SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 36. Petak, 8. prosinca 2017.
OPĆINA PUNAT

61.

Na temelju odredbe članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09,35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na 7. sjednici održanoj 7. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU
o zaduživanju Općine Punat

Članak 1.

Općina Punat zadužuje se za kapitalni projekt Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Krk, Područna škola Punat s dogradnjom školske sportske dvorane u iznosu od 11.000.000,00 kn (jedanaestmilijuna kuna).

Članak 2.

Općina Punat kreditno će se zadužiti za realizaciju investicije iz članka 1. ove Odluke kod Erste&Steiermarkische bank d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka - kredit iz sredstava HBOR-a (Program infrastruktura) i to pod sljedećim uvjetima:

a)Iznos i valuta kredita: 11.000.000,00 kuna (jedanaestmilijuna kuna)

b)Naziv projekta: Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Fran Krsto Frankopan, Krk, Područna škola Punat s dogradnjom školske sportske dvorane

c)Rok i način korištenja sredstava: nakon potpisa Ugovora o kreditu, zaključno s 31.12.2018.g. sredstva se plasiraju namjenski, na transakcijski račun izvođača radova/dobavljača usluga

d) Poček: nema

e)Rok i način otplate: 10 godina u 40 kvartalnih rata, prva rata dospijeva na plaćanje 31. 3. 2019. g.

f)Kamatna stopa: 2,15% godišnje fiksno

g)Jednokratna naknada: 0,45% na iznos odobrenog kredita

h) Naknada za odobrena, a neiskorištena sredstva: nema

i) Instrument osiguranja: zadužnica Općine Punat

Članak 3.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Punat da zaključi s kreditorom Ugovor o kreditu nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na kreditno zaduženje Općine Punat.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/17-01/10

Ur. broj: 2142-02-01-17-7

Punat, 7. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr