SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 41. Srijeda, 24. prosinca 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

70.

Na temelju članka 35. točka 4. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 36/09, 150/11 i 144/12), te članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13 i 18/14), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 13. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave
Grada Novog Vinodolskog

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Gradska uprava), upravljanje Gradskom upravom i druga značajnija pitanja za rad Gradske uprave.

Gradsku upravu čine upravna tijela.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

Upravna tijela obavljaju upravne, stručne i ostale poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Grad) te poslove državne uprave ukoliko su preneseni na Grad, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Članak 3.

Upravna tijela osnivaju se sukladno vrsti i opsegu poslova, srodnosti i organizacijskoj povezanosti, potrebi učinkovitog upravljanja i obavljanja poslova te postizanju visokog stupnja odgovornosti u izvršavanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, kao i poslova područne (regionalne) samouprave i poslova državne uprave koji su preneseni na Grad.

Upravna tijela neposredno izvršavaju i nadziru provođenje zakona, općih akata Gradskog vijeća, gradonačelnika i dužni su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana u skladu sa zakonom i Stutom Grada Novog Vinodoskog.

Članak 4.

Gradonačelnik usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga i nadzire njihov rad.

Upravna tijela osnivaju se kao upravni odjeli.

Unutar upravnih odjela, mogu se za obavljanje poslova, ustrojavati unutarnje ustrojstvene jedinice - odsjeci.

Odsjeci se određuju ovom Odlukom.

Članak 5.

Sredstva za rad Gradske uprave osiguravaju se u proračunu Grada i drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 6.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga upravna tijela rabe pečat sukladno posebnim propisima.

Zaglavlje akta upravnog tijela propisano je posebnim propisima.

II. UPRAVNA TIJELA GRADSKE UPRAVE I NJIHOV DJELOKRUG

Članak 7.

U Gradskoj upravi ustrojavaju se slijedeća upravna tijela, radi obavljanja poslova iz čl. 2. ove Odluke:

1. Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

2. Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje

3. Upravni odjel za financije i javnu nabavu

1. Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Članak 8.

Unutarnje ustrojstvene jedinice - odsjeci u sastavu Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti su:

a) Odsjek za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti

b) Odsjek za projekte i EU fondove

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti obavlja slijedeće poslove:

- stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja i održavanja sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća,

- priprema akata za objavu u Službenim novinama i dostavu na nadzor,

- organizaciju protokolarnih primanja i prigodnih svečanosti,

- stručne i administrativne poslove za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela,

- izrada prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Grada i dr. poslovi iz radnih odnosa (evidencije, prijave i odjave i dr.), stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika,

- poslovi zaštite na radu i elementarnih nepogoda,

- stručni i upravni poslovi na razvoju mjesne samouprave, stručni i administrativni poslovi za vijeća mjesnih odbora, kao i objedinjavanje prijedloga mjesnih odbora za male komunalne akcije,

- poslovi suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave u tuzemstu i inozemstvu, s državnim i županijskim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama, političkim strankama i građanima,

- prava nacionalnih manjina,

- ostvarivanje prava na pristup informacijama,

- razmatranje predstavki i pritužbi građana,

- poslovi u svezi rada Savjeta mladih,

- poslove prijema i otpreme pošte,

- poslovi djelovodnika i arhiviranja,

- nabavka uredskog materijala,

- vođenje evidencije o zbirkama osobnih podataka,

- održavanje čistoće poslovnog prostora Grada, kao i tekuće održavanje istih prostora i voznog parka,

- osiguranje lokalnih potreba stanovnika u području brige o djeci, praćenje rada ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja kojoj je Grad vlasnik i osnivač, suradnja sa ustanovama odgoja i obrazovanja na pripremi programa iznad državnog standarda koji će se financirati iz gradskog proračuna, stipendiranje darovitih srednjoškolaca i studenata, te osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja,

- osiguranje lokalnih potreba stanovnika u području kulture, tehničke kulture i sporta, kao i suradnja sa udrugama iz područja sporta i kulture te praćenje rada ustanova u kulturi kojima je Grad vlasnik i osnivač,

- osiguranje lokalnih potreba stanovnika u području zdravstva i socijalne skrbi u većem obimu od zakonom propisanog (sukladno socijalnom programu Grada), suradnja s udrugama i ustanovama na području zdravstva i socijalne skrbi u cilju unapređenja boljih uvjeta života, stipendiranje darovitih, socijalno ugroženih srednjoškolaca i studenata, te osiguranje drugih programa u funkciji zdravstva i socijalne skrbi,

- pomoć braniteljima i njihovim obiteljima, djeci i osobama s posebnim potrebama,

- poslovi u svezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje sa subjektima s područja Europske unije, poslovi povezani s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,

- poslove vezane uz izradu programa smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije, te suradnja s državnim i drugima tijelima i pravnim osobama nadležnim za ove poslove,

- pružanje potpore i suradnja sa Poduzetničkim centrom Vinodol i trgovačkim društvima u vlasništvu i suvlasništvu Grada kao i građanima na poslovima povezanim s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,

- predlaganje dokumenata, programa i mjera za razvoj Grada kroz suradnju sa ustanovama, trgovačkim društvima na području Grada te predstavnicima Županije, gradova i općina,

- praćenje propisa iz djelokruga rada odjela,

- poslovi izrade i predlaganje akata Gradskom vijeću i gradonačelniku iz nadležnosti odjela,

- izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja odluka gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela iz djelokruga odjela,

- pomoć pri normativnoj obradi akata drugim upravnim tijelima, a koja se predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskom vijeću,

- druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisom, te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

2. Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje

Članak 9.

Unutarnje ustrojstvene jedinice - odsjeci u sastavu Upravog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje su:

a) Odsjek za komunalni sustav i zaštitu okoliša

b) Odsjek za prostorno planiranje

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje obavlja slijedeće poslove:

- izradu programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te planiranje komunalne infrastrukture,

- vođenje evidencija o obveznicima plaćanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, spomeničke rente, utvrđivanje obveze, te prisilna naplata istih,

- komunalno redarstvo, koje obuhvaća poslove nadzora nad provedbom odluka kojima se uređuje komunalni red, te druge poslove redarstva u skladu sa pozitivnim propisima,

- prometno redarstvo, koje obuhvaća poslove nadzora nepropisno zaustavljenih parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom,

- organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti,

- izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, koji obuhvaćaju poslove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, isplatu naknada za zemljišta, izradu projekata, nadzor nad gradnjom, primopredaja i preuzimanje objekata u vlasništvo,

- vođenje poslova upravljanja, građenja i održavanja na nerazvrstanim cestama, te vođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama,

- pravodobnu izradu izvješća, programa, planova i drugih dokumenata iz područja komunalnog gospodarstva,

- koordinacija i suradnja s komunalnim trgovačkim društvima, ustanovama i tijelima u čijoj je nadležnosti izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad,

- kontrolu i uređenje prometa na području Grada,

- gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada, koje obuhvaća davanje u zakup i naplatu zakupnine,

- davanje u najam stanova u vlasništvu Grada, kao i vođenje popisa stanova i najmoprimaca i visine najamnine,

- zastupanje Grada po punomoći gradonačelnika u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima i nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima,

- geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, te određivanje kućnih brojeva,

- gradnju, (ishođenje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i drugih akata sukladno posebnim propisima, gdje je Grad investitor ili nositelj projekta i druge poslove vezane za gradnju),

- gospodarenje javnim površinama, što podrazumijeva davanje u zakup, evidencija zakupoprimaca i prisilna naplata zakupnine,

- poslove zaštite okoliša s izradom programa i drugih akata utvrđenih zakonom,

- provođenje postupaka izrada planske i ostale dokumentacije iz područja prostornog uređenja,

- koordiniranje aktivnosti na poslovima zaštite graditeljskog nasljeđa koji pored provođenja postupaka koji se odnose na izvođenje radova na objektima pod zaštitom obuhvaća i davanje inicijative za utvrđivanje odgovarajuće zaštite kulturnog dobra,

- vođenje imovinsko-pravnih postupaka koji se odnose na pravni promet nekretnina u vlasništvu Grada, a koje se posebno odnosi na popis građevinskog zemljišta, pravni promet zemljišta i objekata u vlasništvu Grada, namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, visina kupoprodajne cijene i ostalog vezanog za ovu oblast,

- vođenje i priprema svih poslova koji se odnose na pomorsko dobro, a obuhvaćaju pokretanje postupka oko određivanje granice pomorskog dobra, upisa pomorskog dobra, izrade akata i provođenje postupaka koji se odnose na izdavanje koncesijskih odobrenja, pokretanje postupka dobivanja koncesije za luke posebne namjene i plaža na području Grada, uređenje i zaštita pomorskog dobra i dr.,

- pripremanje i koordiniranje aktivnosti kod osnivanja trgovačkih društava kojih je osnivač ili suosnivač Grad,

- pripremanje, provođenje i koordiniranje rada sa nadležnim tijelima koje se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, a isto tako na projekte koje potiču nadležna ministarstva i nadležni uredi iz oblasti poljoprivrede,

- provođenje aktivnosti koje se odnose na razvoj poduzetništva na području Grada, a obuhvaća planiranje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva, suradnju sa nadležnim državnim i županijskim tijelima, osnivanje poduzetničkog centra, osmišljavanje poslovnih zona kroz izradu prostornih planova i dr.,

- pripremanje i sve ostale radnje koje se odnose na izgradnju i održavanje kapitalnih objekata na području Grada, a koji obuhvaćaju sportske objekte i objekte iz oblasti kulture,

- vođenje geografsko-informacijskog sustava (GIS),

- poslovi i priprema programa i mjera zaštite od požara i vatrogastva te poslovi i priprema programa i mjera zaštite i spašavanja i suradnja sa nadležnim tijelima,

- poslovi izrade i predlaganje akata Gradskom vijeću i gradonačelniku iz nadležnosti Odjela,

- izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja odluka Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela iz djelokruga Odjela,

- druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisom, te odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća.

3. Upravni odjel za financije i javnu nabavu

Članak 10.

Upravni odjel za financije i javnu nabavu obavlja slijedeće poslove:

- obavljanje poslova pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada,

- planiranje, pripremanje i izradu nacrta proračuna Grada i projekcija za dvogodišnje razdoblje, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte,

- praćenje i kontrolu naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna,

- predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda, utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenje po procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna Grada,

- obavljanje analitičkih i stručnih poslova vezanih uz proračun Grada,

- pripremu posebnih financijskih izvješća za potrebe upravnih tijela,

- vođenje knjigovodstvene evidencije o izvršavanju proračuna, knjigovodstvene popise gradske imovine, kao i druge financijske i knjigovodstvene evidencije propisane posebnim propisima,

- provođenje postupaka u vezi zaduživanja Grada i davanja jamstava, praćenje zaduživanja i izrada izvještaja o stanju duga,

- koordinaciju suradnje s Državnim uredom za reviziju prilikom godišnjeg nadzora financijskog poslovanja Grada, pripremanje analitičkih izvješća i očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz,

- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Grada i koordiniranje aktivnosti vezanih za financijsko upravljanje i kontrole,

- blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplate plaća za službenike i namještenike Grada i korisnike proračuna,

- prijem i unos izvadaka platnog prometa te njihovo knjiženje u sve formirane analitike,

- izvršavanje plaćanja temeljem naloga (gradonačelnika, upravnih tijela Grada i korisnika proračuna), kontrola naloga za plaćanje u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima,

- vođenje evidencije ulaznih računa te evidentiranje i aktiviranje izdanih i pripremljenih sredstava osiguranja plaćanja,

- poslove osiguranja imovine te službenika i namještenika Grada, praćenje izvršavanja obveza i potraživanja po osiguranju, prijava štete i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine štete i naplatu štete,

- prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izrada prijedloga plana nabave Grada za tekuću godinu te njegovih izmjena i dopuna, vođenje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima na nabavu roba, radova i usluga te izrada godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela,

- organiziranje i provođenje postupaka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova za potrebe Grada, sukladno važećim odlukama,

- pripremu očitovanja i drugih akata za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima,

- vođenje registra javne nabave,

- poslove planiranja i nabavke informatičkog sustava i opreme,

- suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku,

- poslovi izrade i predlaganje akata Gradskom vijeću i gradonačelniku iz nadležnosti Odjela,

- izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja odluka gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela iz djelokruga Odjela,

- druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisom, te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO I UPRAVLJANJE UPRAVNIM TIJELIMA

Članak 11.

Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela određuje se Pravilnikom o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik uređuje unutarnje ustrojstvo, nazivi radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radno mjesto, opis zadataka i poslova na radnim mjestima, broj potrebnih službenika i namještenika (izvršitelja) kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad upravnog tijela, sukladno zakonu, propisima donesenima na temelju zakona i ovom Odlukom.

Pravilnik donosi gradonačelnik na prijedlog pročelnika upravnih tijela.

Članak 12.

Radom upravnih tijela upravljaju pročelnici, kao čelnici tih tijela.

Odsjekom kao unutarnjom ustrojstvenom jedinicom u okviru upravnog tijela upravlja voditelj odsjeka.

Članak 13.

Pročelnik upravnog tijela za svoj rad odgovoran je gradonačelniku.

Pročelnike imenuje i razrješuje gradonačelnik na način propisan zakonom.

Pročelnik upravnog tijela osobno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad upravnog tijela kojim upravlja.

Pročelnik organizira obavljanje poslova u upravnom tijelu, daje službenicima i namještenicima upute za obavljanje poslova, brine se o strukovnome osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika tijekom službe, brine o djelovanju upravnog tijela te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Grada Novog Vinodolskog i ovom Odlukom.

Voditelj odsjeka odgovoran je pročelniku upravnog tijela u čijem je sastavu njegova unutarnja ustrojstvena jedinica.

Članak 14.

U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, a najduže na 12 mjeseci, gradonačelnik može iz redova službenika Gradske uprave privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

U razdoblju duže odsutnosti pročelnika, a najduže do njegova povratka na posao, gradonačelnik može iz redova službenika Gradske uprave privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.

Gradonačelnik može u svako doba opozvati imenovanje vršitelja dužnosti pročelnika.

U odnosu na službenike i namještenike raspoređene u upravnom tijelu, pročelnik ima položaj čelnika tijela kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

IV. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI U UPRAVNIM TIJELIMA

Članak 15.

Upravne, stručne i ostale poslove u upravnim tijelima Grada obavljaju službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta sukladno važećim propisima.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga upravnog tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ove Odluke ukidaju se slijedeća upravna tijela:

1. Ured Grada,

2. Upravni odjel za urbanizam i razvoj,

3. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša,

4. Upravni odjel za financije.

Članak 17.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti preuzima sve poslove koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke obavljali u Uredu Grada, osim poslova koji se odnose na vođenje postupaka javne nabave, pripremu programa i mjera zaštite i spašavanja i poslove osiguranja lokalnih potreba stanovnika u području vatrogastva, te preuzima i dio poslova koji su se obavljali u Upravnom odjelu za financije, a odnose se na pripremu, izradu i realizaciju projekata i programa suradnje s EU koji su od interesa za Grad.

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje preuzima sve poslove koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke obavljali u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, osim poslova koji se odnose na vođenje postupaka javne nabave i sve poslove u Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj, osim poslova koji se odnose na vođenje postupaka javne nabave, te preuzima i dio poslova koji su se obavljali u Uredu Grada, a odnose na pripremu programa i mjera zaštite i spašavanja i poslove osiguranja lokalnih potreba stanovnika u području vatrogastva.

Upravni odjel za financije i javnu nabavu preuzima sve poslove koji su se do dana stupanja na snagu ove Odluke obavljali u Upravnom odjelu za financije, osim dijela poslova koji se odnose na pripremu, izradu i realizaciju projekata i programa suradnje s EU koji su od interesa za Grad, te preuzima i dio poslova koji su se obavljali u Uredu Grada, Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj i Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, a odnose se na vođenje postupaka javne nabave.

Članak 18.

Ako je gradskim aktima drukčija nadležnost upravnih tijela Grada za obavljanje određenih poslova od djelokruga utvrđenog ovom Odlukom, nadležno je upravno tijelo Grada s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 19.

Gradonačelnik će odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje i Upravnog odjela za financije i javnu nabavu donijeti u roku od najkasnije 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Gradonačelnik će odmah po stupanju na snagu ove odluke imenovati vršitelje dužnosti pročelnika Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje i Upravnog odjela za financije i javnu nabavu, a koji će najkasnije u roku od 30 dana od svog imenovanja predložiti gradonačelniku Pravilnik iz članka 11. ove Odluke.

Članak 20.

Pravilnik će biti donesen u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Službenici i namještenici zatečeni u službi odnosno na radu u upravnim tijelima na dan stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima i obavljaju poslove koje su do tada obavljali, odnosno druge poslove po nalogu vršitelja dužnosti pročelnika upravnog tijela, te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, a do rasporeda na radna mjesta utvrđena Pravilnikom.

Rješenja o rasporedu iz stavka 2. ovoga članka bit će donesena u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu novog Pravilnika.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/06, 17/09 i 7/14).

Opći akti doneseni na temelju Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 41/06, 17/ 09 i 7/14) te opći akti kojima je izvršno tijelo uredilo prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika upravnih tijela ostaju na snazi, ako nisu u suprotnosti s ovom Odlukom.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 030-02/14-20/2

Ur. broj: 2107/02-01-14-2

Novi Vinodolski, 16. prosinca 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća Grada
Novog Vinodolskog

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=918&mjesto=51250&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr