SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

208.

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o osnivanju Vijeća seniora Primorsko goranske županije (»Službene novine« broj 49/12 i 31/13), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13- pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici od 23. studenog 2017. godine donijela je

O D L U K U
o izboru članova Vijeća seniora
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Za članove Vijeća seniora izabiru se:

1.Vilim Klobučar, za člana,
Bosiljka Klobučar, za zamjenicu člana,

2.Tomislav Blažić, za člana,
Milutin Frlan, za zamjenika člana,

3.Ivan Skender, za člana,
Josip Juretić, za zamjenika člana,

4.Elena Dorčić-Spatola, za članicu,
Milan Basić, za zamjenika članice,

5.Dinko Tamarut, za člana,
Vilim Malnar, za zamjenika člana,

6.Ivan Kruljac, za člana,
Mirjana Samida, za zamjenicu člana,

7.Dragutin Vrus, za člana,
Josip Čop, za zamjenika člana,

8.Sonja Brozović-Cuculić, za članicu,
Zorina Pinoza-Kukurin, za zamjenicu članice,

9.Zvonko Brkljačić, za člana,
Ante Alić, za zamjenika člana.

Članak 2.

Zamjenik člana postaje članom Vijeća seniora u slučaju prestanka mandata člana Vijeća seniora.

Članak 3.

Mandat članova Vijeća seniora počinje teći konstituiranjem Vijeća, a traje dvije godine.

Članak 4.

Članovi Vijeća seniora imaju pravo na naknadu za rad u Vijeću sukladno Odluci o naknadama članova Županijske skupštine i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/17).

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za Vijeće obavlja upravno tijelo nadležno za poslove socijalne politike i mladih.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/17-01/9

UR.BROJ: 2710/1-01-01/4-17-49

Rijeka, 23. studenog 2017.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr