SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 37. Subota, 16. prosinca 2017.
OPĆINA MATULJI

59.

Na temelju članka 32.Statusa Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/ 13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst i 39/15),Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 28. studenoga 2017. godine, donosi

ODLUKU
o pristupanju Općine Matulji Europskoj povelji
o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini

I.

Općina Matulji pristupa Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini

II.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Matulji da potpiše Obavijest o pristupanju Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, na obrascu koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/17-01/0028

Ur. broj: 2156/04-01-3-02-17-0001

Matulji, 28. studenoga 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v. r.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE
PRISTUPANJU OPĆINE MATULJI EUROSPKOJ
POVELJI O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
NA LOKALNOJ RAZINI

Vijeće europskih općina i regija (Council of European Municipalities and Regions - u daljnjem tekstu: CEMR) najveća je organizacija lokalnih i regionalnih vlasti u Europi, koju čini 57 organizacija koje predstavljaju lokalnu i regionalnu razinu teritorijalne organizacije svake države, iz ukupno 41 države (predstavlja 150.000 lokalnih i regionalnih vlasti).

CEMR već dugi niz godina aktivno promiče ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj i regionalnoj razini. Tako je 2005. pokrenulo inicijativu »Grad za ravnopravnost«, kojim su predloženi načini provedbe strategija koje se odnose na ravnopravnost spolova na lokalnoj i regionalnoj razini.

Projekt Europska povelja o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini (u daljnjem tekstu: Europska povelja) pokrenut je 2006., kao nastavak na inicijativu »Grad za ravnopravnost«. Predstavljen je na 6. Europskoj ministarskoj konferenciji Vijeća Europe i na sjednici Odbora za prava žena i ravnopravnost spolova Europskog parlamenta 2006. Europskom poveljom CEMR želio je dodatno potaknuti lokalne i regionalne vlasti na implementaciju politike ravnopravnosti spolova u praksi i to političkim obvezivanjem (potpisivanjem Povelje). Danas je Europsku povelju potpisalo 1.450 lokalnih i regionalnih vlasti iz ukupno 29 europskih država.

Europska povelja sadrži sljedeća načela koja čine temelj njene primjene:

1. ravnopravnost žena i muškaraca kao temeljno pravo,

2. kako bi ravnopravnost spolova bila zajamčena, moraju se riješiti pitanja višestruke diskriminacije i nepovoljnog položaja,

3. uravnoteženo sudjelovanje žena i muškaraca u procesima odlučivanja kao preduvjet demokratskog društva,

4. uklanjanje rodnih stereotipa od ključnog je značaja za postizanje ravnopravnosti između žena i muškaraca,

5. uvođenje rodne perspektive u sve aktivnosti lokalne i regionalne uprave nužno je u procesu poboljšanja ravnopravnosti između žena i muškaraca,

6. akcijski planovi i programi za koje su osigurana odgovarajuća sredstva nužno su oruđe za unapređenje politike ravnopravnosti spolova.

Navedena načela praktički su razrađena u ukupno 30 članaka Europske povelje.

Početkom 2014. pokrenut je i Pilot projekt za razvoj indikatora za mjerenje implementacije Europske povelje na lokalnoj razini, cilj kojeg je razvoj znanstvenih indikatora koji će omogućiti praćenje i mjerenje implementacije Europske povelje, popularizacija indikatora u državama potpisnicama, kao i razvoj alata koji bi potpisnicama olakšao korištenje i samo vrednovanje indikatora. Projekt se provodi u suradnji s nacionalnim koordinatorima imenovanim iz država članica, a traje 2 godine I Hrvatska zajednica županija kao članica CEMR-a uključila se u provođenje Pilot projekta, te i nadalje potiče regionalne vlasti na pristupanje Europskoj povelji.

Europskom poveljom predviđen je i način provedbe njenih odredbi. Tako se potpisnica obvezuje u roku od dvije godine od potpisivanja Povelje usvojiti Akcijski plan ravnopravnosti spolova i nadalje ga primjenjivati. Akcijskim planom definirat će se ciljevi i prioriteti, mjere za postizanje tih ciljeva, te sredstva za provedbu mjera i vrijeme za njihovu provedbu. Potpisnica se obvezuje, ukoliko već ima usvojen akcijski plan, da isti uskladi s relevantnim odredbama Europske povelje. Također, postoji obveza osiguranja dostupnosti akcijskog plana javnosti (npr. ovjerom na službenim mrežnim stranicama).

Ovim se predlaže da Općina Matulji pristupi Europskoj povelji.

Valja napomenuti da je Nacionalna politika za ravnopravnost spolova bila donijeta za razdoblje 2011.-2015. godina, a nakon toga propušteno je donijeti sličan dokument na nacionalnoj razini za naredno razdoblje. U slučaju izostanka nacionalne strategije na dulje vrijeme, Europska povelja bila bi osnovni vodič za izradu Akcijskog plana . U svakom slučaju Akcijski plan treba biti usklađen sa oba dokumenta (Nacionalnom strategijom i Poveljom).

U slučaju pristupanja Europskoj povelji pristupnica je dužna je pisanim putem obavijestiti CEMR o potpisivanju Europske povelje, datumu potpisivanja kao i dostaviti kontakte za buduću suradnju vezanu uz Europsku povelju. Predlaže se da ovu obavijest u ime Općine potpiše općinski načelnik, na temelju ovlaštenja Općinskog vijeća. Obrazac obavijesti nalazi se u prilogu Povelje.

Za provođenje ovoga akta nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu Općine Matulji, odnosno akt nema fiskalni učinak na Proračun.

Općinski načelnik na sjednici kolegija održanoj dana 13.studenog 2017.utvrdio je konačni prijedlog Odluke o pristupanju Općine Matulji Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini te istu upućuje vijećnicima Općinskog vijeća na razmatranje i usvajanje.

Matulji, 13. studenoga 2017.

Općinski načelnik

Općine Matulji

Mario Ćiković, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1039&mjesto=51211&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr