SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

52.

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/ 08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-proč. tekst i 137/15-isp.proč-teksta), te članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 5. sjednici održanoj dana 23. studeni 2017. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
i djelokrugu rada Gradske uprave Grada
Novog Vinodolskog

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvo i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko- goranske županije broj 41/14) (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 4. brišu se stavak 3. i 4.

Članak 2.

U članku 8., briše se stavak 1. te stavak 2. postaje stavak 1.

U stavku 1. dodaje se nova alineja 30. koja glasi:

»- poslovi i priprema programa i mjera zaštite od požara i vatrogastva te poslovi i priprema programa i mjera zaštite i spašavanja i suradnja sa nadležnim udrugama i tijelima,«.

Dosadašnja alineja 30. postaje alineja 31.

Članak 3.

U članku 9. briše se stavak 1. te stavak 2. postaje stavak 1.

U stavku 1. brišu se alineje 24. i 27. te alineje 25. i 26. postaju alineje 24. i 25., a alineje 28., 29. i 30. postaju alineje 26., 27. i 28.

Članak 4.

U članku 10. stavak 1. dodaje se nova alineja 24. koja glasi:

-»-provođenje aktivnosti koje se odnose na razvoj poduzetništva i obrta na području Grada, a obuhvaća planiranje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva i obrta, suradnju sa nadležnim državnim i županijskim tijelima, te osmišljavanje razvojnih i poticajnih mjera za unapređenje gospodarstva i turizma,«.

Dosadašnja alineja 24. postaje alineja 25.

Članak 5.

U članku 12. briše se stavak 2.

Članak 6.

U članku 13. briše se stavak 5.

Članak 7.

Pravilnik o unutarnjem redu će biti donesen u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke, a na prijedlog pročelnika upravnih tijela.

Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke, odnosno čija se radna mjesta ukidaju, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima i obavljaju poslove koje su do tada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika upravnog tijela, te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, a do rasporeda na radna mjesta utvrđena Pravilnikom o unutarnjem redu.

Rješenja o rasporedu za službenike i namještenike bit će donesena u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu novog Pravilnika.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 030-02/14-20/2

Ur. broj: 2107/02-01-17-4

Novi Vinodolski, dana 23. studeni 2017. godine.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1034&mjesto=51250&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr