SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 34. Petak, 24. studenog 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

74.

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja na temelju članka 38. stavak 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 26. Zakona o knjižnicama (Narodne novine« broj 105/97, 5/98, 104/00,87/ 08, 69/09), članak 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 47. stavak 3. točka 12. Statuta Grada Malog Lošinja ( »Službene novine« primorsko-goranske županije broj 26/09, 32/09, 10/13 i 24/17-pročišćeni tekst), na prijedlog Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj, od 09. studenog 2017. godine, donosi

O D L U K U
o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice
i čitaonice Mali Lošinj

I.

Armida Vlašić iz Malog Lošinja imenuje se za ravnateljicu Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj, na vrijeme od četiri godine.

II.

Mandat ravnateljice iz točke I. ove odluke počinje 01.01.2018. godine.

III.

Ova odluka bit će objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 100-01/17-01/10

URBROJ: 2213/01-01-17-2

Mali Lošinj, 23. studeni 2017.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica:
Ana Kučić, mag.oec., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr