SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
GRAD NOVI VINODOLSKI

49.

Na temelju članka 48. stavak 1. podstavak 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01, 129/05, 129/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko - goranske županije broj 12/ 13) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec. dana 14. studenog 2017. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

1. U Nadzorni odbor Komunalnog trgovačkog društva »Vodovod Žrnovnica« d.o.o., Grad Novi Vinodolski predlaže imenovanje dva predstavnika Grada:

1. Zoran Rubčić, Vatrogasna 1, Novi Vinodolski

2. Nikola Deranja, Vodovodna 38, Novi Vinodolski

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 022-05/17-50/7

URBROJ: 2107/02-04-17-7

Novi Vinodolski, 14. studenog 2017. godine

GRADONAČELNIK
Velimir Piškulić, oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1034&mjesto=51250&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr