SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 33. Ponedjeljak, 13. studenog 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

71.

Na temelju članka 24. Zakona o muzejima ((NN 110/15), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), članka 11. Statuta Lošinjskog muzeja i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09 i 10/13), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 26. rujna 2017. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU
o imenovanju članova Muzejskog vijeća
Lošinjskog muzeja

I.

U Muzejsko vijeće Lošinjskog muzeja od strane osnivača imenuju se:

1.ĐURĐICA ŠIMIČIĆ, za predsjednicu,

2.ALMEDINA HASIĆ, za člana,

3.DALIBOR CVITKOVIĆ, za člana.

II.

Dosadašnji članovi Muzejskog vijeća Lošinjskog muzeja, imenovani od strane Grada Malog Lošinja, razrješuju se dužnosti.

III.

Mandat članova Muzejskog vijeća traje četiri godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/17-01/

URBROJ: 2213/01-01-17-2

Mali Lošinj, 26. rujna 2017.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag. oecc., v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr