SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 35. Petak, 1. prosinca 2017.
GRAD CRES

65.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 29/09, 14/13) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 29. studenog 2017. godine, usvojilo je

ETIČKI KODEKS
NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U
GRADU CRESU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Etičkim kodeksom (u daljnjem tekstu: Kodeks) utvrđuju se etička načela i standardi u ponašanju i obavljanju dužnosti članova Gradskog vijeća Grada Cresa, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Cresa te članova radnih tijela Grada Cresa, bez obzira od koga su radna tijela osnovana i članovi imenovani (u daljem tekstu: nositelji političkih dužnosti).

Načela i standardi u ponašanju nositelja političkih dužnosti utemeljena su prije svega na propisima te opće prihvaćenim dobrim običajima. Eventualna odstupanja drugih od Kodeksa ne opravdavaju njegovo kršenje.

Javnost ima pravo biti upoznata s ponašanjem nositelja političkih dužnosti kao javnih osoba, kao i s ponašanjem koje ima pravo očekivati od nositelja političkih dužnosti u Gradu Cresu.

Članak 2.

Ovim Kodeksom nastojat će se poticati etičko ponašanje kod svih nositelja političkih dužnosti u obavljanju njihove dužnosti i to na način da se javno publiciraju pravila dobrog ponašanja (pozitivnim primjerom svakog od njih), te da se rješavaju (što jer moguće prije), potencijalni etički problemi odnosno njihovo sankcioniranje.

Članak 3.

U ovome Kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

-diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili ne članstva u političkoj stranci ili sindikatu, tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa zaposlenikom ili nositeljem političkih dužnosti Grada Cresa;

-sukob interesa je situacija u kojoj su privatni interesi nositelja političkih dužnosti u suprotnosti s javnim interesom ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti;

-povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, posvojitelj i posvojenik, srodnici u pobočnoj lozi do drugog stupnja i srodnik po tazbini do prvog stupnja, pravne osobe u kojima nositelj političke dužnosti ima vlasnički udio veći od 25% ili status osobe ovlaštene za zastupanje, te ostale osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke dužnosti;

-uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin - pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili tjelesni, te stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje.

Članak 4.

Pridržavanje ovog Kodeksa ima za cilj:

-pridonošenje ugledu Grada Cresa kao jedinice lokalne samouprave,

-pridržavanje temeljnih načela demokratskog sustava,

-ostvarivanje prava građana da sudjeluju u upravljanju javnim poslovima.

Nadalje, cilj ovog Kodeksa je stvaranje ozračja u kojem nositelji političkih dužnosti svoje poslove obavljaju vodeći se prije svega javnim interesom te zaštitom vjerodostojnosti i dostojanstva povjerene im dužnosti, u skladu s opravdanim očekivanjima građana o ponašanju nositelja političkih dužnosti kojima su dali svoje povjerenje, uz zaštitu prava svakog nositelja na primjenu demokratskih sredstava artikuliranja i promicanja svojih političkih stavova.

II. TEMELJNA NAČELA

Članak 5.

Nositelji političkih dužnosti u svom radu pridržavaju se naročito sljedećih temeljnih načela:

1.zakonitosti i zaštite javnog interesa;

2.odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i institucije gradske vlasti u kojima djeluju;

3.poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja;

4.čestitosti i poštenja te samosvjesne izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa;

5.zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak osoba s njim povezanih, zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti;

6.konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja;

7.javnosti rada i dostupnosti građanima;

8.poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i nediskriminirajuće suradnje s medijima koji prate rad tijela gradske vlasti;

9.zabrane svjesnog iznošenja neistina;

10.iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima;

11.pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani odnosno imenovani;

12.aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani;

13.razvijanja vlastite upućenosti o aktima u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine;

14.prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog govora;

15.isključivanja primjene političkih i drugih nerelevantnih kriterija prilikom popune mjesta u gradskoj upravi, te na drugim položajima izvan političke sfere;

16.odnosa prema službenicima i namještenicima u Gradu Cresu koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i odgovornostima obiju strana, uključujući prava i dužnosti službenika i namještenika utvrđena etičkim propisima, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se smatra neprihvatljivim (primjerice, nalaganje protupropisnog postupanja, najava smjena slijedom promjene vlasti i sl.);

17.redovitog komuniciranja sa službenicima i nanmještenicima, što uključuje pribavljanje službenih informacija ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih;

18.osobne odgovornosti za svoje postupke.

Članak 6.

Nositelji političkih dužnosti na čelnim položajima u tijelima gradske vlasti angažirani su na osiguranju provedbe Kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s posebnom odgovornošću koju imaju.

Članak 7.

Nositelji političkih dužnosti obvezni su i dužni voditi brigu o materijalnoj i nematerijalnoj imovini Grada Cresa, čuvati povjerljive poslovne informacije kao i voditi brigu i nastojati poboljšati ugled Grada Cresa u odnosima s drugim državnim tijelima, nevladinim organizacijama, javnošću i ostalim subjektima.

Članak 8.

Nositelji političkih dužnosti dužni su i obvezni kvalitetno i odgovorno, s pažnjom dobrog domaćina, obavljati sve poslove koji su im u tijelima Grada Cresa povjereni ili u kojima su angažirani.

Nositelji političkih dužnosti obvezuju se prisustvovati sjednicama i sudjelovati u radu Gradskog vijeća i ostalih radnih tijela čiji su članovi. U slučaju spriječenosti provovremeno će o tome obavijestiti predsjedatelja Gradskog vijeća ili Ured Grada.

Članak 9.

Nositelji političkih dužnosti dužni su se pridržavati odredaba zakona koji uređuju nespojivost dužnosti i sukob interesa.

U svim slučajevima nastupanja sukoba interesa ili nespojivosti dužnosti, nositelj političkih dužnosti obvezuje se, bez odgode, prijaviti takav slučaj i poduzeti sve potrebne radnje kako bi sukob interesa ili nespojivost dužnosti prestao.

Uz zakonsku obavezu, nositelji političkih dužnosti imaju i moralnu obavezu da se suzdrže od raspravljanja i odlučivanja u onim stvarima u kojima imaju osobni interes, te da o tome obavijeste tijelo koje o tome odlučuje.

III. NADZOR POŠTOVANJA ETIČKOG KODEKSA

Članak 10.

Poštovanje Kodeksa nadzire Etičko povjerenstvo Grada Cresa.

Etičko povjerenstvo sastoji se od predsjednika i dva člana, koja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće.

Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici.

Predsjednik Etičkog povjerenstva ne može biti nositelj političke dužnosti, niti član političke stranke, odnosno kandidat nezavisne liste zastupljene u Gradskom vijeću.

Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se iz reda vijećnika Gradskog vijeća, po jedan član iz vlasti i jedan iz oporbe.

Članak 11.

Pritužbu Etičkom povjerenstvu na ponašanje odnosno rad nositelja političkih dužnosti suprotno Kodeksu, može podnijeti nositelj političke dužnosti i bilo koja fizička ili pravna osoba sa područja Grada Cresa.

Etičko povjerenstvo izdaje mišljenja, preporuke i upozorenja na vlastitu inicijativu ili povodom podnesene pritužbe.

O pritužbi na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Kodeksu, Etičko povjerenstvo obavješćuje nositelja političke dužnosti na kojeg se pritužba odnosi, dajući mu mogućnost da se o pritužbi očituje u roku od 10 dana od dostave pritužbe.

Nositelji političkih dužnosti dužni su surađivati s Etičkim povjerenstvom u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje.

Etičko povjerenstvo odlučuje većinom glasova, u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja pritužbe ili zahtjeva. Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog povjerenstva dostavljaju se Gradskom vijeću, podnositelju pritužbe ili zahtjeva, kao i nositelju političke dužnosti na kojeg se pritužba odnosi.

Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Etičkog povjerenstva, taj član ne sudjeluje u odlučivanju.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Svim nositeljima političkih dužnosti u Gradu Cresu uručit će se Kodeks, a isti su dužni potpisati izjavu u pisanoj formi kojom će se obvezati na poštivanje odredbi Kodeksa.

Članak 13.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/17-1/15

Ur.broj: 2213/02-01-17-2

Cres, 29. studenog 2017.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica
Maja Sepčić, dr.med.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1036&mjesto=10002&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr