SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
OPĆINA MATULJI

54.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 120/16) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09,38/09.8/13,17/14,29/14,4/15-pročišćeni tekst i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici 28.11.2017., donijelo je

P R A V I L N I K
o provedbi postupaka jednostavne nabave

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju postupci, pravila i uvjeti za nabavu robe i usluga u upravnim tijelima Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Općina) čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) manja od 200.000,00 kuna te nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost (PDV) manja od 500.000,00 kuna (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava), na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

II. NAČELA JAVNE NABAVE

Članak 2.

U provedbi postupaka nabave iz ovoga Pravilnika, Općina je obvezna poticati tržišno nadmetanje gdje god je to moguće, osigurati jednak tretman svim gospodarskim subjektima koji sudjeluju u postupku nabave te transparentnost postupaka.

Općina je obvezna primjenjivati odredbe ovoga Pravilnika na način koji omogućava učinkovitu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje proračunskih sredstava.

III. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 3.

Na sprječavanje sukoba interesa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

IV.POZIV ZA UTVRĐIVANJE LISTE SPOSOBNIH PONUDITELJA

Članak 4.

Općina Matulji svake godine u drugoj polovici mjeseca studenog objaviti će Poziv za utvrđivanje liste sposobnih ponuditelja za nabavu roba, radova i usluga, koji će biti otvoren 15 dana. Postupak Poziva će provoditi Povjerenstvo koje će imenovati Općinski načelnik .

Predmet Poziva je utvrđivanje liste sposobnih ponuditelja, koji će biti uvršteni na Listu sposobnih ponuditelja za nabavu pojedine vrste roba, radova i usluga.

Sposobnost ponuditelj utvrđuje se dokazom o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar .

Uvrštavanjem na listu sposobnih ponuditelja stječe se pravo na dostavu poziva za dostavu ponuda u postupku nabave roba, radova i usluga.

Poziv za utvrđivanje liste sposobnih ponuditelja za nabavu roba, radova i usluga objaviti će se na web stranici Općine Matulji.

Povjerenstvo će objaviti listu sposobnih ponuditelja na web stranici Općine Matulji u roku od 30 dana od zaključivanja Poziva.«

V. PRIKUPLJANJE PONUDA

Članak 5.

Prikupljanje ponuda je postupak nabave u kojem naručitelj poziva sve sposobne gospodarske subjekte sa Liste iz članka 4. ovog Pravilnika ,a najmanje tri ponuditelja, da dostave ponudu sukladno uvjetima i zahtjevima iz poziva na dostavu ponuda.

U slučaju da na Liste iz članka 4. ovog Pravilnika nema tri sposobna ponuditelja za predmetnu grupu nabave robe, usluga ili radova, poziva se preostale ponuditelje po vlastitom odabiru.

Prikupljanje ponuda provodi se za nabavu robe i usluga čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna te za nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, a manja od 500.000,00 kuna.

Poziv na dostavu ponuda upućuje se gospodarskim subjektima na dokaziv način .

Poziv na dostavu ponuda iz stavka 4. ovoga članka, dodatno se može objaviti i na WEB stranici Općine .

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ugovor o nabavi može se sklopiti izravnim ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom i za nabave robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u sljedećim slučajevima:

-nabave usluga od ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti (konzultantske usluge, specijalističke usluge, tehnički razlozi i slično),

-nabave robe zbog posebnih okolnosti ili po posebnim uvjetima,

-kada zbog umjetničkih okolnosti i/ili okolnosti povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni ponuditelj,

-nabave zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzervatorskih usluga, usluga hotelskog smještaja, restoranskih usluga i usluga cateringa,

-kada u postupku prikupljanja ponuda nije dostavljena nijedna ponuda, a postupak jednostavne nabave se ponavlja,

-žurne nabave uzrokovane događajima koji se nisu mogli unaprijed predvidjeti.

U slučaju potrebe sklapanja ugovora izravnom pogodbom iz drugih objektivno opravdanih razloga vezanih za prirodu predmeta nabave ili izvršenje ugovora, osim u slučajevima iz stavka 6. ovoga članka, suglasnost za sklapanje ugovora daje Načelnik Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Načelnik) na temelju obrazloženog prijedloga pročelnika JUO Općine (u daljnjem tekstu: Pročelnik).

VI. IZRAVNO UGOVARANJE

Članak 6 .

Izravno ugovaranje je postupak nabave u kojem naručitelj izdaje narudžbenicu ili sklapa ugovor s jednim gospodarskim subjektom sa Liste iz članka 4. ovog Pravilnika odnosno sklapa Ugovor sukladno čl.5. st.6. ovog Pravilnika.

U slučaju da na Listi iz članka 4. ovog Pravilnikanema sposobnog ponuditelja za predmetnu grupu nabave robe, usluga ili radova izdaje se narudžbenica ili sklapa ugovor sa gospodarskim subjektom po vlastitom odabiru.

Izravno ugovaranje u pravilu se provodi za nabavu robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a manja od 20.000,00 kuna.

Narudžbenica ili poziv za sklapanje ugovora upućuje se gospodarskom subjektu u pravilu elektroničkom poštom.

VII.PROVEDBA POSTUPAKA JEDNOSTAVNE
NABAVE

Članak 7 .

Postupak jednostavne nabave pripremaju i provode najmanje dvije ovlaštene osobe u upravnom tijelu Općine koje imenuje Načelnik Općine.

U pripremi i provedbi postupka prikupljanja ponuda obvezno sudjeluje najmanje jedna osoba koja ima važeći certifikat u području javne nabave.

Cijeli tijek postupka jednostavne nabave mora biti dokumentiran.

O zaprimanju, otvaranju te o pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik.

Članak 8 .

Ponude u postupku prikupljanja ponuda dostavljaju se u pisarnicu Općine neposrednom predajom, putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe.

Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren predmetu nabave i ne smije biti kraći od pet dana od dana slanja poziva na dostavu ponuda, osim u slučaju žurne nabave.

Otvaranje ponuda je javno.

Članak 9 .

Ovlaštene osobe za provedbu postupka nabave pregledavaju, ocjenjuju i rangiraju ponude prema kriteriju za odabir ponude te daju prijedlog Načelniku za odabir najpovoljnije ponude.

Obavijest o odabiru ponude, zajedno s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda s prijedlogom odabira ponude, dostavlja se bez odgode svakom ponuditelju na dokaziv način u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, osim ako je u dokumentaciji o nabavi određen duži rok.

Obavijest o poništenju postupka nabave dostavlja se svakom ponuditelju na dokaziv način.

Članak 10 .

Na sva pitanja postupka jednostavne nabave koja nisu uređena ovim Pravilnikom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih akata iz područja javne nabave.

VIII.DOKUMENTACIJA U POSTUPKU
JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 11 .

Poziv za dostavu ponuda te poziv za sklapanje ugovora izravnom pogodbom iz čl.5 st.6 ovog Pravilnika, mora biti jasan, razumljiv i nedvojben te izrađen na način da sadrži sve potrebne podatke koji gospodarskom subjektu omogućuju izradu ponude, a potpisuju ga ovlašteni predstavnici naručitelja. Poziv za dostavu ponuda obvezno sadrži detaljan opis predmeta nabave te sve zahtjeve i uvjete vezani za predmet nabave, kriterije za odabir gospodarskog subjekta - uvjeti sposobnosti, kriterij za odabir ponude, bitni i posebni uvjeti za izvršenje ugovora .

U pozivu za prikupljanje ponuda te u pozivu za sklapanje ugovora izravnom pogodbom iz čl.5. st.6. ovog Pravilnika , mora se od ponuditelja tražiti da dostave:

-dokaze o pravnoj i poslovnoj sposobnosti ( upis u sudski, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, zahtijevanu suglasnost ili sl.)

-potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariju od 90 dana računajući od dana isteka roka za dostavu ponuda.

U Pozivu za dostavu ponuda, uz dokaze iz stavka 2. ovog članka, može se od ponuditelja tražiti da dostave:

-dokaz o financijskoj sposobnosti

-dokaz o tehničkoj i stručnoj sposobnosti

-jamstvo za ozbiljnost ponude

-jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

-ostale odgovarajuće dokumente vezane uz predmet nabave

-uzorke

Sve dokumente iz stavka 2. i 3. ovog članka, osim jamstva za ozbiljnost ponude i jamstva za uredno ispunjenje ugovora koje se dostavlja u izvorniku, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Ovlašteni predstavnici mogu od nadležnog tijela zatražiti provjeru dostavljenih dokumenata.

U postupku jednostavne nabave kao ponuditelj ne može sudjelovati subjekt koji ima postojeće dugovanje prema Općini Matulji po bilo kojoj osnovi na dan podnošenja ponude.

IX.KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 12 .

Kriteriji za odabir ponude u postupcima jednostavne nabave mogu biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ako se kao kriterij koristi ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti i drugi kriteriji povezani s predmetom nabave kao što su: kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, rok isporuke ili rok izvršenja, jamstveni rok i drugo.

X. SKLAPANJE I IZVRŠENJE UGOVORA

Članak 13 .

S odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o nabavi koji mora biti u skladu s uvjetima određenim u pozivu na dostavu ponude te s odabranom ponudom.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklopit će se najkasnije u roku od 30 ili 60 dana od dana dostave obavijesti o odabiru ponude svim ponuditeljima.

Članak 14 .

Ugovor sklopljen u postupku jednostavne nabave mora se izvršavati u skladu s uvjetima iz poziva na dostavu ponude te odabranom ponudom.

Ovlaštena osoba koju imenuje Općinski načelnik obvezna je kontrolirati izvršenje sklopljenih ugovora na temelju provedenog postupka jednostavne nabave.

XI.REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE
NABAVE

Članak 15.

Općina je obvezna voditi registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave i objaviti ga na web stranici Općine u roku od 30 dana nakon sklapanja ugovora .

Na sva pitanja postupka jednostavne nabave koja nisu uređena ovim Pravilnikom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih akata iz područja javne nabave.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Ovaj Pravilnik objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupa na snagu 1.1.2018.

Ovaj Pravilnik će se objaviti i na WEB stranici Općine Matulji.

KLASA: 011-01/17-01/0014

URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-17-0008

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća
Darjan Buković, bacc. oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1036&mjesto=51211&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr