SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 36. Petak, 8. prosinca 2017.
OPĆINA DOBRINJ

60.

Na temelju članka 35. i 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) te članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/ 09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 4. sjednici održanoj dana 5. prosinca 2017. godine, donosi

ODLUKU
o sufinanciranju izgradnje pretovarne stanice za
miješani komunalni otpad na lokaciji Treskavac

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog financiranja izgradnje pretovarne stanice na odlagalištu Treskavac na otoku Krku prema veličini udjela pojedine jedinice lokalne samouprave u temeljnom kapitalu društva PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.:

                                   *tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Općina Dobrinj sredstva u iznosu od 403.280,91 kn za izgradnju pretovarne stanice Treskavac osigurat će se u Proračunu Općine Dobrinj za 2018. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/17-01/6

Ur. broj: 2142-04-01-17-5

Dobrinj, 5. prosinca 2017.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr