SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD CRES

66.

Na temelju članka 37. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15 - ispr.), članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj: 29/09, 14/13) i članka 93. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj: 29/09, 14/13, 11/15), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 29. studenog 2017. godine donijelo je

ODLUKU
O PRIJENOSU SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA CRESA PUTEM INTERNETA

Članak 1.

Sjednice Gradskog vijeća Grada Cresa prenose se putem Interneta, osim u slučajevima kada se sjednica ili dio sjednice Gradskog vijeća održava bez prisustva javnosti, sukladno odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Do osiguranja materijalno-tehničkih uvjeta za kvalitetan video prijenos, osigurati će se tonski (audio) prijenos.

Članak 2.

Odluka o prijenosu sjednica Gradskog vijeća Grada Cresa putem interneta primjenjivati će se kada se osiguraju materijalno-tehnički uvjeti za njezinu primjenu, a najkasnije od 1. siječnja 2018. godine.

Za provedbu se zadužuje Ured Grada.

Sredstva potrebna za realizaciju osigurati će se u Proračunu Grada Cresa za 2018. godinu.

Članak 3.

Ova Odluka objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije a stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa:011-01/17-1/29

Ur.broj:2213/02-01-17-2

Cres, 29. studenog 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica
Maja Sepčić, dr. med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1036&mjesto=10002&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr