SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXV. - broj 33. Ponedjeljak, 13. studenog 2017.
GRAD MALI LOŠINJ

70.

Na temelju članka 35. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst i 137/15), članka 14. Statuta Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 32/09 i 10/13), Gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 26. rujna 2017. godine, donijela je sljedeću

O D L U K U
o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog
otvorenog učilišta Mali Lošinj

I.

U Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj imenuju se:

1.MARTINA KRAJINA MRŠO za predsjednicu,

2.ĐURĐICA ŠIMIČIĆ, za člana.

II.

Dosadašnji članovi Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj, imenovani od strane Grada Malog Lošinja, razrješuju se dužnosti.

III.

Mandat članovima Upravnog vijeća traje četiri godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 013-03/17-01/

URBROJ: 2213/01-01-17-1

Mali Lošinj, 26. rujna 2017.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica
Ana Kučić, mag. oecc., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1033&mjesto=10005&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr