SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

51.

Na temelju članka 13. a Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH br: 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/100, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 27. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (Sl. novine Primorsko-goranske županije br. 53/10, 8/12 i 7/16) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko goranske br. 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj dana 23. studenog 2017. godine, donosi

O D L U K U
o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne
djelatnosti-dekoracije i iluminacije na području
Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Na temelju provedenog Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama Republike Hrvatske dana 27. listopada 2017. godine i na Internet stranicama Grada Novi Vinodolski, sukladno Odluci o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti-dekoracija i iluminacija KLASA: 310-02/17-20/ 11, URBROJ: 2107/02-04-17-3, koju je donio gradonačelnik dana 24. listopada 2017. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: naručitelj) prihvaća ponudu KABEL d.o.o. Novi Vinodolski, Antona Mažuranića 39, (u daljem tekstu: odabrani ponuditelj), te im povjerava obavljanje komunalne djelatnosti-dekoracija i iluminacija na području Grada Novi Vinodolski.

Za poslove iz stavka 1. ovog članka naručitelj i ponuditelj sklopit će Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti-dekoracija i iluminacija (u daljem tekstu: Ugovor).

Članak 2.

Komunalna djelatnost-dekoracija i iluminacija za koju se sklapa Ugovor temeljem ove Odluke određena je člankom 3. stavkom 1. točkom 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH br: 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/100, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13 94/ 13, 153/13, 147/14 i 36/15), te čl. 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 53/10, 8/12 i 7/16).

Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka obuhvaća nabavu novih dekorativnih elemenata, postavljanje i održavanje prigodnog ukrašavanja Grada za državne, božićno- novogodišnje blagdane i druge manifestacije u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Grada, a sve u skladu godišnjim Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.

Članak 3.

Odabrani ponuditelj dužan je dekoraciju i iluminaciju obavljati tehnički prihvatljivim sredstvima uz mjere tehničke zaštite i druge mjere osiguranja radnika, prolaznika,

prometa i susjednih objekata, uvažavajući mjere zaštite okoliša.

Članak 4.

Ugovor iz članka 1. stavka 2. ove Odluke sklapa se na rok od četiri (4) godine, koji počinje teći od dana obostranog potpisa Ugovora, koji, sukladno članku 29. Odluke o komunalnim djelatnostima (Službene novine Primorsko- goranske županije br. 53/10, 8/12 i 7/16) sklapa Gradonačelnik.

Sastavni dio ove Odluke i Ugovora je ponuda KABEL d.o.o., Antona Mažuranića 39, Novi Vinodolski, od 07. studenog 2017. godine.

Članak 5.

Grad Novi Vinodolski, kao naručitelj snosit će troškove dekoracija i iluminacije na objektima i javnim površinama, kojih je vlasnik, koje koristi i kojima upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem gradskih i državnih tijela nisu dati na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima.

Obračun troškova iz prethodnog stavka ovog članka vršiti će se sukladno cijenama utvrđenim u ponudbenoj dokumentaciji iz prethodnog članka, a prema stvarno izvedenim količinama.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa:310-02/17-20/13

Ur.broj:2107/02-01-17-2

Novi Vinodolski, 23. studeni 2017. godine

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1034&mjesto=51250&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr