. Izmjena i dopuna UPU Matulji na okoliš, provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13 i 78/ 15), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 03/ 17) odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se plan donosi i to slijedećim redoslijedom:

1. Općina Matulji, sukladno odredbi članka 29. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 03/17), započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune UPU Matulji donošenjem ove Odluke.

2. Nositelj izrade Plana je dužan pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u točki VII. ove Odluke. U svhu pribavljanja mišljenja Općina dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.

3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja II. izmjene i dopune UPU Matulji na okoliš iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj 03/17) tijela i/ili osobe daju mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Ukoliko Nositelj izrade ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja o dostavljenom mišljenju od tijela i/ ili osobe određene posebnim propisima.

4. Nositelj izrade dostavlja Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (»Narodne novine« 80/13), zahtjev za provedbu postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i Prethodne ocjene prihvatljivosti II. izmjena i dopuna UPU Matulji za ekološku mrežu.

5. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode isključi mogućnost značajnijih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže, daje mišlljenje da je Plan prihvatljiv za ekološku mrežu.

Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ne isključi mogućnost značajnijih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba Glavne ocjene, što znači da se obvezno provodi postupak strateške procjene.

6. Prije donošenja odluke u postupku ocjene kojom Nositelj izrade potvrđuje da za Plan »jest« ili »nije« potrebno provesti postupak strateške procjene, Nositelj izade dužan o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, pri čemu je obvezan dostaviti prijedlog Odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.

7. Ako se u postupku ocjene utvrdi da II. izmjena i dopuna UPU Matulji ima vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o provedbi strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine« br. 3/17).

8. Ako se u postupku ocjene utvrdi da II.izmjena i dopuna UPU Matulji nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka mora sadržavati osnovne podatke o planu i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.

9. O Odluci iz točke 7. i 8. Nositelj izrade informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine« br. 64/08).

VII.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene Plana na okoliš sudjelovati će tijela i/ili osobe:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,

2. Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka,

3. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,

4. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka,

5. Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, 10000 Zagreb,

6. HŽ infrastruktura d.o.o., Antuna Mihanovića 12, 10000 Zagreb,

7. Hrvatske ceste d.o.o. Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

8. Autocesta Rijeka-Zagreb d.d. Koturaška cesta 43, 10000 Zagreb,

9. Županijska uprava za ceste, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

10. BINA Istra održavanje i upravljanje d.o.o. Zrinšćak 57, 52426 Lupoglav,

11. Javna ustanova priroda, Grivica 4, 51000 Rijeka,

12. Ministarstvo zdravstva, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, PJ Odjel za Istru i Primorje, Riva 10, 51000 Rijeka

13. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Krešimirova 2a, 51000 Rijeka.

VIII.

Općina Matulji je dužna informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine« br. 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-03/17-01/0002

Ur. broj: 2156/04-01-3-06-17-0002

Općinski načelnik

Općine Matulji

Mario Ćiković, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1039&mjesto=51211&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr